top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Beste Virologen, geef toe, u vaart blind...In deze tijd van grote crisis, beschouwen alle leden van viruswaanzin.be (en dat zijn er inmiddels heel wat en steeds meer) beschouwen het als onze morele plicht om een waarschuwing te geven aan alle mannen en vrouwen die kritisch denken, de waarden van verlichting en algemene vrijheid zoals beschreven in de Europese Rechten van de Mens, hoog in het vaandel dragen .


De feiten tonen aan dat onder het voorwendsel van de Covid-19 pandemie, de onvervreemdbare rechten van de burgers geschonden werden, en dat hun grondrechten, waaronder de vrijheid van kerkviering, meningsuiting en beweging, en ondernemen, buiten proportie en ongerechtvaardigd beknot werden. De publieke gezondheid mag en kan niet als voorwendsel gebruikt worden om de rechten van miljoenen mensen in de wereld aan te tasten, en kan zeker niet als voorwendsel dienen om de burgerlijke autoriteit te belemmeren in haar taak om op een verstandige manier te handelen in het algemeen belang.


Dit is in het bijzonder waar als blijkt dat er vanuit diverse hoeken steeds meer twijfels bestaan over de werkelijke besmettelijkheid, gevaar en resistentie van het virus. Veel gezaghebbende stemmen binnen de wetenschap en de geneeskunde bevestigen dat de alarmerende berichten van de media over Covid-19 totaal ongerechtvaardigd zijn. We hebben reden om aan te nemen dat, op basis van de officiële gegevens over de verspreiding van de epidemie in verhouding tot het aantal doden, er machten zijn die geïnteresseerd zijn in het creëren van paniek bij de wereldbevolking, met als enige doel het blijvend opleggen van onaanvaardbare vormen van vrijheidsbeperking, de macht krijgen over de mensen en de opvolging van hun bewegingen. Het opleggen van deze onliberale maatregelen is een verontrustende voorbode van de realisatie van een wereldregering die ontsnapt aan elke controle.


Wij zijn tevens van mening dat de lockdown maatregelen die uitgevaardigd werden, inclusief het sluiten van winkels en zaken, een crisis veroorzaakt hebben die ganse sectoren van de economie geveld hebben. Dit moedigt inmenging van buitenlandse machten aan, en heeft ernstige sociale en politieke gevolgen. Leden van de regering die de verantwoordelijkheid hebben moeten deze vormen van sociale ontwikkeling stopzetten, door het nemen van maatregelen om hun burgers die zij vertegenwoordigen te beschermen, en in wiens belang zij verplicht zijn te werken. Evenzo moeten zij de familie, die de kern is van de maatschappij, helpen, door de zwakkeren en de ouderen niet op een onredelijke manier te straffen, en hen te dwingen tot een pijnlijke scheiding van hun geliefden.


Ook de criminalisering van persoonlijke en sociale relaties moet beoordeeld worden als een onaanvaardbaar deel van het plan van degenen die het isoleren van individuen aanprijzen om hen beter te kunnen manipuleren en om meer macht over hen te hebben. Wij vragen aan de wetenschappelijke gemeenschap om waakzaam te zijn, zodat geneesmiddelen voor Covid-19 in alle eerlijkheid aangeboden worden, voor het algemeen welzijn. Geen enkele inspanning moet gespaard blijven om ervoor te zorgen dat geen duistere zakelijke belangen de keuzes van regeringsleiders en internationale instellingen beïnvloeden. Het is onredelijk om remedies te bestraffen waarvan bewezen is dat ze effectief zijn, en die dikwijls goedkoop zijn, enkel omdat men prioriteit wenst te geven aan behandelingen of vaccins die niet even goed zijn, maar waarmee de farmaceutische maatschappijen veel grotere winsten maken, en die de publieke gezondheidsuitgaven doen oplopen. Laten we ook niet vergeten dat het voor moreel onaanvaardbaar is om vaccins te gebruiken waarin materiaal van geaborteerde foetussen verwerkt is.


We vragen aan regeringsleiders om ervoor te zorgen dat toepassingen van macht/controle over mensen, of het nu door trackingstoepassingen is, of elke andere vorm van lokatie-bepaling, nadrukkelijk vermeden worden. Het gevecht tegen Covid-19 mag geen voorwendsel zijn voor het steunen van de verborgen bedoelingen van supranationale instellingen die in dit geheel een sterke commerciële en politieke interesse hebben. En vooral, burgers moeten de mogelijkheid hebben om deze beperkingen van hun persoonlijke vrijheid te weigeren, zonder dat een straf opgelegd wordt aan degenen die geen vaccinatie of contact opvolging, en dergelijke meer, willen.


Laten we ook de schaamteloze tegenstrijdigheid in aanmerking nemen van degenen die een beleid van drastische controle over de bevolking wensen te voeren en die zich tezelfdertijd als de redders van de mensheid voordoen, zonder enige politieke of sociale legitimiteit. En ook, de politieke verantwoordelijkheid van degenen die de bevolking vertegenwoordigen mag in geen geval overgelaten worden aan de ‘experts’, die zich op een soort van immuniteit van vervolging kunnen beroepen, wat op zijn minst verontrustend is.


We dringen er bij de media op aan om zich toe te leggen op het verstrekken van juiste informatie en het niet bestraffen van afwijkende meningen door censuur, zoals het voor het moment op grote schaal gebeurt op de sociale media platforms, in de pers en op televisie. Om juiste informatie te kunnen verstrekken is het noodzakelijk dat er ruimte wordt gegeven aan stemmen die niet aansluiten bij een bepaalde zienswijze. Dit laat toe dat burgers bewust de feiten kunnen beoordelen, zonder sterk beïnvloed te zijn door partijdige tussenkomsten. Een democratisch en eerlijk debat is het beste verweer tegen het risico van het opleggen van subtiele vormen van dictatuur, mogelijk erger dan de dictaturen die onze maatschappij heeft zien opkomen en vallen in onze recent verleden.


Tenslotte wijzen wij standvastig op een strikte scheiding van kerk en staat en het recht om zelfstandig te beslissen over het opdragen van de mis en de sacramenten, zoals we ook absolute autonomie hebben over zaken binnen onze onmiddellijke bevoegdheid, zoals liturgische normen en de manier waarop de communie en de sacramenten verstrekt worden. De staat heeft geen recht om zich te mengen, om welke reden dan ook, in de soevereiniteit van de kerk. Viruswaanzin.be wil uitnodigen om uw plicht tot samenwerking voor het gemeenschappelijk belang niet te ontlopen, elk volgens zijn of haar eigen toestand en mogelijkheden en in een geest van broederlijke naastenliefde.


De burgerlijke plichten waar burgers zich moeten op toeleggen houdt ook de erkenning van hun rechten in door de staat. We worden allemaal opgeroepen om de huidige situatie te evalueren op een manier die overeenstemt met het voortschrijdend inzicht van de wetenschap en data aangaande het virus. Dit betekent een standpunt innemen: ofwel met ofwel tegen. Laten we ons niet laten intimideren of schrik aanjagen door diegenen die ons zouden willen laten geloven dat we een minderheid zijn: goedheid is veel meer verspreid en krachtig dan de wereld ons wil laten geloven. We vechten tegen een onzichtbare vijand die ernaar streeft om burgers te verdelen, om kinderen te scheiden van hun ouders, kleinkinderen van hun grootouders, gelovigen van hun priesters, studenten van hun leraren, klanten van hun verkopers. Laten we het niet toestaan dat eeuwen van beschaving uitgeroeid worden onder het voorwendsel van een virus, en dat een verachtelijke technologische tirannie ingevoerd wordt, waarin naamloze en gezichtloze mensen het lot van de wereld kunnen bepalen door ons te beperken tot een virtuele realiteit.


Help deze tekst verspreiden zodat meer mensen zich bewust worden van de tirannie die oprukt in de wereld. Indien we er met zijn allen niets tegen doen komen we op korte termijn terecht in een dictatoriale wereld waarin de vrijheden die we de laatste honderd jaar gekend hebben, verdwenen zijn. De media verspreidt alleen maar leugens, de waarheid is dat er niet meer doden zijn dan andere jaren door het gewone griepvirus. Er zijn op het internet duizenden teksten, video’s en boeken te vinden in het Engels en andere talen, die een heel andere boodschap brengen dan wat de klassieke media en de virologen die je op TV ziet je willen laten geloven. Er zijn honderden tot duizenden dokters, virologen en wetenschappers die een heel ander verhaal brengen dan de leugens die je tot nu toe gehoord hebt. Er is een Nederlandstalige auteur van boeken, Robin de Ruiter die je alternatieve informatie kan brengen over wat er in de wereld aan de hand is. Volgens sommige bronnen zal het vaccin dat ze willen opdringen aan iedereen, veel mensen ziek maken en doden.


De reden is gekend, de argumentaties zijn bijzonder sterk, wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de maatregelen. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie


______


credits: @Ineke Holvoet

Photo: Steven Devos

594 views1 comment

Recent Posts

See All

1件のコメント


Wat gaat het programma zijn van deze meeting?

いいね!
bottom of page