top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Verslag van het congres van 14.11.2021
223 burgers die hun vermogen tot kritisch denken niet verloren zijn, verzamelden op 14 november 2021 in de gezonde buitenlucht van Oostakker. Op de beats van een Tomorrowland-DJ. Zoals in het oude Griekenland werd de volksvergadering buiten gehouden. Niet om onze mooie lendendoeken te tonen, maar omdat de gekke coronamaatregelen vanaf 200 deelnemers het gebruik van pasjes verplichten. Vergaderen zonder apartheid mag alleen maar tot 200 mensen binnen. En dus trotseerde de vergadering de frisse herfstlucht onder de vallende bladeren en de insecten van een schitterend Oostakkers landbouwetablissement (dank aan de eigenaars voor hun fantastische zorgen!).SuperPeter had deze keer voor verstaanbaar geluid gezorgd waarvan de hele buurt kon meegenieten. Hebben die mensen ook nog iets geleerd.

De vergadering werd plenair gehouden. De stemming gebeurde bij handopsteking. Bij twijfel werd “clear the lobby” geroepen, waarna de vergadering zoals in de Britse traditie, zich opsplitst in voorstanders en tegenstanders van het voorstel.

De voorzitter zat de vergadering voor. Daar dient hij voor. Hij startte met een uiteenzetting over een project dat hard op stapel staat om de mensen een alternatief te geven voor VTM en VRT. Wie op de hoofden van deze zenders niet meer kan kijken, kan binnenkort terecht bij een nieuw online videokanaal dat 2 x per week nieuws gaat geven. Binnen- en buitenland. Daarmee zullen de mensen bijgespijkerd zijn. Voor 5 euro per maand gaat niemand nog hoeven te kijken naar nieuws en duiding op VRT. Daarvoor gaan wij zorg dragen. Objectief nieuws, zonder strategie, en zonder reclame voor de vaccinboeren. Er zal een crowdfunding worden opgezet om dit project een start te kunnen geven. We vragen dat hiervoor zoveel mogelijk reclame wordt gemaakt, zodat we snel van start kunnen gaan.


Statuten.


De vergadering besprak de statuten en het nieuw voorstel van naam. Sommige leden hadden andere suggesties. Er werd gevraagd om een tagline toe te voegen en dat is inderdaad ook de bedoeling. De mensen vullen een naam zelf in zoals ze daarover nadenken, maar hebben een houvast aan het programma.


Het congres keurt met een grote meerderheid de statuten en de naam goed, in 2 stemmingen.
Het programma.


De amendementen worden overlopen en gestemd als volgt.


Een wereldregering. Kan dat?

De vergadering ziet een echte wereldregering niet meteen realiseerbaar. Wel moet de invloed van de multinationale en de globale bedrijven op de internationale organisaties worden onmogelijk gemaakt. Deze instellingen moeten worden gedemocratiseerd. In eerste instantie door de nationale regeringen die deze instellingen organiseren. Multinationals afschaffen is niet reëel. Hun macht beperken moet wel gebeuren. Beslissingen moeten zo dicht mogelijk bij de burger worden georganiseerd. Er wordt ook aangedrongen op de democratisering van de EU.

De vergadering stemt tegen een wereldregering maar voor de democratisering van de internationale instellingen.


Zijn referenda een goed idee?

De vergadering is globaal voor referenda, en pleit ook voor het gebruik van moderne technieken om de mensen te bevragen. Een lid wijst op het verschil tussen plebicieten en referenda. Het programma moet verduidelijken dat er ook referenda mogelijk moeten zijn op verzoek van de burgers.

De vergadering stemt voor referenda.

Doodstraffen zijn ook internationaal middeleeuws.

Over dit onderdeel bestaat geen eensgezindheid. Ook na het “clear the lobby” is er geen duidelijke meerderheid.

De vergadering besluit dit punt uit het programma te halen omdat er een te grote verdeeldheid over heerst. We moeten tenslotte als partij actueel geen standpunt hebben over alles. Mocht het geval zich voordoen dan kunnen we daar later een debat over houden.

Een efficiënte overheid kan alleen georganiseerd worden in landen of gemeenschappen met dezelfde taal.

Het congres volgt deze stelling niet en stemt tegen dit amendement. Met een zeer ruime meerderheid overigens.

Waarom een strenge school?

De vergadering vindt een tuchtschool of een strenge school een te hard taalgebruik. Kinderen die ontsporen moeten naast structuur ook kunnen leren wat een liefdevolle omgeving is. Er is wel een nood aan een degelijke opvoeding van kinderen waarvan de ouders het laten afweten.

Het congres stemt tegen het concept van de tuchtschool maar voor een meer zachte omschrijving.

Consuminderen moet door de overheid worden opgelegd?

De vergadering denkt dat als de massaproductie terug naar Europa wordt gehaald, er automatisch meer kwalitatieve goederen op de markt kunnen worden gebracht. Ook de verbetering van de duurzaamheid van goederen kan daartoe bijdragen. De mensen willen anderzijds niet dat de staat dat oplegt. Goedkope producten moeten nog steeds ter beschikking zijn en prijsstijgingen willen de mensen absoluut niet. Ook op andere momenten spreken de mensen zich duidelijk uit tegen inflatie.

Het congres stemt tegen het opleggen van consuminderen door de overheid.

Drugs legaliseren of niet?

De leden wijzen op het gevaarlijk karakter van drugs. Zij willen benadrukken dat het de bedoeling moet zijn om het druggebruik te beperken, zeker dan van de hard drugs. Dat moet het doel zijn en dat moet ook gerealiseerd worden. Anderzijds is het noodzakelijk dat de kwaliteit van wat mensen gebruiken wordt verzekerd. Er is te veel rommel op de markt. Preventie is bijzonder belangrijk. Mensen moeten worden geholpen om van hun druggebruik af te raken. Er is een pakkende getuigenis van een lid die drugs heeft gebruikt en beschrijft hoe zijn leven door omstandigheden zwaar is belast geweest.

Het congres stemt rekening houdend met de voorgaande opmerkingen voor de legalisering van alle drugs.

Cash geld met of zonder limieten?

De voorgestelde limiet op cash geld moet worden afgeschaft, vinden de leden.

Het congres stemt voor de volledige afschaffing van de limieten voor cash geld.


De Europese Centrale banken afschaffen?

Nogal wat leden maken zich zorgen over de verhoogde inflatie en vrezen dat er te weinig of niets wordt gedaan tegen dit fenomeen. Zij vrezen een verarming van de bevolking. De ECB speelt haar rol niet om de inflatie behoorlijk aan te pakken. Het bijdrukken van geld is geen goede politiek. De leden willen ook dat de ECB meer democratisch en transparant wordt. Zij hebben vragen bij de beïnvloeding bij de benoeming van de bestuurders van de ECB. Een behoorlijk aantal leden wil eigenlijk uit de euro gaan, maar aangezien dat niet op het programma staat en er geen amendementen in die zin zijn, is dat punt te weinig voorbereid. Bij een volgend congres zal deze kwestie aan bod komen.

Het congres stemt tegen de afschaffing van de ECB, maar vraagt dat met de opmerkingen rekening wordt gehouden.

Corona is een complot?

De leden vragen een stevig onderzoek naar de oorzaken van de coronamaatregelen. Er wordt gevraagd naar een klacht bij het internationaal strafhof en bij andere instanties. Een aantal leden spreekt over een plan dat wordt uitgerold om de maatregelen te realiseren die eigenlijk een ander doel nastreven. Zoals het installeren van een social creditsysteem dat wordt proefgedraaid met het covid safe ticket. Een aantal andere leden vindt dat niet kan worden gesproken van een complot.

De voorzitter zet uiteen dat het de bedoeling om met de partij iedereen te verenigen. Zowel de mensen die denken dat er een “complot” achter zit, wat dat ook mag betekenen, als de mensen die denken dat er geen complot achter zit. We zijn het er allemaal over eens dat de maatregelen slecht zijn. We hebben een programma dat ervoor kan zorgen dat zoiets zich niet meer voordoet. Ons programma overstijgt de vraag of er manipulaties zijn gebeurd met een ander doel dan de bestrijding van een virus, waardoor we nu in deze situatie zijn terechtgekomen. Een lid merkt op dat het belangrijk is rekening te houden met het uitgerolde plan.

De voorzitter merkt op dat er al klachten werden neergelegd waarin om een onderzoek wordt gevraagd omdat het de taak is van de magistraten om te onderzoeken of er manipulaties en misdaden zijn gepleegd. Het is niet aan een politieke partij om dat vast te stellen en daarover uitspraken te doen. Hij verwijst naar het positief injunctierecht van de minister van justitie en wijst erop dat in het programma is opgenomen om via dit positief injunctierecht een onderzoek naar wat er precies is gebeurd, in gang te zetten.

De voorzitter vraagt om met ons programma alle mensen die tegen de maatregelen zijn te verbinden en samen naar buiten te komen met wat ons verenigt. Het programma voorziet in middelen om te vermijden dat een dergelijke politiek zich ooit nog eens zou voordoen, of er nu een complot achter zit of niet. Het programma is voor de beide visies perfect inzetbaar.

Het congres stemt tegen het voorstel om in het programma op te nemen dat corona een complot is.


Belastingen zijn diefstal?

Een lid vraagt om op termijn de belastingen helemaal af te schaffen en te vervangen door giften of andere mechanismen zoals tolwegen bijvoorbeeld. De belastingen verminderen is een goede zaak. Ook de activiteiten van de staat moeten verminderd worden. De belastingen afschaffen is niet mogelijk omdat we toch nog zaken samen moeten doen.

Het congres stemt tegen de afschaffing van de belastingen.

Fascisme is narcisme?

Een lid wil in het programma een tekst opgenomen zien met als titel “Fascisme is narcisme”.

Het congres stemt tegen de opname van deze tekst.


Afschaffen van alle monopolies?

Een lid wil alle monopolies afgeschaft zien. Hij wijst erop dat wie een uitvinding doet nog de inkomsten van deze uitvinding moet kunnen krijgen, maar andere bedrijven moeten deze uitvinding ook kunnen gebruiken bij hun productie.

In het programmavoorstel staan bepalingen over het openbreken van de patenten, en de verstrenging van de monopoliebeperkingen maar monopolies helemaal afschaffen is niet realistisch.

Het congres stemt tegen de opname van deze tekst.

Mag de industrie de universiteiten financieren?

De leden vinden het problematisch dat de wetenschap wordt beïnvloed en zelfs gestuurd door grote bedrijven die universiteiten sponsoren en dikwijls ook sturen omdat ze bepaalde resultaten verwachten. De deontologie van de wetenschappers moet worden verstrengd. Er moeten zoals in het programmavoorstel is opgenomen universitaire instellingen zijn en professoren die werken zonder invloed van de farma of ander industrieën. Er kan een fonds worden opgericht waarin bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de wetenschap in kunnen storten, en dat geld kan dan gebruikt worden om de wetenschappelijke projecten te ondersteunen. Het congres is niet voor een verbod op giften want dat zou de universiteiten zonder geld zetten. Het congres wil wel een kwalitatief hoogstaande wetenschap.

Het congres stemt tegen een verbod aan de industrie om de universiteiten te financieren.

Vanaf wanneer kan de overheid ingrijpen bij een pandemie?

In de tekst was voorzien dat er een limiet zou worden gesteld omdat de pandemiewet nu geen limiet stelt en de vrije invulling van wat een “epidemische noodsituatie” is tot misbruiken kan leiden. Zo is er een Belgische professor die vindt dat om 50 bedden te sparen op IC, de maatregelen al verantwoord zijn. Verschillende leden wijzen erop, met applaus, dat als er zich een situatie zou aandienen van een echt zeer ernstige pandemie, er mag worden op gerekend dat de mensen helemaal niet dom zijn, en dat ze zelf wel zullen de zinvolle richtlijnen van de overheid zullen volgen. Dit hoeft niet te worden geregeld. De overheid moet correcte en ernstige maatregelen nemen of beter nog juiste adviezen, en de mensen zullen zelf wel inzien dat het nodig is als dat zo is.

Het congres stemt tegen limieten en wil de pandemiewet in zijn geheel zien verdwijnen.

Moet de overheid de verloning van oudere werknemers die te duur zijn verminderen?

De vergadering is daar geen voorstander voor. De bedrijven moeten vrij blijven.

Het congres stemt tegen het amendement.

Moet de overheid thuisonderwijs faciliteren?

Verschillende leden wijzen op de noodzaak van sociale interactie tussen kinderen. Voor het beroepsonderwijs en het BSO is thuisonderwijs moeilijk omdat er praktijklessen zijn. De kostprijs voor thuisonderwijs is een probleem. Thuisonderwijs kan ook in kleine groepjes kinderen. Er groeit een voorstel om vanuit de overheid met o.a. nieuwe technologieën de mogelijkheden voor thuisonderwijs te faciliteren en uit te breiden.

Het congres stemt voor de facilitering van het thuisonderwijs door de overheid.

Moeten artsen een werknemersstatuut krijgen?

Dit amendement wil vermijden dat de geneeskunde wordt gedomineerd door de prestatiegeneeskunde. Artsen die overbodige prestaties organiseren omdat ze daarmee geld verdienen is niet goed. De verloning op basis van een forfait per maand in Nederland is echter ook niet goed. Het programma kan voorzien in maatregelen om de prestatiegeneeskunde te vermijden.

Het congres stemt tegen het amendement dat artsen een werknemersstatuut moeten krijgen.


Er moet in het programma een hoofdstuk komen over de versterking van de zorg en de preventie in de gezondheidszorg.

De leden vragen dat in het programma een apart hoofdstuk wordt opgenomen over de versterking van de zorg en de preventie in de gezondheidszorg. De opmerkingen gemaakt door Mevr. E. gaan in de goede richting en daarmee zal rekening worden gehouden bij het schrijven van de aanvullende tekst, zonder in details te vervallen.


Moet de overheid de “alternatieve geneeswijzen” organiseren?

De leden willen vooral vrijheid voor de alternatieve geneeswijzen. Er zijn leden die opmerken dat de kwaliteitsbewaking wel nodig is. Anderzijds wil men geen staatsinmenging en een zo groot mogelijke vrijheid voor deze geneeswijzen. Bij een volgend congres gaat hierop teruggekomen worden, waarbij ook de vraag over de terugbetaling door de ziekteverzekering zal worden behandeld.

Het congres stemt tegen de organisatie van de “alternatieve geneeswijzen” door de overheid.


*


Vervolgens wordt de aldus geamendeerde tekst van het programma door een zeer ruime meerderheid, behalve enkele tegenstemmen, goedgekeurd.


De nieuwe partij VRIJHEID heeft een naam, statuten en een programma!!!!

Wat door de mensen op een groot applaus wordt onthaald.

*

Actualiteitsmotie.


Er ligt een actualiteitsmotie voor. De leden vragen zich af wat we nog meer kunnen doen om deze nefaste coronapolitiek een halt toe te roepen. Procederen in kortgedingen is gezien de rechtspraak geen optie. Rest nog de politieke weg. Door nu een politieke partij op te richten hebben we al invloed op de andere politieke partijen die onze hete adem in hun nek voelen. We merken dat er meer en meer in onze richting wordt opgeschoven.


Een lid merkt op dat de economische schade die door de maatregelen wordt toegebracht best ook in de actualiteitsmotie wordt opgenomen. Idem met de vraag om de manipulatie van de cijfers te stoppen. Het opzetten van de mensen tegen elkaar en de pasjes moeten ook stoppen.


De herwerkte actualiteitsmotie wordt goedgekeurd, en luidt als volgt:


Een rijk Westers land met 11,4 miljoen inwoners dat niet in staat is om 1000 bedden van intensieve zorg op te schalen wanneer dat nodig is, is een GEFAALDE STAAT.


Een land dat daarvoor de bevolking tegen elkaar opzet, burgers met meer en minder rechten creëert, de mensen pestmaatregelen oplegt die niet werken, de mensenrechten opzij zet, een pasjesmaatschappij met 2 soorten burgers creëert en de economie beperkt, is geen beschaafd land meer. Cijfers worden gemanipuleerd om de bevolking te misleiden. De economie wordt nodeloos aangetast door de nutteloze maatregelen.


Intussen is het aantal overlijdens beperkt en niet vergelijkbaar met wat er eerder is gebeurd. In de woonzorgcentra waar de mensen vroeger onder de bus werden gegooid zijn er veel minder overlijdens. In het begin was het de bedoeling van de maatregelen om 200.000 doden te vermijden (die nooit zouden zijn gevallen), nu wordt de noodsituatie uitgeroepen niet om doden te vermijden, maar om geen geld te moeten steken in het opschalen van de zorg.


Maatregelen zoals het Covid Safe Ticket doen ons afgelijden naar totalitaire systemen. Controletechnieken zoals social credit score moeten absoluut worden vermeden. Elke stap in die richting moet worden bestreden.

“Vrijheid” windt er geen doekjes om: “Laat de mensen gerust met uw pestmaatregelen! Doe eindelijk iets dat werkt. Versterk de zorg. Bescherm wie risico’s loopt. Informeer de mensen behoorlijk over wat ze kunnen doen.”


Neem een voorbeeld aan Florida.


*

Slot.


De voorzitter zet uiteen welke initiatieven kunnen worden genomen en hoe de mensen gaan kunnen meehelpen aan de inhoudelijke campagne in de volgende maanden, maar ook aan de campagne om naambekendheid te krijgen.


Er wordt opgeroepen voor de betoging van volgende week, 21 november, in Brussel, waar we iedereen massaal verwachten.


De leden begeven zich naar de ruimte voor de DJ en bouwen een bescheiden feestje!
2,980 views44 comments

Recent Posts

See All

44 Comments


Daniël Bruynseels
Daniël Bruynseels
Nov 23, 2021

Waar ik me enorm aan stoor is dat mensen die voor de overheid werken hun loon niet gekopeld is aan hun werk prestaties. Het systeem van bijvoorbeeld colruyt is veel efficiënter. Waarom werkt onze overheid niet zoals een bedrijf dit kan? En dan het volgende de misbruiken van sociale woningsmaatschappijen mag ook eens doorgelicht worden.

Like

David Reynders
David Reynders
Nov 19, 2021

programmapunten zoals 'legaliseren van drugs', '1 Belgische regering', migrantenenz... zijn niet nodigvoor een nieuwe partij en te polariserend, waarom wordt er niet over de essentie van de 'plandemie' gepraat: versterken van de zorg, transparantie over de corona subsidies , de discriminatie met CST, de bedrieglijke cijferdans met als enig doel een controle pasjesmaatschappij in te voeren komt nauwelijks aan bod, daar gaat het nochtans ècht om : 3de 'boosterprik' nemen of niet meer uw CST verlengd zien!

Like

het is pas wanneer de covhysterie wordt weggeknipt

(plíp!)

dat de beleidsmakers geen scherm meer hebben om zich achter te verbergen

en zij niet meer kunnen ontkennen dat 'de klimaatsverandering '* ook hen aangaat

en elke (andere) conformist


*lees : 'de stervende aarde'

Like
Replying to

U neemt nog steeds braaf uw medicatie hoop ik?

Like

hanouck deteyon
hanouck deteyon
Nov 16, 2021

geen coronapas!!

geen verplichte vaccinatie!!!


Like
patriciajoliet
patriciajoliet
Nov 16, 2021
Replying to

Brussel, 21 november. Allen daarheen!


Like

Eric Parein
Eric Parein
Nov 16, 2021

Ik ben ook tegen doodstraffen, maar dat is daarvoor geen moord, hé!


Opruimen!

Je gaat die (kinder-)moordenaars toch niet allemaal opsluiten! Ze zijn met vele milioenen!!! Elk een kamer(tje)? Elke dag eten en drinken, sanitair, verwarming, zonodig dokter en tandarts, kleren en schoenen, TV?, computer? Bibliotheek? Jim-zaal? Bezoekuren? Advocaat?


Bert hieronder. Denk jij dat de kinderhandel is om wezentjes aan ouders te helpen? Om steriele koppels een kindje te bezorgen? DuckDuckGo dan eens ADRENOCHROME!

Weet jij waarom hondevlees in Korea zoet smaakt? (gerelateerd)


300.000 Demonstreerden in Brussel voor Julie & Melissa! (2 overlevende slachtoffertjes)

Wat als de volledige waarheid bovenkomt? Wie de handel runt? Wie de 'klanten' zijn?

Kom jij ook Bert?

Like
Eric Parein
Eric Parein
Nov 17, 2021
Replying to

Beste Bert, je bent daarom niet dom, maar wees niet zo naïef.


Uit uw antwoord maak ik op dat je niet weet wat AD°REN°OCH°ROME is, hoe het wordt verkregen, en waarom het zo duur is. Euh, neen geen BTW..

Met voorzorg te benaderen, voor volwassenen, op:

https://duckduckgo.com/?q=adrenochrome&t=h_&iax=images&iar=images&ia=images


Neen, het staat niet in uw krant, en komt niet op het TV-Journaal. Nochtans, miljoenen kinderen sterven er aan, met voorbedachte rade (handel), onder de meest verschrikkelijke omstandigheden; het is satanisch!

Het ontkennen, het niet willen weten, houdt het gaande. Mede schuldig dan?!

Mijn inziens, beslist! Eric


PS: Die far°ma-industrie, verkoop uw aandelen, G.E.S.A.R.A. komt eraan!

Dit is goed nieuws (OEF), op:

https://duckduckgo.com/?q=gesara&t=h_&ia=web

Staat ook niet in uw krant...


Al wat 'onze' media…


Like
bottom of page