top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Brief aan de procureurs-generaal omtrent de illegaliteit van de coronamaatregelenMinister Annelies Verlinden heeft tot twee maal toe het parlement voorgelogen. Alle Procureurs-Generaal moeten onmiddellijk hun vervolgingen van Corona-overtreders stoppen conform de beschikking van de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Viruswaanzin vzw zendt hiervoor, vandaag 30 april 2021, onderstaande brief naar het College van het Openbaar Ministerie:


____


Geachte Heren Procureurs-Generaal,

De V.Z.W. Viruswaanzin heeft als voorwerp te ijveren voor de afbouw en de stopzetting van de maatregelen die van overheidswege werden en zullen worden genomen ter bestrijding van Covid-19 en die de rechten en vrijheden van de mensen beperken.


Op 31 maart 2021 heeft op verzoek van de V.Z.W. Liga voor de Mensenrechten de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, Franstalige Afdeling, in de zaak gekend onder het A.R. nr. 21/14/C, een beschikking gewezen waarvan u de tekst in de bijlage kan terugvinden. Bij toepassing van art. 17 Ger.W. heeft de Liga voor de Mensenrechten een bijzondere procesbekwaamheid waarbij zij optreedt in het collectief belang.

De eerste paragraaf van deze beschikking luidt als volgt:


Dit declaratief onderdeel van de beschikking bevat geen tijdsvoorwaarde zodat met onmiddellijke ingang vanaf de uitspraak op 31.3.2021 de cornamaatregelen zoals omschreven buiten toepassing werden verklaard.


De tweede paragraaf van deze beschikking luidt als volgt:


Deze paragraaf beperkt de buiten toepassing verklaring voorzien in de eerste paragraaf niet in de tijd noch vormt deze paragraaf een voorwaarde waaraan de buiten toepassing verklaring in de eerste paragraaf onderhevig zou zijn.

De beschikking vermeldt dat binnen een termijn van maximaal 30 kalenderdagen de Belgische Staat wordt veroordeeld om een einde te maken aan de situatie van illegaliteit die volgt uit de beperkingen van de fundamentele rechten en vrijheden. Wat inhoudt dat de illegale situatie bestaat voorafgaand aan het initiatief waartoe de Belgische Staat werd veroordeeld.

De Belgische Staat werd veroordeeld om de maatregelen te nemen die de Staat gepast acht om binnen een maximale termijn van 30 dagen aan deze illegale toestand een einde te maken onder verbeurte van een dwangsom. Deze termijnbepaling laat onverlet dat de illegale toestand reeds bestaat vanaf de uitspraak van de beschikking.


Op grond van de publieke verklaringen van de beide partijen in deze zaak, de Liga en de Belgische Staat vertegenwoordigd door de regering, kon in de pers worden begrepen dat deze beide partijen de beschikking aldus lezen dat de maatregelen niet met onmiddellijke ingang zouden zijn buiten toepassing verklaard.


Deze interpretatie berust op een verkeerde lezing van de beschikking die wel degelijk zonder enige tijdsbeperking declaratief de maatregelen buiten toepassing verklaart.


De Belgische regering heeft verder verklaard dat in gevolge de neerlegging van een wetsontwerp tot pandemiewet op het secretariaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zij heeft gedaan waartoe zij was veroordeeld. Ook deze stelling berust op een verkeerde lezing van de beschikking. De Belgische Staat werd veroordeeld om aan de toestand van illegaliteit een einde te maken. De neerlegging van een wetsontwerp op het secretariaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers maakt geen einde aan de toestand van illegaliteit.


U vindt in de bijlage ook het arrest dat intussen in beroep werd gewezen, waarbij de debatten werden heropend en de zaak werd vastgesteld op de zitting van 18 mei 2021. Bij dit arrest werd geen uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en de eerste beschikking werd al evenmin vernietigd wat betreft de vorderingen van de Liga voor de Mensenrechten. De beschikking werd betekend op 1 april 2021, zo blijkt uit het arrest.


*


In het collectief belang werd derhalve bij een uitvoerbare beschikking gevonnist dat de maatregelen die opgenomen zijn in het M.B. van 28 oktober 2020 en de daarop volgende M.B.’s die dit M.B. aanpassen, buiten toepassing zijn verklaard.


Wij informeren uw College over deze beschikking van 31 maart 2021 en vragen u om onmiddellijk alles in het werk te stellen deze beschikking te doen naleven. Vanaf 31 maart 2021 zijn de voornoemde maatregelen buiten toepassing verklaard zodat de burgers niet meer aan deze maatregelen zijn gebonden en de politiediensten deze maatregelen ook niet kunnen afdwingen.

De afdwingbaarheid van de maatregelen is voorzien in het M.B. van 28 oktober 2020 zelf, dat buiten toepassing is verklaard door de beschikking van 31 maart 2021, terwijl het toepassen van politiegeweld uitsluitend is toegestaan op wettige gronden zoals voorzien in de Wet betreffende het Politieambt.

De beschikking heeft ook een belangrijke consequentie voor het vervolgingsbeleid. Door de buiten toepassing verklaring van de maatregelen kan de overtreding van deze niet meer van toepassing zijnde maatregelen niet worden vervolgd.


Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin V.Z.W.


Bijgaand:

  1. Beschikking in kortgeding 31.3.2021.

  2. Tussenarrest hof van beroep 27.4.2021.


copie_arret_2021kr17_id29667-10606016
.pd
Download PD • 2.71MB

20210331110400018
.pdf
Download PDF • 1.21MB


10,362 views70 comments

Recent Posts

See All

댓글 70개


Polar79
Polar79
2021년 5월 01일

Dr. Sherri Tenpenny: “Dit is een perfect ontworpen moordmachine”

https://www.frontnieuws.com/dr-sherri-tenpenny-dit-is-een-perfect-ontworpen-moordmachine/


ik sprak met een aantal epidemiologen in Europa en zij zeiden dat het ongeveer 48 weken duurt voordat je echt de meest ingrijpende effecten van auto-immuunziekte ziet”.

좋아요
Polar79
Polar79
2021년 5월 01일
답글 상대:

want met het vaccin, ga je mutanten zien [van Covid-19]. Dus nu hebben we het allemaal over de mutanten. Het enige wat ze niet vragen aan deze mensen, die gediagnosticeerd zijn met deze gemuteerde stam, is: ‘Heeft u een van de niet-goedgekeurde vaccins gehad?” Niemand voegt dat samen'”.

좋아요

Laurent Raia
Laurent Raia
2021년 5월 01일

Nog eentje om de mythe te ontkrachten dat vaccins ziektes (hier de pokken) hebben uitgeroeid. https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=pokken+sterfte+1870&page=1&coll=ddd&identifier=ddd:110619738:mpeg21:a0087&resultsidentifier=ddd:110619738:mpeg21:a0087&rowid=8


Betere algemene levensomstandigheden van de mens is de grootste bepalende factor geweest.


Ter herinnering : (dit al voor Corona) elke 10 seconden sterft er een kind aan het armoedevirus. Raar dat zo’n menslievende persoon als Van Kluchtje daar geen cijfers van gaf in zijn persconferenties.


Ik heb ondertussen funding gevraagd aan Soros voor een nieuwe beweging: Corona Deaths Matter.


좋아요

IEDEREEN GELIJK VOOR DE WET.


Je zal hoogstens 1% vinden die daar niet mee akkoord is. Daaromtrent wou ik het ‘s hebben over de regelrechte OPLICHTING van Het Volk door de EU via ‘vaccinatiepaspoorten’.


Indien ongevaccineerden getest dienen te worden, dan dienen gevaccineerden dat ook. Vaccins werden immers NIET getest op hun reductie van besmettelijkheid. Sterker: vaccins werden NIET EENS getest op hun reductie van besmetting. Het enige waar vaccins op getest werden, is hun reductie van ERNSTIGE Covid. Alsof je dat niet aan iemand zou merken ...


Daarom ben ik van plan om bij ELKE test die me in de toekomst voorgelegd zal worden, die test niet te weigeren, maar te verzoeken om een test van de gevaccineerden. Draai…


좋아요
답글 상대:

boa weet niet. Ze zeiden zelf dat gevaccineerd zijn niet belet om iemand anders te besmetten. Nog even gecheckt en dit is wat EMA bv schrijft

The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus.

Volgens mij stond daar enige maanden geleden iets anders, maar dat kan ik niet aantonen.

Dat blijft dus vaag.

Van den andere kant heb ik althans de indruk dat gevaccineerden, de 'echten' dus daar 'bewust' van zijn er niet zullen op zien om zich toch te laten testen. t'Blijft raden wat in die mensen hun…

좋아요

Ja, juist! Mijn stukje dyslectie speelt me soms parten. Sorry daarvoor.

좋아요

In een vorige thread had ik al ‘s voorgerekend hoeveel m2 ziekenhuis men kon bijbouwen met het fortuin dat men besteedde aan volkomen nutteloze PCR testen. Ik herneem dat even:


Eén PCR test kostte de samenleving 47,18€. Bron:

https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/terugbetalingsvoorwaarden-opsporingstesten-coronavirus-covid19-pandemie.aspx


Bouwen in België is zeker niet duurder dan in Nederland. 1m2 Nederlands ziekenhuis kostte in 2019, 3688€. Bron: https://www.gelderlander.nl/doetinchem/eindelijk-openheid-over-kosten-ziekenhuis-slingeland-nieuwbouw-kost-155-miljoen-euro~a002321c/


In België deed men nu al meer PCR testen dan er inwoners zijn. 12000000 x 47,18 / 3688 = 153500m2 ziekenhuis. Meer dan 20 voetbalvelden.


Nu vond ik ook hoeveel vierkante meter de maximaal subsidieerbare norm is voor IC-bedden (of IZ), dat is niet gering, maar liefst 128,5m2.

https://departementwvg.be/vipa-cijfers-subsidiabele-oppervlakte


Kortom: voor de prijs van de nutteloze PCR testen, kon men 153500 /…


좋아요
XJolien Bx
XJolien Bx
2021년 5월 12일
답글 상대:

Hoe kom je aan de info dat er minstens 100 op ic liggen door de bijwerkingen van het vaccin? Er wordt toch helemaal nergens doorgegeven hoeveel mensen er in de kliniek liggen door het vaccin?

좋아요
bottom of page