top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Officiële ingebrekestelling Vlaamse Regering


De extreem ingrijpende regels voor onze kinderen moeten stoppen!____


Gisteren betekende Viruswaanzin opnieuw een ingebrekestelling, dit keer aan Minister Jan Jambon. U leest onderstaand de integrale versie:


____

INGEBREKESTELLING


Aan de Vlaamse Regering

T.a.v. de Minister-President Dhr. Jan Jambon

Kabinet Martelaarsplein, 1° verdieping

Martelaarsplein 19

1000 BRUSSEL


Maandenlang nu al neemt de Vlaamse Regering maatregelen die bedoeld zijn om te strijden

tegen Covid-19. Tal van deze maatregelen beperken de fundamentele rechten van de

burgers en de kinderen waarover zij onder meer op grond van het Europees Verdrag voor

de Rechten van de Mens beschikken. Er kan in het bijzonder ook worden verwezen naar

het onderwijs waar extreem ingrijpende regels werden opgelegd aan de kinderen en

studenten. Deze regels hebben verregaande gevolgen, o.a. met betrekking tot hun

psychisch welzijn en de manier waarop verkeerde denkbeelden worden aangebracht. De

maatregelen worden nog versterkt door de beangstiging die zij uitlokken bij o.a. het

onderwijzend personeel waardoor de psychische druk nog toeneemt. Maar ook in andere

sectoren waarvoor de Vlaamse Regering bevoegd is, worden verregaande zinloze

maatregelen genomen.


De Vlaamse Regering laat zich hierbij leiden door een stroming in de wetenschap van de

epidemiologie en de virologie, die bijzonder gecontesteerd is. Wereldwijd zijn er

tienduizenden wetenschappers die reeds gewezen hebben op de onzin van de genomen

maatregelen en ook op de collaterale schade die deze maatregelen veroorzaken, waarmee

omzeggens geen rekening wordt gehouden. Het aantal vooraanstaande experten dat deze

stelling verdedigt neemt wereldwijd toe. Er kan daarvoor o.a. worden verwezen naar “The

Great Barrington Declaration” opgesteld door Prof. Dr. Martin Kulldorff, Prof. Dr.

Sunetra Gupta en Prof. Dr. Jay Bhattacharya. Deze verklaring werd ondertekend door

meer dan 12.400 gezondheidswetenschappers en 36.700 medische professionals.

Waar bij de eerste golf de informatie over het virus nog relatief beperkt was, is dat actueel

niet meer het geval. Hoewel de informatie op de website van Sciensano niet steeds

accuraat is, kunnen hieruit wel een aantal duidelijke conclusies worden getrokken.


*


Ik geef u in de bijlage kennis van een arrest van het hof van beroep van Brussel van 28

oktober jongstleden. In dit arrest zijn een aantal belangrijke overwegingen opgenomen,

waaronder:

1. De overweging dat het plausibel is dat het virus niet kan worden beheerst en dat

de focus moet worden verplaatst naar de be – en afscherming van de kwetsbaren.

2. De overweging dat de Wet betreffende de civiele veiligheid enkel van toepassing

kan zijn op acute en zeer tijdelijke noodsituaties maar geen afdoende basis is om

langlopende vrijheidsbeperkingen op te leggen.

3. De maatregelen moeten worden gebaseerd op een nieuw wettelijk kader waarbij de

maatregelen fijnmaziger moeten worden, mede gelet op de vrijwaring en de

bescherming van fundamentele rechten en vrijheden.

4. Deze wetgeving moet worden gebouwd op robuustere en meer gedetailleerde

cijfers.


*


Wat betreft de punten 1 en 4 is de voorbije dagen aan het licht gekomen dat (1) het virus

inderdaad niet beheerst wordt door de maatregelen die werden genomen en die ook door

de Vlaamse Regering werden ingesteld. Tezelfdertijd is gebleken dat de cijfers precies

aantonen dat deze maatregelen niet werken, zodat elk cijfermatige onderbouwing ervan

volstrekt onmogelijk is geworden.


Vooreerst kan erop worden gewezen dat de maatregelen die de Vlaamse Regering heeft

genomen, onder andere in de scholen, door de instellingen en de burgers niet worden

overtreden gezien zulks voor het overgrote deel gewoon niet mogelijk is. De regels in de

scholen worden opgevolgd, men kan niet anders. Desondanks deze maatregelen die

worden opgevolgd, is het aantal Covid-gevallen toegenomen in die mate dat de diensten

van intensieve zorg dreigden te worden overbelast. De door de Vlaamse Regering

genomen maatregelen die begin september al in voege waren, hebben de stijging van deze

cijfers niet verhinderd. Zulks toont aan dat deze maatregelen geen zin hebben.

De gedachte dat de curve minder snel zou zijn gestegen door de maatregelen, is een

gedachte die is gebaseerd op gebakken lucht, verkeerde statistiek en veronderstellingen

over de werking van de maatregelen die zich niet realiseren, zoals hierna weergeven en

aangetoond, en is bovendien volstrekt irrelevant. De doelstelling van de beperkingen is

het vermijden dat het aantal besmettingen dermate oploopt dat het aantal doden toeneemt

en de intensieve zorg niet wordt overbelast. Deze doelstelling werd niet gehaald. Of dat

nu met de maatregelen minder snel zou zijn gebeurd, neemt niet weg dat de maatregelen de

doelstelling niet haalden.


Het is u bekend dat beperkingen aan de rechten en vrijheden zoals voorzien in het

E.V.R.M. enkel mogelijk zijn indien en voor zover er geen andere mogelijke maatregelen

zijn die de vrijheden van de mensen minder beperken, maar minstens op een gelijke wijze

het beoogde resultaat bereiken. Gezien de maatregelen het beoogde resultaat gewoon niet

bereikt hebben, dienen deze maatregelen per onmiddellijk te worden ingetrokken. Mijn

cliënten en kinderen van de natuurlijke personen die ik vertegenwoordig, kunnen niet

langer een beperking van hun fundamentele rechten en vrijheden door volstrekt

onwerkzame maatregelen tolereren.


Op 19 november 2020 publiceerde de Franse Professor J.-F. Toussaint samen met een

aantal collega’s een studie over de impact van de maatregelen op de curves van Covid-19.

(Q. De Laroche Lambert, A. Marc, J. Antero, E. Le Bourg, J.-F. Toussaint, “Covid-19

Mortality: A matter of vulnerability among nations facint limited margins of adaptation”,

Frontiers in Public Health, 2020, vol. 8). Zij kwamen tot de bevinding dat er geen

correlatie te vinden was tussen de maatregelen en de evolutie van de cijfers. De

afwezigheid van een correlatie sluit uit dat er een oorzakelijk verband tussen de

maatregelen en de evolutie van de cijfers.


Dat is overigens ook duidelijk te zien op de grafieken voor België.


Hieronder vindt u de grafiek van de universiteiten van Hasselt en Luik van 17 oktober

2020 die de curve beschrijft van het totaal aantal Covid-19 patiënten in de ziekenhuizen

zonder bijkomende maatregelen en de curves met bijkomende maatregelen. Dit is wat de

adviseurs die u volgt voorzagen als het effect van de bijkomende maatregelen die werden

genomen in oktober 2020. De zwarte curve is deze zonder bijkomende maatregelen. De

gekleurde curves zijn deze met bijkomende maatregelen. De blauwe curve is deze die wij

zelf hebben bijgetekend op de oorspronkelijke grafiek en geeft de door Sciënsano

meegedeelde bezetting met Covid-19 patiënten in de ziekenhuizen weer.Na dit document van 17.10.2020 werden al 2 dagen later op 19.10.2020 bijkomende

maatregelen genomen. U ziet aan de blauwe curve dat geregistreerde bezetting van de

hospitalen zelfs de curve zonder bijkomende maatregelen in ruime mate overtreft. Het zal

u ongetwijfeld ook opvallen dat de vorm van de tweede blauwe curve zeer gelijkend is aan

deze van de eerste curve, en dat in deze tweede curve geen afwijkingen te zien zijn zoals in

de verwachting van uw adviseurs weergegeven.


Het kan aldus niet met ernst worden betwist dat de maatregelen niet de voorziene en

beoogde effecten hebben gehad. Er is zelfs geen afbuiging op deze curve te bespeuren.

Het doel van de maatregelen is het reproductiegetal (Rt) naar beneden te krijgen waardoor

het aantal besmettingen gaat dalen zodra dit reproductiegetal onder 1 is. Dat heeft u ook al

veelvuldig aan de bevolking meegedeeld. De evolutie van Rt in België is de volgende.

Sciensano deelt op haar website de grafiek mee van het reproductiegetal van de

ziekenhuisopnames. Deze opnames vinden echter plaats gemiddeld ongeveer 13 dagen na

de reële besmettingen. Om een juiste evolutie van Rt te bekomen op het ogenblik van de

besmettingen dient men dus de grafiek 13 dagen te vervroegen. U ziet de uitwerking

daarvan in het volgende beeld van deze 2 grafieken.


Dit beeld leert dat Rt reeds een daling had ingezet voorafgaand aan de maatregelen van 9

oktober 2020.


De zogenaamde “versoepelingen” van 23 september 2020 hebben geen aanleiding gegeven

tot een plotse toename van Rt die al in een stijgende evolutie zat voorafgaand aan 23

september. Deze evolutie heeft geen versnelling gekend. Integendeel bereikte Rt al een

paar dagen later een plafond en heeft de daling ingezet nog voor 1.10.2020.


Deze daling is bijna lineair verder gegaan in de maand oktober. Noch de maatregelen van

9 oktober 2020, noch de maatregelen van 19 oktober 2020 hebben in deze daling, die quasi

lineair is geweest, een betekenisvolle knik veroorzaakt. Op het ogenblik waarop de

lockdown op 1 november 2020 (de rode pijl) werd ingesteld, had Rt reeds een bodem

bereikt, en is er slechts nog een lichte daling, eerder een stabilisatie, gevolgd.


Op 22 oktober 2020 bereikte Rt het getal 1. Men ziet op de curves van de “besmettingen”

(dit is positieve tests) en de positiviteitsratio daarvan dat 6 dagen later deze curves hun

maximum bereiken. Immers worden patiënten niet getest de dag van hun besmetting,

maar op het ogenblik waarop er symptomen opduiken, dit is gemiddeld 6 dagen later.


De ommekeer in het aantal “besmettingen” is het gevolg van de gestage en niet door de

maatregelen beïnvloede daling van Rt die al in dalende lijn was eind september voor de

maatregelen, en aan 1 was gekomen op 22.10.2020.


Daarbij voegt zich dat de hausse in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames er is

gekomen op een ogenblik waarop al maanden tal van maatregelen van kracht waren die de

bevolking wel moest opvolgen omdat het niet anders kan. Als daar zijn: mondmaskerplicht

in de winkels, openbare gebouwen, het openbaar vervoer, in de publieke ruimte op

bepaalde plaatsten, verbod op samenscholingen, betogingen boven een bepaald aantal

personen, grotere evenementen, dansfeesten en dancings. Daarnaast golden allerlei

regeling en restricties in winkels, in de bioscopen en in de horeca, maar ook in kantoren en

bedrijven en in de hospitalen. Verplichte afstand, handen ontsmetten, fysieke barrières met

plexischermen, éénrichtingsverkeer, beperking van het aantal personen … In tal van

bedrijven werd de normale bedrijfsvoering zwaar verstoord. De overheid zette een

systeem op van testen en tracing. De erediensten werden beperkt, zoals dat ook het geval

was voor de sportmanifestaties. Bij de hervatting van de scholen op 1 september, werd de

scholieren en studenten een resem maatregelen opgelegd. Waaronder een

mondmaskerplicht op school, en getimed toiletbezoek.


De bewering dat de cijfers zijn gestegen omwille van het feit dat de mensen de maatregelen

niet zouden hebben gevolgd, is niet in overeenstemming met de vaststelling dat tal van

maatregelen wel moesten worden opgevolgd, maar desondanks de curves toch zijn

gestegen.


Bij herhaling nu heeft de federale regering te kennen gegeven dat een aantal van de

maatregelen die worden genomen geen wetenschappelijke of cijfermatige grondslag

hebben, maar dat die dienen om de bevolking middels gedragspsychologische manipulaties

ertoe te brengen zijn gedrag aan te passen. Wellicht wordt hiermee bedoeld aan te passen

aan de maatregelen die niet werken, zoals u zich ook inzet om de mensen en kinderen

daartoe aan te zetten in uw mededelingen en in het onderwijs.


*


De hiervoor uiteengezette elementen tonen aan dat de maatregelen geen impact hebben

gehad op de evolutie van de cijfers. De maatregelen werken dus niet. Er is ook geen

wetenschappelijke of robuuste cijfermatige grondslag voor de werking van deze

maatregelen.


Dat was overigens ook al bij de eerste golf het geval, zoals aangetoond in de voornoemde

studie van Prof. Toussait e.a. Ook in België was het reproductiegetal van de besmettingen

voorafgaande aan de eerste lockdown in dalende lijn en gezakt tot bijna 1.

De maatregelen die de Vlaamse Regering neemt zijn gelijklopend aan deze die door de

federale regering worden genomen.


*


De beperkingen van de fundamentele rechten van mijn cliënten zijn ook niet gegrond op

een wet, zoals het Hof van Beroep heeft aangegeven. De Wet betreffende de civiele

veiligheid volstaat daartoe niet. Recent hebben ook leden van het Federaal Parlement

daarop gewezen. Maar hetzelfde geldt voor de maatregelen die door de Vlaamse Regering

worden genomen.


Aan de vereiste van een “robuuste cijfermatige onderbouwing” zoals vereist door het Hof

van Beroep, kan in de hiervoor geschetste omstandigheden totaal niet worden voldaan.

Een wetgevend initiatief dat dezelfde maatregelen zou opnemen op dezelfde verkeerde

veronderstellingen en waarzeggerij, zal de toets met het E.V.R.M. niet doorstaan.


*


Al mijn cliënten en hun minderjarige kinderen lopen door de handhaving van deze zinloze

maatregelen ernstige schade. Zowel moreel als materieel.


Bij de huidige brief wordt u in gebreke gesteld uw handelwijze onmiddellijk te corrigeren

ten einde de verder oplopende schade van mijn cliënten te doen ophouden.

Mijn cliënten maken evident een voorbehoud voor de al door hen ondergane schade en de

schade die zij nog zullen ondergaan. Zij zullen niet nalaten de Vlaamse Regering daarvan

een begroting mee te delen en de betaling van een schadevergoeding te vragen,

desgevallend in rechte.


Desalniettemin hopen mijn cliënten dat u niet zal doen wat de federale regering heeft

gedaan met de waarschuwingen en vragen van mijn cliënten, met name deze

waarschuwingen en vragen gewoon straal negeren.

2,981 views73 comments

Recent Posts

See All

73 Comments


Kurt Wayenberg
Kurt Wayenberg
Dec 09, 2020

Beste Rudolf,


Ik ben het eens met Patrick dat de PCR test niet deugt.


Anders dan hem hou ik wel van gedachtenexperimenten de wiskundige onderbouwing omdat deze taal onbetwistbaar kan aan tonen dat deze COVID paranoia volledig buiten proportie is gegroeid.


Ik denk trouwens dat iedereen die uitkomt voor zijn mening en deze ook tracht te onderbouwen wel degelijk een bijdrage levert.


Dit gezegd zijnde denk ik niet dat jij jezelf als winnaar van het gedachten experiment mag beschouwen. Integendeel zelfs.


Ik zet nog even de discuusie op een rij:


Mijn claims zijn dat :


1. De Rts berekend door Sciensano bij nacalculatie minstens 10% meer incidenties voorspellen en dus waarschijnlijk wat te hoog zijn

2. De Rts berekend…


Like

patrickvermeiren
patrickvermeiren
Dec 08, 2020

Dus Rudolf, als ik jou goed begrijp, vind je dat je tot hiertoe ook een bijdrage hebt geleverd.

Terwijl de PCR test niet deugd.


Waar wil je het dan in godsnaam nog per sé over hebben?


Zo een verkwisting van energie, denk ik dan. Maar tja, da ben ik.

Gedachten experimenten te over.

Maar ja, ik tap dan ook af van een onuitputtelijke bron.


Imagination Fills The Void Of My Existance.😁😊🤗

Like

Rudolf Janssens
Rudolf Janssens
Dec 08, 2020

Patrick,


Er is hier helemaal geen sprake van een tactisch spelletje. Als er fouten gebeuren bij het bewerken en interpreteren van cijfers dan ga ik hierover in discussie in de hoop dat we hier allemaal slimmer van worden.


Rudolf

Like

Rudolf Janssens
Rudolf Janssens
Dec 08, 2020

Kurt,


De zaken versimpelen om te kunnen visualiseren en manueel na te rekenen kan inderdaad nuttig zijn, maar niet meer wanneer de versimpelingen verkeerd zijn.


Het uitmiddelen van Rt over de periode na 5 april illustreert de beperkingen van je gedachten experiment, want Rt=0.99 betekent een afname.


Rudolf


Like

patrickvermeiren
patrickvermeiren
Dec 08, 2020

Rudolf,

Jij weet maar al te goed dat jij van in het begin bent begonnen, met jouw tactische spelletje.


Waarom toch ?

Steeds wederkerende vraag (Ik heb wel een idee of 3, 4, 5......)

😁😊🤗

Like
bottom of page