top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Brief aan de procureurs-generaal omtrent de illegaliteit van de coronamaatregelenMinister Annelies Verlinden heeft tot twee maal toe het parlement voorgelogen. Alle Procureurs-Generaal moeten onmiddellijk hun vervolgingen van Corona-overtreders stoppen conform de beschikking van de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Viruswaanzin vzw zendt hiervoor, vandaag 30 april 2021, onderstaande brief naar het College van het Openbaar Ministerie:


____


Geachte Heren Procureurs-Generaal,

De V.Z.W. Viruswaanzin heeft als voorwerp te ijveren voor de afbouw en de stopzetting van de maatregelen die van overheidswege werden en zullen worden genomen ter bestrijding van Covid-19 en die de rechten en vrijheden van de mensen beperken.


Op 31 maart 2021 heeft op verzoek van de V.Z.W. Liga voor de Mensenrechten de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, Franstalige Afdeling, in de zaak gekend onder het A.R. nr. 21/14/C, een beschikking gewezen waarvan u de tekst in de bijlage kan terugvinden. Bij toepassing van art. 17 Ger.W. heeft de Liga voor de Mensenrechten een bijzondere procesbekwaamheid waarbij zij optreedt in het collectief belang.

De eerste paragraaf van deze beschikking luidt als volgt:


Dit declaratief onderdeel van de beschikking bevat geen tijdsvoorwaarde zodat met onmiddellijke ingang vanaf de uitspraak op 31.3.2021 de cornamaatregelen zoals omschreven buiten toepassing werden verklaard.


De tweede paragraaf van deze beschikking luidt als volgt:


Deze paragraaf beperkt de buiten toepassing verklaring voorzien in de eerste paragraaf niet in de tijd noch vormt deze paragraaf een voorwaarde waaraan de buiten toepassing verklaring in de eerste paragraaf onderhevig zou zijn.

De beschikking vermeldt dat binnen een termijn van maximaal 30 kalenderdagen de Belgische Staat wordt veroordeeld om een einde te maken aan de situatie van illegaliteit die volgt uit de beperkingen van de fundamentele rechten en vrijheden. Wat inhoudt dat de illegale situatie bestaat voorafgaand aan het initiatief waartoe de Belgische Staat werd veroordeeld.

De Belgische Staat werd veroordeeld om de maatregelen te nemen die de Staat gepast acht om binnen een maximale termijn van 30 dagen aan deze illegale toestand een einde te maken onder verbeurte van een dwangsom. Deze termijnbepaling laat onverlet dat de illegale toestand reeds bestaat vanaf de uitspraak van de beschikking.


Op grond van de publieke verklaringen van de beide partijen in deze zaak, de Liga en de Belgische Staat vertegenwoordigd door de regering, kon in de pers worden begrepen dat deze beide partijen de beschikking aldus lezen dat de maatregelen niet met onmiddellijke ingang zouden zijn buiten toepassing verklaard.


Deze interpretatie berust op een verkeerde lezing van de beschikking die wel degelijk zonder enige tijdsbeperking declaratief de maatregelen buiten toepassing verklaart.


De Belgische regering heeft verder verklaard dat in gevolge de neerlegging van een wetsontwerp tot pandemiewet op het secretariaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zij heeft gedaan waartoe zij was veroordeeld. Ook deze stelling berust op een verkeerde lezing van de beschikking. De Belgische Staat werd veroordeeld om aan de toestand van illegaliteit een einde te maken. De neerlegging van een wetsontwerp op het secretariaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers maakt geen einde aan de toestand van illegaliteit.


U vindt in de bijlage ook het arrest dat intussen in beroep werd gewezen, waarbij de debatten werden heropend en de zaak werd vastgesteld op de zitting van 18 mei 2021. Bij dit arrest werd geen uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en de eerste beschikking werd al evenmin vernietigd wat betreft de vorderingen van de Liga voor de Mensenrechten. De beschikking werd betekend op 1 april 2021, zo blijkt uit het arrest.


*


In het collectief belang werd derhalve bij een uitvoerbare beschikking gevonnist dat de maatregelen die opgenomen zijn in het M.B. van 28 oktober 2020 en de daarop volgende M.B.’s die dit M.B. aanpassen, buiten toepassing zijn verklaard.


Wij informeren uw College over deze beschikking van 31 maart 2021 en vragen u om onmiddellijk alles in het werk te stellen deze beschikking te doen naleven. Vanaf 31 maart 2021 zijn de voornoemde maatregelen buiten toepassing verklaard zodat de burgers niet meer aan deze maatregelen zijn gebonden en de politiediensten deze maatregelen ook niet kunnen afdwingen.

De afdwingbaarheid van de maatregelen is voorzien in het M.B. van 28 oktober 2020 zelf, dat buiten toepassing is verklaard door de beschikking van 31 maart 2021, terwijl het toepassen van politiegeweld uitsluitend is toegestaan op wettige gronden zoals voorzien in de Wet betreffende het Politieambt.

De beschikking heeft ook een belangrijke consequentie voor het vervolgingsbeleid. Door de buiten toepassing verklaring van de maatregelen kan de overtreding van deze niet meer van toepassing zijnde maatregelen niet worden vervolgd.


Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin V.Z.W.


Bijgaand:

  1. Beschikking in kortgeding 31.3.2021.

  2. Tussenarrest hof van beroep 27.4.2021.


copie_arret_2021kr17_id29667-10606016
.pd
Download PD • 2.71MB

20210331110400018
.pdf
Download PDF • 1.21MB


10,354 views70 comments

Recent Posts

See All
bottom of page