top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Officiële ingebrekestelling van de VRT


Het liegen en bedriegen van de openbare omroep moet stoppen!


Onderstaand de integrale ingebrekestelling die we gisteren aangetekend verzonden naar de directie van de VRT. Bij gebreken aan antwoord zullen alle juridische middelen uitputten.

___


INGEBREKESTELLING


U wordt bij de huidige brief in gebreke gesteld voor het verspreiden van valse en onware informatie die schade toebrengt aan mijn cliënten.


Op 3 juli 2020 heeft u op uw website een artikel gepubliceerd waarin u verwijst naar een beschikking in kortgeding van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, Nederlandstalige afdeling, van 3 juli 2020. U haalt in dit artikel in extenso de motieven van deze beschikking aan. O.a. vermeldt u dat in deze beschikking staat vermeld: “Argumentatie is intellectuele armoede.” U verwijst ook naar de overweging dat mijn cliënten “bij de Raad van State moeten zijn”. Verder haalt u de passage aan waarin de Voorzitter had geschreven dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er ongeveer 120.000 overlijdens ten gevolge van Covid19 vermeden zijn door de maatregelen, en de verdere overwegingen in deze beschikking.


Op 30 oktober 2020 werd u het arrest overgemaakt gewezen door het Hof van Beroep te Brussel op 28 oktober 2020. Daarin werd de bestreden beschikking van 3 juli 2020 te niet gedaan en werd meer bepaald door het Hof de motivering van de eerste rechter weerlegd. Het Hof overwoog dat de stelling van de cliënten die ik vertegenwoordig dat het virus niet kan worden beheerst “plausibel” is. Hiermee heeft het Hof zowel de overweging met betrekking tot de beweerde “intellectuele armoede” als het geloof van de eerste Rechter in het succes van de maatregelen, hervormd. Het Hof heeft evenzeer overwogen dat de burgerlijke rechter bevoegd is om te oordelen over het geschil, zodat mijn cliënten niet “bij de Raad van State moeten zijn”. Het Hof weerhoudt ook niet dat de argumenten van mijn cliënten neerkomen op complottheorieën, maar verwijst naar het ontbreken van een wettelijke grond voor langdurige maatregelen en de noodzaak deze maatregelen fijnmaziger te maken en daaraan een robuuste cijfermatige grondslag te geven.


Ondanks het feit dat dit arrest u werd meegedeeld met een toelichting, heeft u de inhoud van dit arrest niet gepubliceerd en behoudt u op uw website het artikel van 3 juli 2020. Daardoor wekt u bij het publiek onterecht de indruk dat mijn cliënten in een procedure intellectuele armoedige argumentatie wordt aangewreven.


Door de inhoud van het arrest niet te vermelden brengt u valse en onware informatie.


*

In uw mededelingen op zowel televisie als radio geeft u aan het publiek te kennen dat de maatregelen die van overheidswege werden genomen moeten worden gevolgd zodat de besmettingen kunnen dalen en het virus kan worden beheerst. Het Hof van Beroep had reeds geoordeeld dat het plausibel is dat het virus niet kan worden beheerst. Het Hof verwijst daarvoor naar “vooraanstaande experten” die menen dat het virus met de maatregelen die worden genomen niet kan worden beheerst. Het aantal vooraanstaande experten dat deze stelling verdedigt neemt wereldwijd toe. Er kan daarvoor o.a. worden verwezen naar “The Great Barrington Declaration” opgesteld door Prof. Dr. Martin Kulldorff, Prof. Dr. Sunetra Gupta en Prof. Dr. Jay Bhattacharya. Deze verklaring werd ondertekend door meer dan 12.400 gezondheidswetenschappers en 36.700 medische professionals.


Het behoort tot de missie van de V.R.T. om bij te dragen aan een pluralistisch debat. Wij citeren deze missie van de V.R.T.:


“Dat is de belangrijkste bestaansreden van de publieke omroep, namelijk het versterken van de democratie en de samenleving door bij te dragen aan een maatschappelijk en pluralistisch debat, de samenleving te documenteren en het stimuleren van cultuur en taalbeleving en de Vlaamse identiteit in haar verscheidenheid.”


Door de inzet van zogenaamde “factcheckers” sedert de Covid-19 crisis, geeft u bij uw berichtgeven de indruk aan het publiek dat de mededelingen die u doet overeenkomen met de waarheid en de werkelijkheid.


Tot deze mededelingen behoort de mededeling dat de maatregelen van overheidswege werken in de zin dat zij het aantal besmettingen doen dalen of de stijging ervan vermijden. Tal van mededelingen die de V.R.T. doet zijn een variant van deze mededeling.


Op 19 november 2020 publiceerde de Franse Professor J.-F. Toussaint samen met een aantal collega’s een studie over de impact van de maatregelen op de curves van Covid-19. (Q. De Laroche Lambert, A. Marc, J. Antero, E. Le Bourg, J.-F. Toussaint, “Covid-19 Mortality: A matter of vulnerability among nations facint limited margins of adaptation”, Frontiers in Public Health, 2020, vol. 8). Zij kwamen ook tot de bevinding dat er geen correlatie te vinden was tussen de maatregelen en de evolutie van de cijfers. De afwezigheid van een correlatie sluit uit dat er een oorzakelijk verband tussen de maatregelen en de evolutie van de cijfers.


Dat is overigens ook duidelijk te zien op de grafieken voor België.


Hieronder vindt u de grafiek van de universiteiten van Hasselt en Luik van 17 oktober 2020 die de curve beschrijft van het totaal aantal Covid-19 patiënten in de ziekenhuizen zonder bijkomende maatregelen en de curves met bijkomende maatregelen. De zwarte curve is deze zonder bijkomende maatregelen. De gekleurde curve is deze met bijkomende maatregelen.


Op 19.10.2020 werden deze bijkomende maatregelen genomen. De curve in geel fluo aangezet is de reële evolutie van het aantal patiënten in de hospitalen met de maatregelen. Deze curve overtreft zelfs de curve zonder bijkomende maatregelen.


Het doel van de maatregelen is het reproductiegetal (Rt) naar beneden te krijgen waardoor het aantal besmettingen gaat dalen zodra dit getal onder 1 is. Dat heeft u ook al veelvuldig in uw berichtgeving meegedeeld. De evolutie van Rt in België is de volgende.

Sciensano deelt op haar website de grafiek mee van het reproductiegetal van de ziekenhuisopnames. Deze opnames vinden echter plaats gemiddeld ongeveer 13 dagen na de reële besmettingen. Om een juiste evolutie van Rt te bekomen op het ogenblik van de besmettingen dient men dus de grafiek 13 dagen te vervroegen. U ziet de uitwerking daarvan in het volgende beeld van deze 2 grafieken.


Dit beeld leert dat Rt reeds een daling had ingezet voorafgaand aan de maatregelen van 9 oktober 2020.


De zogenaamde “versoepelingen” van 23 september 2020 hebben geen aanleiding gegeven tot een plotse toename van Rt die al in een stijgende evolutie zat voorafgaand aan 23 september. Een paar dagen later bereikte Rt een plafond en heeft de daling ingezet.


Deze daling is bijna lineair verder gegaan in de maand oktober. Noch de maatregelen van 9 oktober 2020, noch de maatregelen van 19 oktober 2020 hebben in deze daling, die quasi lineair is geweest, een betekenisvolle knik veroorzaakt.


Op het ogenblik waarop de lockdown op 1 november 2020 werd ingesteld, had Rt reeds een bodem bereikt, en is er slechts nog een lichte daling gevolgd.


Op 22 oktober 2020 bereikte Rt het getal 1. Men ziet op de curves van de “besmettingen” (dit is positieve tests) en de positiviteitsratio daarvan dat 6 dagen later deze curves hun maximum bereiken. Immers worden patiënten niet getest de dag van hun besmetting, maar op het ogenblik waarop er symptomen opduiken, dit is gemiddeld 6 dagen later.

De ommekeer in het aantal “besmettingen” is het gevolg van de gestage en niet door de maatregelen beïnvloede daling van Rt die aan 1 was gekomen op 22.10.2020.


Daarbij voegt zich dat de hausse in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames er is gekomen op een ogenblik waarop al maanden tal van maatregelen van kracht waren die de bevolking wel moest opvolgen omdat het niet anders kan. Als daar zijn: mondmaskerplicht in de winkels, openbare gebouwen, het openbaar vervoer, in de publieke ruimte op bepaalde plaatsten, verbod op samenscholingen, betogingen boven een bepaald aantal personen, grotere evenementen, dansfeesten en dancings. Daarnaast golden allerlei regeling en restricties in winkels, in de bioscopen en in de horeca, maar ook in kantoren en bedrijven en in de hospitalen. Verplichte afstand, handen ontsmetten, fysieke barrières met plexischermen, éénrichtingsverkeer, beperking van het aantal personen … In tal van bedrijven werd de normale bedrijfsvoering zwaar verstoord. De overheid zette een systeem op van testen en tracing. De erediensten werden beperkt, zoals dat ook het geval was voor de sportmanifestaties. Bij de hervatting van de scholen op 1 september, werd de scholieren en studenten een resem maatregelen opgelegd. Waaronder een mondmaskerplicht op school, en getimed toiletbezoek.


De bewering dat de cijfers zijn gestegen omwille van het feit dat de mensen de maatregelen niet zouden hebben gevolgd, is niet in overeenstemming met de vaststelling dat tal van maatregelen wel moesten worden opgevolgd, maar desondanks de curves toch zijn gestegen.


Bij herhaling heeft de regering te kennen gegeven dat een aantal van de maatregelen die worden genomen geen wetenschappelijke of cijfermatige grondslag hebben, maar dat die dienen om de bevolking middels gedragspsychologische manipulaties ertoe te brengen zijn gedrag aan te passen. Wellicht wordt hiermee bedoeld aan te passen aan de maatregelen die niet werken, zoals u zich ook inzet om de mensen daartoe aan te zetten in uw berichtgeving.


*


De 5 uiteengezette elementen tonen aan dat de maatregelen geen impact hebben gehad op de evolutie van de cijfers. De maatregelen werken dus niet. Er is ook geen wetenschappelijke of robuuste cijfermatige grondslag voor de werking van deze maatregelen.


Dit was overigens ook al bij de eerste golf het geval, zoals aangetoond in de voornoemde studie van Prof. Toussait e.a. Ook in België was het reproductiegetal van de besmettingen op het ogenblik waarop de eerste lockdown een aanvang nam in dalende lijn en gezakt tot bijna 1.


Desondanks geeft u in uw berichtgeving en mededelingen aan het publiek constant de boodschap mee dat de maatregelen werken, de besmettingen doen dalen of beperken.


Ook op dat vlak verspreidt u valse en onware informatie.


*


Al mijn cliënten lopen door uw berichtgeving ernstige schade. Zowel moreel als materieel. U blijft mijn cliënten die tegen de maatregelen procederen als intellectueel armoedig en aanhangers van complottheorieën afschilderen, en u houdt dat beeld bewust in stand door de inhoud van het arrest van het Hof van Beroep niet weer te geven.


De handelaars en vrije beroepers die zich onder mijn cliënten bevinden hebben hun zakencijfer drastisch zien dalen door de angst die u mee helpt verspreiden in de bevolking en het aanzetten van de bevolking om te geloven in maatregelen die niet werken. Verscheidene cliënten hebben door de verspreiding van valse en verkeerde informatie waaraan u meewerkt een dierbare verloren of zijn het slachtoffer van heel diverse schade die uw handelwijze veroorzaakt.


*


De huidige weergave is beperkt tot slecht 2 elementen van de verspreiding van valse en verkeerde informatie. Er zijn nog tal van andere elementen waaromtrent mijn cliënten alle voorbehoud maken en die u te gelegener tijd nog zullen worden meegedeeld. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan het systematisch weergeven van cijfers die gegrond zijn op de P.C.R.-tests terwijl u zeer goed weet dat deze tests een onbekende foutmarge vertonen, zowel in negatieve als in positieve zin.


Het is ons niet zo duidelijk in welke mate u in deze handelt in opdracht van de overheid doch de persvrijheid veronderstelt dat u zich daardoor niet laat leiden. Diezelfde persvrijheid gaat echter niet zo ver dat u op schadeverwekkende wijze valse en verkeerde factuele informatie kan verspreiden.


Bij de huidige brief wordt u in gebreke gesteld uw handelwijze onmiddellijk te corrigeren ten einde de verder oplopende schade van mijn cliënten te doen ophouden.


Uiteraard zullen mijn cliënten een schadevergoeding vorderen. Wij zullen hiervoor een begroting opstellen en u van de omvang van deze schade afhankelijk van uw handelwijze in de komende dagen, inlichten.7,917 views15 comments

Recent Posts

See All

15 Comments


Coronavaccinhit op Q-Music van K3:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://qmusic.be/nieuws/hanne-maakte-een-zalige-vaccinhit-van-k3-nummersµ

Op Q-music ook volgende Vaccin-propaganda van CM: 'het ideale Kerstcadeau? een Vaccin! Veilig enz... Gezondheid is belangrijk!'

Bij vele mensen gaan deze giftige boodschappen er in als zoete koek...jammer... zeer jammer!!

Vooral bij Q-music draait alles tegenwoordig om de Coronahoax en de vaccins...

Dit jongerenkanaal is blijkbaar uitverkoren om onze jeugd te indoctrineren en om het vaccin dan toch te nemen!!

Like

Bxl Seréveille
Bxl Seréveille
Dec 04, 2020

Bijzonder fijn om te lezen dat mensen proberen op straat te gaan en jammer dat dat niet lukt. We proberen daarom iets anders en lanceren the great reopening 1 jan 2021 van alle handelaars en dienstverleners. Alle hulp is welkom en dat kan wel via FB en mail nl proberen cafes en restaurants en iedreen te motiveren hun deuren te openen op 1 januari https://www.facebook.com/events/217672419771460

Like

Ludo Adriaensen
Ludo Adriaensen
Dec 03, 2020

Het doet deugd om dit allemaal te lezen!

Trouwens, wij waren gisterenavond ook maar met twee op het marktplein. Ik vrees dat 's avonds demonstreren niet veel zin heeft. De slapende burgers plakken allemaal voor hun TV, om nog een portie hynose over zich te krijgen...

Like

patrickvermeiren
patrickvermeiren
Dec 03, 2020

Kwestie van het te verbrassen i.p.v. te verassen


😁😊🤗

Like

patrickvermeiren
patrickvermeiren
Dec 02, 2020

Gemeenteplein Brecht, idem dito.

Toch met één persoon een klappeke gedaan.

😁😊🤗

Like
bottom of page