top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Nieuw kortgeding: Wie doet mee?


De Vivaldi-regering weigert vonnis Hoger Beroep na te leven...


1. Het arrest van 28 oktober 2020.

Op 28 oktober 2020 heeft het Brussels hof van beroep een arrest geveld in de zaak

van een aantal burgers tegen de federale regering. Bij dit arrest heeft het hof van

beroep beslist dat op het eerste gezicht het bewijs niet geleverd wordt dat destijds

aan het begin van de crisis genomen maatregelen door de regering op een

onzorgvuldige wijze werden genomen. Het hof heeft daarom de maatregelen niet

verboden.


Maar daarmee is de kous niet af. Immers heeft het hof vastgesteld dat de wettelijke

basis voor deze maatregelen de wet op de civiele veiligheid is. Deze wet is volgens

het hof alleen maar van toepassing op kortstondige crisissituaties en niet op

langdurige maatregelen. Het hof overweegt dat de regering intussen tijd genoeg

heeft gehad om een wetgevend initiatief te nemen in het parlement.

Dit wetgevend initiatief moet voldoende wetenschappelijk en cijfermatig

onderbouwd zijn. In het kader van de porportionaliteitstoets moet de

onderbouwing van de wet meteen ook aantonen dat er geen andere maatregelen

mogelijk zijn die even effectief zijn, maar minder de rechten van de mensen

beperken. Daarbij heeft het hof overwogen dat het plausibel is dat de maatregelen

het virus niet kunnen tegenhouden en dat de focus moet worden verlegd naar de be

– en afscherming van de kwetsbare personen.


Het hof heeft ook gesuggereerd om onafhankelijke deskundigen aan te stellen om

de wetenschappelijke gronden van maatregelen te toetsen.

Verder oordeelde het hof dat de individuele vorderingen van de burgers in deze

materie voor de burgerlijke kortgedingrechter kunnen worden gebracht en niet

hoeven te worden ingeleid bij de raad van state.


2. De brieven aan de regering na het arrest (zie bijlagen)

Tussen 5 en 7 november 2020 werden aan de regering brieven geschreven met

daarin de vraag om op korte termijn een wetgevend initiatief te nemen. Daarbij

werd ook vermeld welke wetenschappelijke gronden dit wetgevend initiatief moet

hebben. Er werd de regering gevraagd een onderzoek te organiseren nu er meer

gevallen worden gemeld, naar de juiste cijfers over Covid – 19. Deze brieven zijn

de vraag tot uitvoering van wat het hof van beroep heeft overwogen.


De regering heeft op deze brieven niet gereageerd. Integendeel, de actueel

geldende maatregelen van lockdown zijn niet gegrond op een wet, er is geen

wetgevend initiatief. Intussen slaagt het parlement er wel in om andere regelingen

goed te keuren, zoals de mogelijkheid om het verplegend personeel te doen bijstaan

door niet-verplegers.


De wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen is meer dan ooit zoek.

Voorafgaand aan de lockdown hebben de virologen publiek verkondigd dat de

maatregelen de curves niet naar beneden halen. Onmiddellijk na de lockdown

hebben zij verklaard dat de curves afvlakken, terwijl de lockdown nog geen effect

kon hebben.


De virologen blijven dus maar ongefundeerde experimenten voorstellen en

maatregelen waarvan de collaterale effecten niet bekend zijn. De regering volgt

daarin de virologen.


3. Nieuwe procedure in kortgeding.

In uitvoering van de overwegingen van het arrest van het Hof van Beroep wordt

nu een nieuwe procedure in kortgeding opgestart. Daarin zal worden gevraagd de

beperking van de rechten van de burgers te verbieden gezien er geen wettelijke

grondslag is voor de maatregelen en nog minder een wetenschappelijke en

cijfermatige grondslag voor een wet of voor maatregelen in het algemeen.

Het is de bedoeling van Viruswaanzin VZW dat zoveel mogelijk mensen zich

achter dit initiatief stellen en meedoen aan deze procedure. Intussen zijn er al meer

dan 400 deelnemers.


Betogen kan op dit ogenblik niet, maar opkomen voor zijn individuele rechten kan

wel. De inhoud van het arrest van 28 oktober 2020 is hoopgevend.


Wie wil meedoen stuurt naam, voornaam, adres, beroep en rijksregister naar

info@legalpractice.be. De kostprijs van 121,00 euro wordt u dan nog gemeld.


____SKM_C450i20103109250
.pdf
Download PDF • 316KB

SKM_C450i20102922170
.pdf
Download PDF • 468KB

2,145 views27 comments

Recent Posts

See All

27 Comments


Zoom 100 Live Q&A #50 met Michael Verstraeten van Viruswaanzin Belgie en Jeroen Pols

https://www.youtube.com/watch?v=s-sbt3i_beQ


Bijzonder slechte klank

Eigenaardig dat deze vid niet hier gepost is. Mogelijk wil Mter Michael deze uploaden en er misschien een commentaar bij geven.

Like

Jeroen Pols in gesprek met Reiner Fuellmick...ivm de corrupte pcr test.

In Portugal blijkt een quarantaine te zijn opgeheven op basis van deze gegevens.

Fuellmich levert het bewijs over de pcr test...niks wachten op wetenschappelijke onderbouwing van de regering.

https://www.youtube.com/watch?v=tUEHfOKIB6c

Like

Marc Van Caillie
Marc Van Caillie
Nov 12, 2020

@Dirk: Tot zo ver had ik het ook begrepen. Mijn punt is echter, het betreft een europese wet, dus waarom kan dit hier niet worden af gedwongen? Mondmaskers brengen niet alleen schade toe, om dan nog te zwijgen over de millieuvervuiling (je vind ze overal langs de kant van de weg als GEVAARLIJK zwerfvuil), ze zijn ook nog eens een serieuze aanslag op ons imuunsysteem! En dit zonder dat ze echt nut hebben, tenzij het begrip "muilkorf", want daar lijkt het om te gaan. In Duitsland spreekt men ondertussen van de meest ernstige intentioneel geplande aanslag op de bevolking (en de demokratie) sinds 1945!

Like

Matt Em
Matt Em
Nov 10, 2020

Dat samenscholingsverbod is in het leven geroepen omdat het virus in de buitenlucht uiterst besmettelijk zou zijn. Vandaar ook die 1,5m. die totaal geen medische grond heeft.

Nu is er een groot verschil tussen een test die, niet eens rechtstreeks, corona kan duiden, maar wel voor grote aantallen 'besmettingen' zorgt en iemand die daadwerkelijk ook ziek is van dit 'virus' en ze kunnen volgens mij NIET bewijzen dat samenscholing tot toenemende besmettingen zou leiden.

Het tegendeel is wel aan te tonen als je kijkt dat, zoals in Duitsland, er ruim 1 miljoen mensen gedemonstreerd hebben en dat heeft NIET tot een toeloop in de ziekenhuizen geleid. Ook in andere landen waren er enorme demonstraties en nu komen ze aan da…

Like

We zouden al heel ver staan als de rechter zou verstaan dat men uit de testen geen besmetting kan afleiden...omwille van ons bekende redenen.

Het zou dus een stap vooruit zijn mocht de rechter een verbod kunnen leggen op het gebruik van die term, door de regering en de hun adviserende experts.


@Marc, er bestaat inderdaad een europese wetgeving op het dragen van mondmaskers, het steekwoord is "verhoogde ademweerstand" en de bepalingen die ervoor gelden.

Onze Duitse juristen hebben uitgevonden dat "de arbeids verzekering" vb in bedrijven en scholen, zowel de werkgever alsook schooldirecties en leraren persoonlijk verantwoordelijk kan stellen voor ongevallen uit de gekende gevaren van het (verplicht) dragen van een mm.

In die zin moet er een bevestiging…


Like
bottom of page