top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Nieuw kortgeding: Wie doet mee?


De Vivaldi-regering weigert vonnis Hoger Beroep na te leven...


1. Het arrest van 28 oktober 2020.

Op 28 oktober 2020 heeft het Brussels hof van beroep een arrest geveld in de zaak

van een aantal burgers tegen de federale regering. Bij dit arrest heeft het hof van

beroep beslist dat op het eerste gezicht het bewijs niet geleverd wordt dat destijds

aan het begin van de crisis genomen maatregelen door de regering op een

onzorgvuldige wijze werden genomen. Het hof heeft daarom de maatregelen niet

verboden.


Maar daarmee is de kous niet af. Immers heeft het hof vastgesteld dat de wettelijke

basis voor deze maatregelen de wet op de civiele veiligheid is. Deze wet is volgens

het hof alleen maar van toepassing op kortstondige crisissituaties en niet op

langdurige maatregelen. Het hof overweegt dat de regering intussen tijd genoeg

heeft gehad om een wetgevend initiatief te nemen in het parlement.

Dit wetgevend initiatief moet voldoende wetenschappelijk en cijfermatig

onderbouwd zijn. In het kader van de porportionaliteitstoets moet de

onderbouwing van de wet meteen ook aantonen dat er geen andere maatregelen

mogelijk zijn die even effectief zijn, maar minder de rechten van de mensen

beperken. Daarbij heeft het hof overwogen dat het plausibel is dat de maatregelen

het virus niet kunnen tegenhouden en dat de focus moet worden verlegd naar de be

– en afscherming van de kwetsbare personen.


Het hof heeft ook gesuggereerd om onafhankelijke deskundigen aan te stellen om

de wetenschappelijke gronden van maatregelen te toetsen.

Verder oordeelde het hof dat de individuele vorderingen van de burgers in deze

materie voor de burgerlijke kortgedingrechter kunnen worden gebracht en niet

hoeven te worden ingeleid bij de raad van state.


2. De brieven aan de regering na het arrest (zie bijlagen)

Tussen 5 en 7 november 2020 werden aan de regering brieven geschreven met

daarin de vraag om op korte termijn een wetgevend initiatief te nemen. Daarbij

werd ook vermeld welke wetenschappelijke gronden dit wetgevend initiatief moet

hebben. Er werd de regering gevraagd een onderzoek te organiseren nu er meer

gevallen worden gemeld, naar de juiste cijfers over Covid – 19. Deze brieven zijn

de vraag tot uitvoering van wat het hof van beroep heeft overwogen.


De regering heeft op deze brieven niet gereageerd. Integendeel, de actueel

geldende maatregelen van lockdown zijn niet gegrond op een wet, er is geen

wetgevend initiatief. Intussen slaagt het parlement er wel in om andere regelingen

goed te keuren, zoals de mogelijkheid om het verplegend personeel te doen bijstaan

door niet-verplegers.


De wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen is meer dan ooit zoek.

Voorafgaand aan de lockdown hebben de virologen publiek verkondigd dat de

maatregelen de curves niet naar beneden halen. Onmiddellijk na de lockdown

hebben zij verklaard dat de curves afvlakken, terwijl de lockdown nog geen effect

kon hebben.


De virologen blijven dus maar ongefundeerde experimenten voorstellen en

maatregelen waarvan de collaterale effecten niet bekend zijn. De regering volgt

daarin de virologen.


3. Nieuwe procedure in kortgeding.

In uitvoering van de overwegingen van het arrest van het Hof van Beroep wordt

nu een nieuwe procedure in kortgeding opgestart. Daarin zal worden gevraagd de

beperking van de rechten van de burgers te verbieden gezien er geen wettelijke

grondslag is voor de maatregelen en nog minder een wetenschappelijke en

cijfermatige grondslag voor een wet of voor maatregelen in het algemeen.

Het is de bedoeling van Viruswaanzin VZW dat zoveel mogelijk mensen zich

achter dit initiatief stellen en meedoen aan deze procedure. Intussen zijn er al meer

dan 400 deelnemers.


Betogen kan op dit ogenblik niet, maar opkomen voor zijn individuele rechten kan

wel. De inhoud van het arrest van 28 oktober 2020 is hoopgevend.


Wie wil meedoen stuurt naam, voornaam, adres, beroep en rijksregister naar

info@legalpractice.be. De kostprijs van 121,00 euro wordt u dan nog gemeld.


____SKM_C450i20103109250
.pdf
Download PDF • 316KB

SKM_C450i20102922170
.pdf
Download PDF • 468KB

2,145 views27 comments

Recent Posts

See All
bottom of page