De maatregelen doden! 

WIJ

EISEN

Liefdevolle bescherming van risicopatiënten en ouderen die een risico lopen.

Versterking van de zorg,

huisartsen, hospitalen

en woonzorgcentra.

Zet de economie en de vrijheden terug naar normaal.

P.S.: Pak elkaar eens stevig vast!

dottore .jpg

U wordt belogen!

Hoeveel van de voorspellingen van de staatsvirologen zijn al uitgekomen?

Verslag Celeval 27.3.2020.

Nog voor de maatregelen zat R bijna aan 1. 

“Analyses door Sciensano tonen een verlaging van het basisreproductiegetal (R0) van 2,2 tot 1,22 (periode 1/3 tot 13/3) en 1,16 (periode 14/3 tot 26/3).”

Verslag verhoor virologen UK, 10.6.2020. 

Lockdown? We wisten niet wat beter te doen.”

“I would characterise lockdown as a panic measure; it was something we did in the UK and was done around the world because we could not think of anything better to do.”

“In the meantime, the care for non-COVID-patients has been reduced to a minimum, with 3 kinds of missed appointments: ...

Verslag GEES 24.4.2020: Doden DOOR de maatregelen. 

Professor Lockdown, UK parlement, 10.6.2020. 

Er zijn mensen gestorven door de lockdown, maar dat was onze job niet. 

De 7 dwaasheden

U zal het met ons eens zijn, science fiction is het nieuwe (ab)normaal

Wat u moet weten

over griep. 

Maar vooral: wat moet u

weten over covid-19

Wat willen

we niet.

En wat willen we

vooral wel...

VIRUSWAANZIN I NIEUWS

De virologen weten het zelf eigenlijk niet meer waar bepaalde maatregelen goed voor zouden zijn!

 

De regels worden zelfs door hen in vraag gesteld, en uiteindelijk zal “het gezond verstand” het moeten doen.  Maar toch moeten de regels gerespecteerd worden. 

 

We zijn ver van het onderzoek naar de gerichtheid van de maatregelen op het voorgenomen doel, laat staan van afwegingen op vlak van proportionaliteit. Alles wordt op één hoop gegooid met een algemene Chinese methode, zonder enige nuance, tot er volstrekt absurde situaties bestaan die de Staat en haar virologen zelf niet meer kunnen uitleggen. 

 

Als klap op de vuurpijl werden midden mei 2020 door de virologen zelfs vragen gesteld bij het fundament van de maatregelen. 

Deze maatregelen zijn immers gebouwd op de gedachte dat het virus wordt overgedragen door intensieve contacten tussen mensen, gesprekken vooral, op een afstand van minder dan 1,5 meter.  Er zijn echter steeds meer indicaties dat de besmettingen ook op een andere manier gebeuren.  Zo bracht Dhr. Van Gucht het nieuws dat men de deksels van de toiletpotten dient dicht te doen bij het spoelen.  Er zouden uit deze toiletten wolken komen, die het virus bevatten. 

De MIT, toch wel een gerenomeerde universiteit, publiceerde een studie waaruit blijkt dat minuscule deeltjes zich in de lucht verplaatsen over grote afstanden, en de mensen ziek kunnen maken.  Wanneer dat uit de tracering blijkt dat de besmette patiënten gemiddeld minder dan één contact van meer dan 25 minuten hebben, dichtbij en in een niet beschermde omgeving, dan stelt men zichzelf en de inzichten over de wijze van besmetting niet in vraag.  Neen, dan wordt er omgeroepen op TV dat de mensen moeten stoppen met liegen.  Terwijl de volgende dag er berichten zijn dat meer en meer virologen ervan overtuigd zijn dat er inderdaad ook overdracht is op een andere manier.  Bijvoorbeeld in gesloten ruimten. 

Hoeft het dan verwondering te wekken dat de meeste landen met hoge sterftes in Europa – de strengste lockdown maatregelen hebben?  Of hoe de lockdown mogelijks meer mensen op intensieve zorgen tot overlijden heeft gebracht. 

Viruswaanzin.be is een informatief en stuwend forum om gezamelijk, via juridische middelen, de ware toedracht  van globale viruswaanzin bloot te leggen.

DE LOCKDOWN WAS DISPROPORTIONEEL

EN DE VERDERE VRIJHEIDSBEPERKINGEN

STAAN VEr WEG VAN HET INITIËLE DOEL.

STEUN ONZE JURIDISCHE STRIJD.

(elke brijdrage is belangrijk!)

Ons kortgeding in groep tegen de Staat is een particulier onbezoldigd initiatief. Procederen is duur. Steun ons in deze belangrijke missie. Uw bijdrage, groot of klein, is hard nodig en wordt zeer gewaardeerd.
WAT GAAT ER FOUT?

De realiteit is dat zelfs na 3 maanden maatregelen, de basisgegevens die moeten besluiten tot objectieve werkelijkheid van het doel, en de noodzakelijkheid van de maatregelen in een democratische samenleving, totaal duister en onzeker zijn.  

De Belgische Staat faalt in de bewijslast die zij heeft om de objectieve werkelijkheid van het haar gestelde doel, alsmede de noodzakelijkheid daarvan, aan te tonen. Zij doet zelfs geen inspanning daartoe, en leunt terug op de gegevens van de WHO, die zelfs stelt dat er nog grote lacunes in de kennis van het virus zijn.

De Belgische Staat heeft moedwillig en ongefundeerd blijvende schade economische en psychologische schade veroorzaakt. Wij spreken van schuldig verzuim in het onderzoeken van minder schadelijke maatregelen

Dit forum wil allen die schade hebben geleden door de ondoordachte en overhaaste covid-19-maatregelen achter zich scharen om gezamelijk, via juridische middelen, deze  wereldwijde viruswaanzin aan te klagen.

HET DRAMA VAN DE RUSTHUIZEN

Wanneer men dan vaststelt dat Dhr. Van Gucht nog op 4 maart 2020 erop wijst dat de er maatregelen moeten worden genomen voor de woonzorgcentra, dan is houdt het toch wel schuldig verzuim in om vervolgens kritiekloos een algemene Chinese methode toe te passen, die geen bijzondere maatregelen voor ouderen in woonzorgcentra voorziet.  

Als het inderdaad al zo is dat dit virus enkel wordt overgedragen door dichte contacten tussen mensen – wat niet eens zeker is – dan zal het inderdaad wel te verwachten zijn dat zulk een algemene maatregel het aantal besmettingen vermindert.  

Men kan zelfs nog verder gaan. Men kan iedereen thuis zetten met verzegelde deuren en enkel de leveringen van voedsel toelaten na goedkeuring van het wijkcomité, zoals in China gebeurt met mensen die in bepaalde gebieden inreizen.  Dat zal de contacten nog meer verminderen. 

Naast de vraag of überhaupt deze verminderde contacten tussen de mensen aanleiding gaf tot minder besmettingen en minder druk op de intensieve zorg, en of zonder maatregelen de capaciteit van intensieve zorgen zou overtroffen zijn, is er de vraag of er geen andere maatregelen mogelijk zijn die de rechten van de burgers minder beperken en hetzelfde resultaat zouden bereiken. 

Er zijn diverse mogelijkheden voor het nemen van maatregelen die het aantal patiënten op intensieve zorgen verminderen, maar die de rechten en vrijheden van de burgers niet beperken zoals de maatregelen opgenomen in het M.B. van 23.3.2020. 

Een kort overzicht van wat bijvoorbeeld mogelijk is. 

SCHENDING VAN EUROPESE RECHTEN VAN DE MENS

Uit niets blijkt dat de Belgische overheid de op vlak van mensenrechten noodzakelijke oefening heeft gemaakt om na het bepalen van de doelstelling te onderzoeken in welke mate andere methodes dan de Chinese methode even doeltreffend kunnen zijn, of zelfs meer doeltreffend met minder beperkingen van de vrijheden. 

Geen van deze Ministeriële Besluiten hebben aanleiding gegeven tot een advies van de Raad van State zodat de Raad niet in de mogelijkheid is geweest om de noodzakelijke toetsing conform de verdragsrechtelijke mechanismen, waarnaar hiervoor werd verwezen in het advies naar aanleding van de Wet van 27.3.2020, uit te werken voor de betreffende Ministeriële Besluiten.

 

Elk van deze voornoemde Besluiten vermeldt dat in gevolge de hoogdringendheid het advies van de Raad van State niet tijdig kan worden ingewonnen.  Het tijdsverloop tussen het eerste Besluit en het laatste is echter dermate dat deze herhaling van dit motief voor wat betreft de navolgende besluiten in elk geval niet meer valabel is geweest. 

De Ministeriële Besluiten vermelden allemaal voor een groot deel dezelfde motieven die eraan ten grondslag liggen, behoudens het meest recente besluit waarin aanvullende motieven zijn weergegeven. 

Deze Besluiten maken de grootste inperking van de rechten en vrijheden van de burgers – natuurlijke – en rechtspersonen – uit in de naoorlogse geschiedenis van het Koninkrijk België.   Gezien de omvang van de beperkingen is vereist dat het legitiem doel dat wordt nagestreefd, op bijzonder solide wijze afdoende wordt aangetoond door de Belgische Staat, die zich daartoe verdragsrechtelijk verbonden heeft en op wie de bewijslast rust.  

Daarnaast moet worden aangetoond dat de maatregelen ertoe strekken dit doel te realiseren. Artikel 18 E.V.R.M. bepaalt dat de beperkingen die volgens het verdrag op de omschreven rechten en vrijheden zijn toegestaan, slechts mogen worden toegepast ten behoeve van het doel waarvoor zij zijn gegeven. 

Tot slot moet de staat ook de proportionaliteit van de maatregelen aantonen. 

VERPLICHTEN VAN ALTERNATIEVE METHODEN 

Voor een eventueel tweede besmettingsgolf willen we de Belgische Staat  verplichten maatregelen te nemen die het aantal patiënten op intensieve zorgen verminderen, maar die de rechten en vrijheden van de burgers niet beperken zoals de maatregelen opgenomen in het M.B. van 23.3.2020. 

Een kort overzicht van wat bijvoorbeeld mogelijk is:

1/ Het tijdig uitbouwen van de diensten intensieve zorgen in de ziekenhuizen

2/ Vroege tracering, testing en afzonderen van besmette personen

3/ Informatieverstrekking naar risicopatiënten

4/ Massaal testen op immuniteit

5/ Een duidelijke politiek van verplicht mondmasker in de openbare ruimte

6/ Een algemeen verbod op collectieve quarantaine (Het is niet ondenkbaar dat als er geen maatregelen meer zijn om besmettingen te voorkomen, de mensen intussen zelf al wat meer zullen opletten.  Zeker de risicopatiënten, voor zover zij geïnformeerd worden.  Het is al evenmin ondenkbaar dat er ook in dat geval helemaal geen overbelasting van de intensieve zorg meer zal zijn.)

7/ Elke verbod op een verdere schending van de Europese Rechten van de Mens, hoe klein ook.

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang alle posts, nieuws en feiten in jouw mailbox.

© 2020 VIRUSWAANZIN VZW / FOLIESVIRUS ASBL (in oprichting) - Beelbroekstraat 60 - 9040 Gent

viruswaanzin.be is een onafhankelijk initiatief en wordt op geen enkele manier onderschreven, gesponsord of beheerd door de overheid. Dit informatieportaal verzamelt betrouwbare coronavirus informatie, feiten, opinies en cijfers.

  • Facebook