top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Deontologische klacht tegen Van Ranst


Waarom blijft u mensen doden? Het is de waanzin voorbij.

Daarom volgende demarche:


Gent, 22.8.2020.

Aan de Orde der Artsen

Provinciale Raad Vlaams-Brabant en Brussel

Per e-mail

Geachte Dames en Heren Artsen,


Betreft: Diversen / Dokter Marc Van Ranst

Uw Ref.: nieuw tuchtdossier

M. Ref.: Dossier Corona

_______________________________


Ik ben de advocaat van een aantal Belgische burgers, waarvan u in de bijlage de lijst terugvindt op de klacht.


Bij de huidige brief wensen mijn cliënten een tuchtrechtelijke klacht neer te leggen tegen Prof. Dr. Marc Van Ranst, wegens:


 • (Artikel 3.1.2. Code Medische Deontologie) Het aannemen van een ongepaste attitude die niet ten dienste staat van de patiënt, met name door in het kader van zijn bredere maatschappelijke functie, met name preventie en promotie van de gezondheidszorg binnen de gemeenschap, zijn kennis en status als arts te misbruiken om valse informatie te verspreiden onder de bevolking over Covid-19 en daardoor onnodig angst te verspreiden waardoor mensen niet tijdig de noodzakelijke zorg durven te zoeken en overlijden, waardoor zorgverstrekkend personeel in o.a. woonzorgcentra beangstigd wordt en verminderde zorgen toedient aan patiënten en waardoor van overheidswege maatregelen worden genomen die de fysieke en psychische gezondheid van mensen aantasten waardoor mensen overleden zijn, vroegtijdig overleden zijn of levensjaren verliezen.

 • (Artikel 3.1.2. Code Medische Deontologie) Het aannemen van een ongepaste attitude die niet ten dienste staat van de patiënt, door een gebrek aan integriteit te vertonen bij het voeren van communicatie over Covid-19 bij de bevolking, met name door:

  • (Ook artikel 36) Aan de bevolking mee te delen op de televisie dat hij zou willen gesponsord worden voor zijn projecten door Bill Gates maar dat zulks niet het geval is, terwijl hij bestuurder is van het Rega-Instituut hetwelk dit jaar alleen al gesponsord werd door de Bill & Melinda Gates Foundation voor het onderzoek naar de werking van 15.000 moleculen op Covid-19. Er kan worden verwezen naar Prof. Van Damme van de Universiteit Antwerpen die in zijn wetenschappelijke publicaties een belangenconflict aanhaalt omdat zijn diensten worden gesponsord door de Bill & Melinda Gates Foundation. In plaats van daar spontaan melding van te maken, ontkent Prof. Dr. Van Ranst publiek dit gegeven.


 • Door publiek collega’s artsen en professoren te schofferen en te denigeren, en hen omwille van een afwijkende mening onder andere “idioten”, “gepatenteerde onnozelaars” en “betweters” te noemen, en onder andere te verklaren dat hun gezegdes over de tweede golf “gevaarlijk” zouden zijn.

 • Wiskundige statistische modellen gemaakt door wiskundigen en “epidemiologen”, waaronder diverse professoren zonder artsendiploma’s, zonder uitdrukkelijk voorbehoud voor te stellen als reële voorspellingen over Covid-19 en reële analyses over wat ter zou gebeuren indien er geen maatregelen zouden worden genomen, terwijl deze modellen slechts gelden binnen de (verkeerde) assumpties die zij maken en terwijl de makers van de modellen o.a.:


 • Erkennen dat hun modellen niet de werkelijkheid zijn en zelfs niet eens bedoeld zijn als voorspellingen (zie verhoor van o.a. Prof. Neil Ferguson voor de commissie Wetenschap en Technologie van het Brits Lagerhuis op 10.6.2020).

 • Een constant gehouden reproductiegetal Rt hanteren terwijl Rt van nature uit dagelijks fluctueert.

 • Een irreëel hoog reproductiegetal hanteren. (In Flaxman e.a. (zie stukken) o.a. tussen 4 en 6, terwijl Rt op het ogenblik van de publicatie voor België reeds bekend was en tussen 1.3.2020 en 13.3.2020 bijvoorbeeld van nature uit voor de maatregelen daalde van 2,2 naar 1,22). Belgische modelbouwers hanteren al even irreële R-waarden die irreëel constant worden gehouden in deze modellen.

 • Een irreëel hoge besmettingsgraad hanteren waardoor er onrealistisch dramatisch hoge voorspellingen worden voorgespiegeld die elke voeling met de realiteit missen. Er kan worden verwezen – opnieuw – naar de verklaringen van Prof. Neil Ferguson e.a. op 10.6.2020 waaruit blijkt dat Prof. Ferguson zelf verklaart niets af te weten van kruisimmuniteit en de werking van T-cellen waardoor de werkelijke groepsimmuniteit voor Covid – 19 wellicht veel lager zal uitvallen dan de meer dan 80 % die hij zelf hanteert. De andere modelbouwers verklaren in dit verhoor dat de besmettingsgraad nog niet aan de orde is want dat men nog maar aan het begin van de epidemie zit. Terwijl hun “voorspellingen” die er geen zijn, wel uitgaan van deze percentages.


 • (Artikel 5.1. ) Bij het uitwerken en voorstellen van preventiemaatregelen niet te hebben gewerkt met gevalideerde aanbevelingen maar met zeer slordige wiskundige modellen die werden gepubliceerd zonder preview en door het aanwenden van niet pharmaceutische methodes ter preventie van Covid – 19 die geen enkele wetenschappelijke basis hebben, van Chinese oorsprong zijn en waarvan de oorspronkelijke adviseurs van het Imperial College zelf verklaren dat zij “paniekmaatregelen” waren omdat zij niet wisten wat anders te doen. (zie de hiervoor aangehaalde getuigenverklaring van 10.6.2020).


 • (Artikel 3.1.2. en artikel 5.1.) Bij het uitwerken en voorstellen van preventiemaatregelen niet te hebben gewerkt met gevalideerde aanbevelingen met betrekking tot mondmaskers, maar met aanbevelingen van de WHO op basis van een studie door de WHO besteld (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext) waaruit blijkt dat er GEEN wetenschappelijke evidentie bestaat dat mondmaskers werken gezien de resultaten van de litteratuurstudie op slechts 44 als relevant weerhouden studies, onzeker zijn. De auteurs vermelden dat het waarschijnlijk is dat de werkelijkheid afwijkt van de bevindingen. Zij dringen aan op een randomnized onderzoek.


 • (Artikel 5.1. en artikel 17) Bij het uitwerken van de preventiemaatregelen dienen de rechten van de patiënt te worden gerespecteerd, alsmede de autonomie en de menselijke waardigheid van de patiënt. De door Prof. Dr. Van Ranst voorgestelde maatregelen schenden deze patiëntenrechten in de mate waarin zij de vrije wil van de patiënt en zijn vereiste toestemming totaal miskennen, zoals dat in het communistische China ook werd opgelegd. Evenzo in de mate waarin Prof. Van Gucht stelt dat hij niet weet wat het virus nu verder zal doen en spreekt over een “experiment” met niet-phamaceutische preventiemiddelen die aan de bevolking worden opgelegd. Terwijl experimenten op de bevolking zonder de wil van de bevolking in rekening te brengen niet in overeenstemming is met de rechten van de patiënt en de Wet betreffende de medische experimenten.


 • (Artikel 30.1 en artikel 39 en artikel 40) Te handelen in zijn medische activiteit op onethische wijze en met gebrek aan respect voor de patiënten, derden en de maatschappij door:


 • (Mede artikel 45) Een experiment met de bevolking te organiseren waarbij diverse niet-farmaceutische middelen werden ingezet, soms zelfs op tegengestelde wijze, zonder rekening te houden met de individuele toestemming van de patiënten, zonder eerbiediging van de evenredigheid en de doeltreffendheid van de maatregelen, en zonder rekening te houden met de kwetsbaarheid van de patiënten die deze maatregelen moeten ondergaan.


 • Door aan personen die lijden aan een ernstige ziekte de gepaste zorg op een bewuste wijze te ontzeggen derwijze dat daardoor een onbekend aantal personen is overleden, de morbiditeit en de mortaliteit is toegenomen onder de bevolking wat betreft personen die geen Covid-19 hedden. Zulks bij wege van een bewuste keuze om de zorg in België aldus te organiseren dat aan niet-Covidpatiënten zorg werd geweigerd of uitgesteld, waarbij van overheidswege werd erkend dat deze maatregel een verhoogde morbiditeit en mortaliteit heeft veroorzaakt. Daarbij wordt vermeldt dat deze doden “noodzakelijk” waren om aan de Covid-patiënten de beste zorg te kunnen toedienen. En dit in de volgende omstandigheden:

 • De “noodzakelijke” dood van niet Covid-patiënten staat in contrast met de onzekere dood van een onbekend aantal Covid-patiënten.

 • De capaciteit op intensieve zorg werd slechts voor minder dan 50 % gebruikt.

 • Het weigeren van een bed aan een niet-Covidpatiënt, kan maar plaats maken voor één Covid-patiënt zodat in saldo geen levens worden gered.

 • Het is niet duidelijk of er in saldo meer mensen zijn gered door de maatregelen dan er zijn overleden door de maatregelen. De wiskundige predictiemodellen die hiervoor reeds werden bekritiseerd, geven daartoe onvoldoende uitsluitsel. In hun assumpties nemen zij aan dat enkel overheidsmaatregelen zoals een lockdown leiden tot een vermindering van het aantal contacten en een beperking van het aantal besmettingen en overlijdens, doch deze assumptie is op geen enkele wetenschappelijke basis aangetoond om de simpele reden dat er nog nooit voordien dergelijke maatregelen zijn gehanteerd. Deze assumpties houden een cirkelredenering in. Integendeel wordt intussen aangetoond in landen zonder lockdown, dat de aldaar genomen maatregelen of het gebrek daaraan, geen aanleiding geven tot de dramatische voorspellingen en inschattingen in de wiskundige modellen die worden voorgespiegeld.

 • De discriminatoire en dodelijke keuze tussen patiënten op basis van een ziekte, is een volstrekt onverantwoorde keuze. Waar zij op massale schaal over de gehele bevolking is gebeurd, heeft Prof. Dr. Van Ranst handelingen gesteld tegen de menselijkheid.


 • Door een klimaat van angst te zaaien en te blijven ondersteunen, te hebben gehandeld tegen de menselijkheid doordat zulks ernstige psychologische veroorzaakt bij de bevolking (smetvrees, verhoogde depressies, toename van zelfmoord, conflicten tussen “believers” en “niet-believers”, …) met als gevolg o.a. dat patiënten met ernstige klachten niet naar de dokter of het ziekenhuis durven te gaan en daardoor zelfs overlijden of een te laten behandeling krijgen (zie advies GEES 24.4.2020). Desondanks deze kennis zet Prof. Dr. Van Ranst zijn kruistocht van bangmakerij verder. Waar tijdens de eerste golf werd gemeld dat de vermelding van het aantal besmettingen geen zin heeft en het aantal doden relevant is, worden nu de “besmettingen” voorgesteld als het criterium om te gewagen van een tweede golf. Terwijl er omzeggens geen overlijdens zijn. Zo blijft Prof. Van Ranst de bevolking met angstgevoelens opzadelen. Zijn tweets om de mensen te vragen om naar de dokter te gaan als ze ziek zijn, helpen niet als hij daartegenover dagelijks op de televisie schandelijke angstwekkende beelden voorstelt, die geen enkele ernstige wetenschappelijke grond hebben (zie de kritiek hoger op de wiskundige verkeerde “voorspellingen” die er geen zijn).


*Ik laat u in de bijlage (per we-transfer) tot staving van deze klacht een aantal stukken. Daaronder een klacht gericht aan het Federaal Parket die eerstdaags zal worden neergelegd.


Mocht u nog bijkomende stukken wensen rond bepaalde feiten dan verneem ik dat graag van u en zal ik u bijkomend documenteren.


Het komt mijn cliënten voor dat de feiten opgenomen in deze klacht en in de bijlagen dermate ernstig zijn dat een onmiddellijke schorsing van de betrokkene zich opdringt. De wijze waarop Prof. Dr. Van Ranst de medische wetenschap op dit ogenblik vertegenwoordigt is bijzonder schadeverwekkend en dreigt de medische wetenschap in haar geloofwaardigheid op fundamentele wijze te ondergraven. Het gevaar bestaat dat de bevolking zich meer en meer zal afkeren van de medische wetenschap om zich te richten tot alternatieven, wat absoluut te vermijden is.


Mijn cliënten zijn de mening toegedaan dat zulks in belangrijke mate afbreuk doet aan de kwaliteiten en de inspanningen die het grootste deel van de artsen in ons land en daarbuiten zich getroosten om in te staan voor de goede zorgen aan de bevolking. Zij verwijzen daarbij niet in het minst naar de resultaten die in diverse ziekenhuizen en door diverse artsen al zijn geboekt bij het vinden van therapeutische oplossingen voor de strijd tegen Covid – 19 die een bijzonder belangrijke impact hebben op de mortaliteit.


Deze belangrijke inspanningen raken volledig ondergesneeuwd door de losgeslagen maatregelen die aan de bevolking worden opgelegd, die de vrijheden van de mensen onnodig beperken en onze economie zware slagen toebrengen. Waardoor kan gevreesd worden dat op termijn de broodnodige financiële ondersteuning voor de gezondheidzorg in het gedrang kan komen.


Prof. Dr. Marc Van Ranst maakt gebruik van zijn artsentitel om de beweringen die hij doet en de maatregelen die hij adviseert, geloofwaardigheid te geven.


Het feit dat daardoor doden worden veroorzaakt, is bijzonder zorgwekkend.


Mijn cliënten danken u voor het gevolg dat u aan de huidige klacht zal willen verlenen.


Met hoogachting,

Michael Verstraeten

AdvocaatDeontologische klacht
.pdf
Download PDF • 364KB

8,090 views26 comments

Recent Posts

See All

24 comentarios


Ludo Adriaensen
Ludo Adriaensen
28 ago 2020

Volgens mij hebben we hier met verhoogde vorm van AUTISME te maken.

Zie de definitie maar ,je zult het zien.

Heel veel wereldleiders hebben hier last van.

Het valt mij op dat deze vorm van ziekte ? welke vele van ons in kleine of grote vorm hebben

enorm word onderschat

Heb het zelf meegemaakt in mijn familie ,

Kijk goed naar deze personen en je ziet symtomen ,


Me gusta

Marijke Welvaert
Marijke Welvaert
27 ago 2020

Hoogmoed komt voor de VAL !!

Me gusta

We dagvaarden Van Ranst voor zijn adviezen aan de staat.


Moeten we de staat niet dagvaarden omdat ze slechts éénzijdige adviezen meenemen in hun besluitvorming?

Me gusta

Mijnheer Van Ranst, oude wijsheden gelden nog steeds. Daarvan ben ik overtuigd.


Me gusta

Wat een oen die van ranst

dit is zijn reactie op de brief via zijn facebook pagina

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van de viruswaanzinnigen.

De kans dat de Orde der Artsen die klacht bekijkt, meewarig glimlacht, en verticaal klasseert is 100 procent.

Is toch gewoon om zich een breuk te lachen

Me gusta
bottom of page