top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Stel dat Vandenbrouckeventeke ingebreke


Op 30 mei 2021 hebben we de mensen voorgesteld om de brief hieronder te versturen.

Interessant om nu te lezen wat er juist weer in stond en na te gaan wat hiervan is gerealiseerd door de regering.


Niets dus. Of toch bijna niets.


Wie deze brief heeft verstuurd, graag een seintje hieronder! We gaan er dan een vervolg aan breien.


Wij vroegen u op 30 mei om de brief hieronder massaal te verzenden aan de regeringen (federaal en Vlaams):


Dames en Heren,

Maandenlang hebben mensen ons gevraagd om brieven op te stellen met allerlei ingebrekestellingen. Tot nu toe hebben wij dat niet gedaan omdat dergelijke brieven geen juridische betekenis hebben. Het heeft maar zin om aangetekende brieven te sturen als dat een resultaat oplevert.


Nu is de tijd gekomen om dat wel te doen. Met name om de overheid in gebreke te stellen om er nu al alles aan te doen om een herhaling te vermijden van wat er is gebeurd. Wij willen geen lockdowns meer. Wij willen dat de regeringen van het land er nu werk van maken om dergelijke lockdowns en andere gekke maatregelen in de toekomst te vermijden. De regering kan niet wachten tot er opnieuw iets gebeurt.


Wie deze ingebrekestelling aan de regering stuurt zal later, mocht hij / zij schade ondervinden van toekomstige maatregelen, naar deze brief kunnen verwijzen.

Wij raden aan om de brief aangetekend te versturen. U kan de brief versturen aan de minister die u wil, aan de premier of de minister-president, of gewoon aan de regering op het adres van de eerste minister.


Wie daarvoor geen geld heeft, of er geen geld aan wil uitgeven, kan de brief ook per mail aan de regeringen sturen.


Wij zullen zelf de parlementsleden inlichten over de inhoud van deze brief zodat zij weten dat de regering verwittigd werd.


Hiermee geeft Viruswaanzin een duidelijke lijn aan voor een correct beleid waarbij de mensenrechten en de economie niet worden beperkt.


Vergeet u niet om uw naam, en gegevens onderaan de brief in te vullen, en te handtekenen voor u overgaat tot verzending of mailen.


U vindt hieronder de tekst die u kan copy-pasten. Er zijn ook afbeeldingen en we zetten de tekst in o.a. Word op de website van Viruswaanzin in de loop van zondag.


""""""""

contact@premier.be

Wetstraat 16

1000 BRUSSEL

kabinet.jambon@vlaanderen.be

Martelaarsplein 19 1000 Brussel


Aan de Belgische regering,

Aan de Vlaamse regering,

Geachte Dames en Heren Ministers,

De virologen sluiten niet uit dat er deze herfst of winter een nieuwe epidemische golf komt. In gevolge een variant of bijvoorbeeld een nieuwe stam. Ook in de komende jaren kan een belangrijke epidemie van respiratoire virussen de kop opsteken. Dat blijkt mede uit de behandeling van een wetsontwerp van pandemiewet in de Kamer. Dit wetsontwerp voorziet in het nemen van maatregelen die de vrijheden van de mensen beperken in geval van een epidemische noodsituatie. Er is niet voorzien in de versterking van de zorg. Integendeel is één van de criteria om tot de noodsituatie te besluiten het bestaan van een overbelasting in de zorg.


Een dergelijk beleid dat beperkingen inhoudt voor de economie en de vrijheden is bijzonder schadelijk. Wij hebben dat het voorbije jaar mogen ondervinden. U heeft daar geen zicht op want het interesseert u niet. Maar ons, de betrokkenen die lijden onder uw maatregelen, interesseert dat wel.


Gezien u geen aanstalten maakt om dergelijke schade veroorzakende maatregelen in de toekomst te vermijden, stellen wij u als overheid in gebreke om daarvan onmiddellijk werk te maken. Het spreekt voor zich dat als wij toch schade zouden lijden in de toekomst omdat u niet ingaat op deze ingebrekestelling, wij u hiervoor aansprakelijk zullen stellen.


*

Flexibele uitbouw van de hospitalen voor respiratoire aandoeningen en van de intensieve zorg.


In uw pandemieplan gaat u ervan uit dat de uitbouw van de hospitalen duurder is dan het nemen van maatregelen die de besmettingen trachten te beperken. Het voorbije jaar heeft aangetoond dat deze gedachte helemaal verkeerd was. U heeft miljarden uitgegeven. Het is onverantwoord om de keuze te maken de ziekenhuiscapaciteit niet op een flexibele manier uit te breiden in geval van een epidemie. Mensen niet behandelen omdat zij een bepaalde ziekte hebben bijvoorbeeld, is criminele discriminatie.


Wij stellen u in gebreke om onmiddellijk werk te maken van een gedegen plan voor de flexibele uitbreiding van de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit op de intensieve zorg. Daarvoor dient u ook de gepaste gerichte opleiding te voorzien voor personeel dat in staat is zich in te schakelen voor een kortere periode in de verzoring van respiratoire aandoeningen. Een gerichte opleiding hoeft geen 4 jaar te duren.


U kan niet met ernst over enkele maanden beweren dat de epidemische noodsituatie moet worden uitgeroepen wegens overbelasting van de zorg, als deze overbelasting voorzienbaar is, en u niets heeft gedaan om deze overbelasting te voorkomen.


Daarbij hoeft u geen 100.000 bedden te voorzien. Gezien de voorbije ervaring is een piek van 1.500 extra IC-bedden zonder de rest van de zorg te belasten, aanvaardbaar.

Wij vragen u ook te onderzoeken om een gespecialiseerd wetenschappelijk centrum voor de bestrijding van infectieziekten op te richten met daaraan verbonden een flexibel uitbouwbaar hospitaal of hospitalen.

*

De investering in antivirale middelen en onderzoek daarover.

Aansluitend op de opmerking van Prof. Steven Van Gucht dat we al veel langer moesten geïnvesteerd hebben in anti-virale middelen wordt u in gebreke gesteld om zorg te dragen voor de snelle ontwikkeling en goedkeuring van deze antivirale middelen. U heeft massaal geïnvesteerd in vaccins. Het is gepast dat u op dezelfde manier massaal investeert in antivirale middelen. Daarbij stellen wij u in gebreke om de bestaande antivirale middelen zo snel mogelijk aan de nodige proeven te onderwerpen ten einde goedkeuring te verlenen voor de aanwending tegen corona-virussen en andere virusstammen. U kon dat voor de vaccins, u moet dat ook kunnen voor de antivirale middelen.


Wij stellen u in gebreke een spoedprocedure te voorzien voor de goedkeuring van antivirale middelen in geval zich een nieuwe epidemie met een nieuwe stam voordoet.


*


De wegwerking van het tekort aan vitamine-D.

De voorbije episode is gebleken dat er bij de bevolking een belangrijk tekort is aan vitamine-D en een gebrek aan weerstand. Dit tekort dient zo snel mogelijk te worden weggewerkt. Preventief, want als een ziekte heeft toegeslagen heeft het weinig zin om dan nog iets te ondernemen.


Wij stellen u in gebreke middels campagnes hier werk van te maken. Met in gedachte uw slogan “U doet het voor uzelf en voor een ander” is het aanzetten van de bevolking om voldoende vitamine-D te hebben een onschadelijk en gezond initiatief.


*


De inzet van huisartsen in de eerste lijn.

Patiënten die ziek zijn laten wachten tot het erger wordt en ze naar het hospitaal moeten, is een volstrekt onverantwoorde maatregel. U overbelast daarmee de hospitalen. U wordt in gebreke gesteld om de desbetreffende richtlijn aan de huisartsen in te trekken en de huisartsen een richtlijn te geven om de mensen daadwerkelijk en zo spoedig mogelijk te onderzoeken en te verzorgen. Bij deze richtlijn hoort ook een protocol van medicatie zowel curatief als prophylactisch om verergering te voorkomen. Gedacht kan worden aan o.a. een combinatie van anti-virale middelen, thromboprophylaxis en antibiotica.


De ventilatie van publiek toegankelijke binnenruimtes en openbaar vervoer.


Wij stellen u in gebreke om publiek toegankelijke binnenruimtes en het openbaar vervoer, te voorzien of te doen voorzien van afdoende systemen van ventilatie. U heeft meer dan een jaar lang maatregelen met vrijheidsbeperkingen opgelegd die gericht waren op droplets, terwijl u zij die wezen op de infecties via aerosolen, maandenlang heeft genegeerd. Nu is iedereen het erover eens dat de voornaamste infectieweg deze is via aerosolen. Geen wonder dat uw maatregelen niets bijgebracht hebben. U heeft de vrijheden van de mensen en de economie voor niets beperkt omdat u niet wou luisteren naar de critici van uw beleid.


*


Maak werk van een arsenaal verstandige maatregelen die de vrijheden niet beperken en de economie niet aantasten.


Wij stellen u in gebreke om onmiddellijk een lijst aan te leggen met mogelijke maatregelen die de vrijheden niet beperken en die de economie niet aantasten. Als u daar plots over moet nadenken, dan grijpt u, zo leert de ervaring, naar wat epidemiologen een “paniekmaatregel” noemen. De lockdown met name. Daarbij geven wij u de volgende suggesties, niet limitatief uiteraard.


- Organiseer bij meer besmettingen de ontvangst van bezoek in de woonzorgcentra zoveel mogelijk buiten en voorzie binnen afdoende ventilatie. Maak nu al werk van die voorzieningen, desnoods in de publieke ruimte van de gemeenten met woonzorgcentra.

- Voorzie bijzondere openingsuren van voedingswinkels en warenhuizen voor risico-patiënten in geval van een groot aantal besmettingen.

- Voorzie cheques voor de ondersteuning van thuislevering van goederen ten voordele van risicopatiënten.

- Zet een systeem op van premies voor risicopatiënten en hun gezin die bij een groot aantal besmettingen thuis kunnen blijven van het werk om besmetting te voorkomen.

- Bereid een campagne voor die alle bevolkingsgroepen bereikt om de risicopatiënten te verwittigen dat zij risicopatiënten zijn, en wat ze kunnen doen om zichzelf te beschermen.

- Stel gratis FFP2 en FFP3 maskers ter beschikking van risicopatiënten die deze maskers willen gebruiken en leg daarvoor voldoende voorraad aan.

- Doe beroep op de vrijwilligheid van de mensen om mee te werken aan de maatregelen in de plaats van hen te straffen en hard op te treden.

- Overtuig de mensen met transparantie, pluralisme en een open debat.

- Adviseer risicopatiënten om niet naar plaatsen met meer kans op besmetting te gaan, zoals indoor evenementen. Leg hen uit waarom zij dat beter niet doen.

- Stimuleer mensen die ziek zijn op een positieve manier om thuis te blijven en hun gezinsleden ook thuis te houden. Met premies en stimuli voor thuisleveringen.

Maak een beleid dat zorgt voor de mensen, aandacht heeft voor hun lijden, en dat niet gericht is op strenge totalitaire ondoorzichtige maatregelen. Een positief beleid, in de plaats van regelneverij en verboden.


Als u een beleid voert vanuit de gedachte dat de maatregelen de vrijheden van de mensen en de economie niet mogen beperken, dan vindt u tal van slimme maatregelen die veel beter het doel kunnen bereiken om het aantal infecties te beperken. U hoeft niet per sé een totalitair regime in te voeren om een virus te bestrijden. U zal meer steun vinden bij de mensen.


*


Wij sturen u deze aanmaning omdat wij hopen dat u daaraan gevolg zal geven zodat wij niet meer onnodig hoeven te lijden onder uw maatregelen in de komende maanden en jaren. U moet daar nu werk van maken, en niet wachten tot het alwaar te laat is. De WHO heeft u eerder al jaren aangemaand om klaar te zijn voor een epidemie. Wij doen dat nu op onze beurt.


Indien wij opnieuw door uw nalaten onder meer de hierna volgende schade zullen ondergaan, zullen wij niet aarzelen u als overheid aansprakelijk te stellen voor alle negatieve gevolgen. Wij denken daarbij aan onder meer:

- Fysieke schade en schade door overlijden in gevolge niet (tijdig) behandelde aandoeningen, verkeerde behandelingen, onwerkzame tests of andere fouten die het gevolg zijn van uw gebrek aan handelen. Als bijvoorbeeld ons been moet worden afgezet omdat u nu nalaat maatregelen te nemen, of een familielid komt hierdoor te overlijden zullen wij ons tot u richten.

- Fysieke schade en schade door overlijden in gevolge het ontbreken van anti-virale middelen of het ontbreken aan tijdige toestemming om deze middelen te gebruiken.

- Psychische schade in gevolge uw maatregelen.

- Morele schade in gevolge uw maatregelen.

- Economische schade in gevolge maatregelen die een effect hebben op onze financiële positie, onze inkomsten en, wat betreft de zelfstandigen onder ons, onze winsten.

Hiermee doen wij geen afstand van onze rechten op schadevergoeding in gevolge wat u ons reeds heeft aangedaan met uw maatregelen.


De ondergetekende zal zich op de huidige ingebrekestelling beroepen indien zou blijken dat u nalaat hierop in te gaan, en daardoor schade ontstaat.


Met hoogachting,

Naam voornaam bedrijfsnaam:

Adres:

Eventueel kbo nr.:

Handtekening

2,667 views16 comments

Recent Posts

See All

16 CommentsHere we go again!!!

Like

michelvanhille95
michelvanhille95
Oct 26, 2021

Ik heb de brief destijds in augustus doorgemaild, denk ik toch, nu ik heb deze ook zonet doorgemaild. Heb ze moeten doormailen aangezien ik, spijtig genoeg, momenteel financieel niet in staat ben om aangetekende brieven te versturen.


Ik ben erzeker van dat deze aangetekende en/of mails hun nut zullen hebben. Daar we enkel zo, ze voor kunnen zijn en een tegengewicht kunnen bieden tegen hun niet helpende steeds terugkerende maatregelen.

Alles is volgens de lijn aan het gaan van de agenda die ze in alle landen moeten handhaven. Het ene land al wat vlugger dan het andere, maar gestaag zie je ze allemaal de druk opvoeren. Ik ben erzeker van dat deze agenda ook deel uitmaakt van de contracten en…


Like

Aangetekend verzonden, zonder omslag en met ontvangstbevestiging, maar nooit een antwoord gekregen, hoe en wanneer gaat de bal aan het rollen?

Like

annafm Vandevelde
annafm Vandevelde
Oct 26, 2021

Deze brief heb ik vanuit ziekenhuis verstuurd na mijn operatie.En ook naar de burgemeester hier in dorp en neen nooit bericht gehad.

Like
bottom of page