top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Vlieghe geeft toe: Sciensano bedriegt ons!


Dit is wel het toppunt !!!_____


Op Facebook viel ons oog op een interessante post van mr. Carine Knapen.

Al enige tijd doet zij een poging om een persoonlijk gesprek te hebben met Erika Vlieghe om antwoorden op cruciale vragen te krijgen. Verrassend genoeg had zij gisteren de tijd om dit uitgebreid te doen. Haar schrijven is een onvervalste biecht aan de bevolking. Zie het als een bekentenis van het bedrog van Sciensano naar de experten toe.


Uit discretie overwegingen publiceren we de mail mverouw Vlieghe niet maar wel de repliek die Mevrouw Knapen haar heeft overgemaakt en waarvan de inhoud voor zich spreekt:


____

Geachte mevrouw Vlieghe,


Ik dank u voor uw omstandige repliek.


Voor het gemak van de lezing, zal ik in mijn repliek dezelfde volgorde van punten volgen als in uw schrijven. 1./ Mijn excuses voor de verwarring inzake uw hoedanigheid in Celeval. Ik had uit de eerdere berichtgeving in de media begrepen dat u als voormalig voorzitter van de Gees ook het roer als voorzitter in Celeval zou overnemen. Bij deze is dit misverstand recht gezet. Ik noteer dat de heer Tom Auwers voorzitter is van Celeval.


2./ Ik neem er akte van dat u geen medezeggingschap of verantwoordelijkheid hebt over de wijze waarop Sciensano de cijfers aanlevert en analyseert. .

Ingaande op uw suggestie zal ik mij - voor alle vragen die ik gesteld heb over de wijze waarop Sciensano de cijfers manueel registreert en hoe de aangeleverde data verwerkt worden - richten tot mevrouw Sophie Quoillin en mijnheer Herman Van Oyen die naar ik begrijp verantwoordelijk zijn voor het Covid datacenter van Sciensano.

Ik vrees echter dat mijn vragen door hen niet zullen beantwoord worden en ik evenmin de mededeling van enig stuk mag verhopen nu zelfs parlementsleden die hierom bij herhaling verzoeken ( waaronder mevrouw Frieda Gijbels ) geen inzage krijgen in de stukken waarom zij verzoeken. Naar ik uit punt 7 van uw schrijven begrijp, krijgt zelfs u geen inzage noch mededeling van stukken vanwege Sciensano, wat, als ik mij goed herinner, niet nieuw is. Ik meen mij te herinneren dat u eertijds in uw hoedanigheid van Voorzitter van de GEES reeds uw beklag hebt gedaan over het gebrek aan transparantie in hoofde van Sciensano en u ook toen reeds geen inzage kreeg in data, cijfers en verslagen.

Er is duidelijk een probleem met Sciensano dat de bijzondere aandacht verdient van de beleidsmakers.

3./ Ik noteer dat de leden van Celeval zich voor de inschatting van de situatie baseren op de cijfers en analyses die Sciensano (wel) ter beschikking stelt, meer in depth geografische opsplitsingen die voor u enkel voor Vlaanderen beschikbaar zijn maar niet de rest van het land, evenals rapporten over clusteranalyses, bijkomende analyses door 3 biostatistici en wiskundige.

Er wordt dus gewerkt met algoritmes en allerlei wiskundige formules die de toekomst moeten voorspellen op basis van eventualiteiten die zich wel of niet kunnen voordoen wat altijd gepaard gaat met fouten inconsistenties, randeffecten en datakwaliteitsproblemen. En die zijn er. Ik heb in eerdere schrijven reeds onder uw aandacht gebracht dat en welke problemen er zijn met de dataverwerking door Sciensano.

Het is een knoeiboel. De cijfers kloppen niet. De cijfers worden dagelijks bijgesteld om ze te doen kloppen, maar zelfs na aanpassing kloppen ze nog steeds niet.

Data is de basis van alles. Als de data niet correct zijn, is alles wat daarmee gedaan wordt ook niet correct. Daar loopt het dus al fout in de inschatting van de situatie. Ik ben geen voorstander van inschattingen en voorspellingen die altijd gepaard gaan met veel " what if's ". Als ons kat een koe was, hadden we elke dag verse melk.Maar een kat is geen koe.


Het is allemaal goed en wel om allerlei voorspellingen te maken op basis van algoritmes en wiskundige formules maar m.i. moet er toch ook wel gekeken worden naar de feitelijke situatie zoals zij zich in de praktijk voordoet. Deze feitelijke vaststelling is dat sinds juni gemiddeld amper 2% van de bevolking positief test, wat u niet ontkent doch bevestigt, zij het beperkt tot de 700.000 reizigers die bij terugkeer uit het buitenland getest zijn ( punt 10 van uw schrijven ).

Het aantal ziekenhuis opnames stijgt sinds een week maar dat is geen reden om meteen aan de alarmbel te trekken en doemscenario's te voorspellen. Er moet m.i. toch ook wel gekeken worden naar de Belgische infrastructuur en de draagkracht van de gezondheidssector. Ons land telt 103 ziekenhuizen en tienduizenden bedden waaronder net geen 3000 ICU bedden met mogelijkheid tot uitbreiding naar 5000. Zelfs op de hoogte piek van de crisis hebben er bij mijn weten nooit meer dan 1.900 mensen tezelfdertijd op ICU gelegen en dan is het nog maar zeer de vraag of zij wel degelijk behandeld werden voor Covid en niet voor de griep of een longaandoening welke verkeerdelijk gediagnosticeerd is geworden als "coron ".

Er zijn dit jaar beduidend veel minder opnames en doden geregistreerd wegens griep of longontsteking ten opzichte van alle voorgaande jaren zodat er minstens een vermoeden bestaat dat een deel van de geregistreerde corona patiënten niet Covid gerelateerd waren en zijn. S. Van Gucht, woordvoerder van Sciensano, heeft tenandere, een paar weken geleden toegegeven dat een aantal doden niet Covid gerelateerd waren. Als deze personen niet overleden zijn door Covid maar door iets anders zijn ze ook niet behandeld voor Covid of misschien wel zonder Covid patiënt te zijn.

Het aantal besmettingen vormt een weerspiegeling van het aantal mensen die mogelijks wel, maar mogelijks ook niet, ziek worden.

In de periode van de hoge ziekenhuisopnames waren er ontzettend veel mensen besmet. .Dit is al meerdere maanden niet meer het geval. De meeste mensen die vandaag positief testen zijn asymptomatisch. Slechts een zeer beperkt aantal mensen wordt effectief ziek wat volledig in de lijn ligt met wat WHO bij het aanvang van de crisis gesteld heeft en vandaag nog steeds op haar site staat : " de meeste mensen zullen slechts milde ziektesymptomen aan de ademhalingswegen ondervinden en genezen zonder enige bijzonder zorg; " enkel oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen zoals CVD, CRD, diabetes en kanker zullen meer vatbaar zijn voor ernstige ziekte ( zie screenshot van de desbetreffende pagina op de WHO website in bijlage ).

4./ Ik moet u bekennen dat ik eerlijk gezegd niet zo goed begrijp waarom er in ons land geen sprake is van 1 epidemie maar van verschillende lokale epidemieën, tenzij... u hiermee bedoelt dat de besmettingshaarden zich concentreren in bepaalde gemeentes, maar dat betekent dan ook meteen dat er tal van plaatsen in dit land zijn waar er geen epidemie meer is.

Dit ligt in de lijn van mijn eigen vaststellingen. In bepaalde provincies, zoals Namen, Waals-Brabant en Luxemburg zijn er nog maar heel weinig mensen die positief testen en al meerdere weken geen enkele ziekenhuisopname meer. In andere provincies zoals Limburg, Luik, Vlaams-Brabant is het aantal positieve testen ook eerder beperkt met weinig ziekenhuisopnames.

Het is, net zoals u, ook mijn bevinding dat het aantal besmettingen op dagelijkse basis zich voornamelijk concentreert in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen en dan nog, slechts beperkt tot bepaalde gemeenten. Het zijn geen spectaculair hoge cijfers maar ze zijn wel hoger dan in andere provincies.


De grote vraag die zich hier dan stelt is : moet het ganse land in een wurggreep blijven met allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen die ook een inbreuk vormen op het fundamenteel recht tot privacy voor een aantal gemeenten in dit land waar er nog een lokale epidemie heerst ? Is het redelijk, noodzakelijk en proportioneel om maatregelen zoals mondmaskerplicht binnen en buiten verder aan te houden terwijl er op vele plaatsen geen hospitalisaties meer zijn ? Ik neem aan dat u weet dat tal van ziekenhuizen verklaard hebben dat zij al vele weken geen enkele Covid patiënt meer hebben ? Is het tenandere redelijk, noodzakelijk en proportioneel om een gans land te blijven gijzelen met allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen omdat er in gans het land 260 mensen in het ziekenhuis liggen waarvan 72 op ICU wanneer u weet wat de ziekenhuiscapaciteit in dit land is en hoeveel mensen er dagelijks het ziekenhuis verlaten ?

5./ Ik lees met genoegen onder dit punt dat ook u van oordeel bent dat in vergelijking met de curve die we hadden in maart 2020 de huidige curve inderdaad weinig spectaculair en u de facto beaamt wat ik in mijn eerdere schrijvens voor u gesteld heb. Waar ik u echter niet in volg is daar waar u stelt dat er hier sprake is van een exponentiële curve omdat het replicatie getal R thans 1.3 zou zijn met verschillen tussen verschillende regio’s en provincies. Het replicatie getal is berekend aan de hand van de data van Sciensano. Zoals ik hiervoor reeds gesteld heb zijn deze data niet correct. Een controle van de cijfers en onderliggende stukken dringt zich bij hoogdringendheid op. Eerder dan zich enkel te steunen op wiskundige formules en mathematische berekeningen van reproductiegetallen dient er m.i. alleszins ook gekeken worden naar de praktijk. Indien het Rgetal inderdaad 1.3 zou zijn (ratio die we tijdens de eerste golf hebben gekend met variaties in min of meer ) zouden er veel meer infecties zijn en zouden we dit al lang gezien hebben in de statistieken. Maar, dat gebeurt niet. De testen zijn ondertussen opgedreven naar 31.000 à 34.000 per dag maar toch blijft het percentage van totaal aantal positieve testen vrijwel constant rond de 2% hangen. En dit is al zo sinds juni 2020.

6./ Het is juist dat het aantal positieve testen in absolute cijfers gestegen is maar het gemiddelde totaal percentage van positief testen is hetzelfde gebleven. De ene dag spreken we over 0,85% van het totaal aantal testen, de andere dag over 2,15%. Ik heb geen zicht op de cijfers per gemeente omdat deze door Sciensano geregistreerd worden als " minder dan 5 " of " meer dan 5 " maar wanneer ik de cijfers per provincie bekijk zie ik geen spectaculair verschil. Op 34.000 tests ( afgerond ) testen 680 mensen positief. Dit lijkt veel tot men de zaken meer in detail gaat bekijken, per provincie en per leeftijdscategorie. In de leeftijdscategorie van 65 tot 90 jaar zie ik al meerdere weken een sterk dalende trend. In tal van provincies zijn er geen besmettingen meer in deze categorie en alles bij mekaar hoogstens 15 à 20 per dag. In de leeftijdscategorie 0-9 jaar, 10-19 jaar en 20-29 jaar is het aantal besmettingen ook beperkt wanneer bekeken per provincie. Er zijn meer besmettingen in de leeftijdscategorie 30-39, 40-49 en 50-59 jaar maar wanneer bekeken per provincie is ook dat niet om van achterover te slagen.


U stelt dat alle mensen die besmet zijn de ziekte kunnen overdragen maar dat wordt tegengesproken door de ziekenhuisopnames en het statisch karakter van het aantal positieve testen. Als op een dag dat er 34.000 mensen getest worden 680 mensen positief testen waarvan 34 ( nieuwe ) opnames in het ziekenhuis, dan moge duidelijk zijn, me dunkt,dat het aantal mensen dat effectief geïnfecteerd is en een klinisch beeld vertoont zeer beperkt is.

U stelt dat er meer ziekenhuisopnames zijn in de categorie van de ouderen. Dit heb ik echter niet opgemerkt. Volgens de cijfers die ik geraadpleegd heb zijn er dagelijks maar heel weinig ziekenhuisopnames van ouderen + 65 jaar. Er zijn, zoals u terecht stelt, meer ziekenhuisopnames van mensen van middelbare leeftijd. U spreekt niet over ziekenhuisopnames van kinderen. Terecht. Er zijn er geen. Wanneer ik bekijk hoeveel mensen dagelijks het ziekenhuis verlaten ( gemiddeld 20 à 30 ) stel ik mij opnieuw de vraag of het verder aanhouden van de vrijheidsbeperkende maatregelen redelijk, noodzakelijk en proportioneel is.

7./ Het is bijzonder spijtig dat Sciensano u geen in depth informatie geeft over het ziektebeeld van de gehospitaliseerde patiënten, zij u evenmin de nationale analyses mededeelt, en u, net zoals ik, op dit punt op uw honger blijft zitten. Het lijkt me van belang en overigens ook zeer nuttig dat er een duidelijk zicht komt op het ziektebeeld van patiënten, zowel de gewone opname als de intensieve zorgen en ook dat klaarheid komt over de duurtijd van hun opname en periode van herstel. Is het niet mogelijk om via mevrouw Wilmès en/of mevrouw De Block aan te dringen op de mededeling van deze informatie zodat Celeval haar opdracht met kennis van zaken kan vervullen ? ( zolang zij nog in functie zijn ).

8./ Ik begrijp uit uw uiteenzetting dat uw hoofdbekommernis vooral uitgaat naar de preventie van verdere besmettingen bij volwassenen en kinderen. Dit is overigens ook wat ik begrepen heb tijdens het debat op de Afspraak van gisteren 14.09.2020 dat ik met aandacht gevolgd heb. De vraag die ik mij hierbij stel is : op grond van welk rechtsbeginsel meent de overheid zich te kunnen of mogen bemoeien met de preventie van ( infectie)ziektes en hierbij als toemaatje ook nog een resem vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen en aan te houden ? Naast Covid bestaan er nog 150.000 andere soorten bacteriën en virussen en dan heb ik het nog niet over alle ander klinische beelden die sinds jaar en dag bestaan. Ik denk dan bvb aan kanker of diabetes om er maar een paar te noemen. Deze vraag dient uiteraard niet door u maar door de noodregering beantwoord worden; Zij is degene die vooreerst de GEES opgericht heeft en belast heeft met een exit strategie ( ! ) en vervolgens Celeval die adviezen dient te verstrekken over een lange termijn oplossing wat, het weze opgemerkt, toch ook wel een onoirbare overheidsinmenging in de persoonlijke levenssfeer met zich mee brengt.

Er wordt al vele maanden een inbreuk gepleegd om fundamentele rechtsbeginselen. Grondrechten worden aanhoudend geschonden. De democratische rechtstaat wordt volledig uitgehold.

Dit is geen verwijt naar u toe, maar een vaststelling die niet zonder gevolg zal blijven opzichtens de leden van de noodregering die handelt zonder legitiem doel. Maar goed. Dat is een ander debat.


Ik hoor u heel graag zeggen dat " afstand houden, beperken van nauwe contacten en gebruik van mondmasker als je die afstand niet kan houden essentiële bouwstenen zijn om die verspreiding te vertragen." maar... waarom zijn de regels dan nog niet in die zin aangepast? Of, als Celeval reeds een advies in die zin zou hebben overgemaakt aan de Veiligheidsraad, waarom wordt het advies van Celeval dan niet gevolgd ?


Het land zucht en kreunt onder de aanhoudende vrijheidsbeperkende maatregelen mevrouw Vlieghe. Als dit niet snel verandert vrees ik voor de toekomst en de gezondheid van het volk en de vele kinderen die onze natie rijk is. Ontzettend veel mensen ( zelfs personeel in de gezondheidszorg ) hebben ingevolge de mondmaskerplicht tal van gezondheidsklachten gaande van hoofdpijn, migraine, keelpijn, schorheid, duizeligheid, kortademigheid, vermoeidheid, overvloedig zweten. Er heerst een angst pychose die dagelijks gevoed wordt door MSM en bepaalde experten die ik niet bij naam zal noemen. U kent ze wel. Het zijn steeds dezelfde die in de media opdraven en het zoveelste rampscenario schetsen dat echter nooit bewaarheid wordt.


Het is de eerste keer in de geschiedenis dat mensen vrijwillig afstand doen van hun vrijheid omdat ze bang zijn om te sterven, vrijheid waar onze voorouders zo hard voor gevochten hebben en velen eertijds hun leven voor gegeven hebben, maar daar betalen ze een hoge prijs voor. Steeds meer mensen vervallen in een depressie, een burn-out, er zijn veel meer zelfdodingen, er is meer huiselijk geweld, meer relationele breuken, meer drugsgebruik.... De mensen zijn het moe. Ze kunnen niet meer.


De economie heeft met de lock-down een zware klap gekregen. De evenementensector is op sterven na dood. De horeca, de reissector, de culturele sector in het algemeen enz... . Ze hebben allemaal zware verliezen geleden. Er zijn reeds veel faillissementen gevallen en er zullen er nog veel andere bijkomen als het land nog lang in dezelfde wurggreep blijft zitten met al die maatregelen waarvan het nut nooit bewezen is geworden. Dit MOET stoppen. De maatregelen vallen op geen enkele manier nog te rechtvaardigen.

9./ Ik ben minstens even verheugd als u dat uit de analyses van het CLB blijkt dat er maar weinig infecties van kinderen op school zijn.Ik begrijp echter niet de ongerustheid die u verwoord als volgt : " jongeren die niet ziek zijn maar zij covid-19 wel zouden kunnen overdragen op leerkrachten, ouders of andere risico-personen in hun omgeving" .

Ik begrijp nog veel minder uw redenering dat de meeste besmettingen vermoedelijk in familiale kring gebeuren maar het zien van vrienden buiten en binnen klascontext transmissie met zich kan meebrengen.

We zijn vandaag 15.09.2020. De school is al 15 dagen bezig. Volgens de cijfers zijn er tussen 01.09. en 15.09 geen ziekenhuisopnames geweest van kinderen en ook niet van leerkrachten die op school besmet zijn door kinderen. Er zijn sinds 01.03 maar heel weinig ziekenhuisopnames geweest van kinderen en overigens ook maar weinig positieve testen. Retrospectie leert ons dat kinderen tussen 01.03 en 01.09.2020 op geen enkel ogenblik een bron van besmetting zijn geweest; niet op school, niet in de kinderopvang, niet op speelpleinen, niet thuis, nergens.

Indien kinderen hun ouders of andere personen inderdaad zouden kunnen besmetten zouden we al lang gezien hebben in de statistieken. Kinderen hebben op 01.09.2020 niet plots hun gedrag veranderd. En het virus zal zich ook niet plots anders zijn beginnen gedragen. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat het virus al lang niet meer zo agressief is als in de beginperiode zoniet zouden we ook dàt al lang in de statistieken hebben gezien.


U stelt dat leerkrachten onderling ook wel een risico-groep voor elkaar vormen en de leraarskamer een mogelijke plek van besmetting is. Maar, is dit niet een beetje paniekvoetbal spelen ?

Na de Paasvakantie en op een tijdstip dat het virus veel agressiever was dan nu, zijn de scholen terug open gegaan. Zonder mondmasker, wel afstand houden. Is er toen een exponentiële toename geweest in het contigent van leerkrachten ? Neen. Waarom zou dit dan nu wel zo zijn ?


Tal van scholen zijn inmiddels verworden tot kleine totalitaire staatjes. Kinderen worden uitgesloten van school omdat zij hun mondmasker niet goed dragen of omdat zij de hun toewezen plaats op de speelplaats, volgens leeftijdscategorie, niet gerespecteerd hebben. Eén overtreding volstaat voor de drastische beslissing tot het ontzeggen van recht op onderwijs. Kinderen die beschikken over een doktersattest dat hen om medische redenen vrijstelt van mondmaskerplicht mogen de school niet binnen en ook niet op de schoolbus tenzij ... ze een mondmasker opzetten. Nochtans voorziet het M.B. van 28.07.2020 uitdrukkelijk in een vrijstelling op doktersattest om medische redenen. Dit is wat gebeurt wanneer het publiek in een angstpsychose geduwd wordt. De redelijkheid heeft plaats geruimd voor diepgewortelde angst die al zo diep ingebakken zit dat het maar zeer de vraag is of het ooit nog anders zal kunnen zijn.


In Nederland bestaat geen algemene mondmaskerplicht. Kinderen tussen 0 en 18 jaar moeten (ook) geen mondmasker dragen op en buiten de school. Meer nog, zij moeten zelfs de 1,5m afstandsregel opzichtens leerkrachten, ouders en vriendjes niet meer respecteren tenzij ze ziektesymptomen hebben of één van hun ouders ziek zijn. Dit staat sinds 07.09.2020 op de website van het RIVM.

Waarom kan dit in België niet op dezelfde manier met alle gegevens uit het verleden waarover u reeds beschikt ?


Ik vraag u, neen, ik smeek u, in naam van alle kinderen voor wie ik om evidente redenen op de barrikades ga staan, om de mondmaskerplicht voor kinderen op school af te schaffen. Zij lijden erg onder deze verplichting. Los van de fysieke ongemakken en mogelijke gezondheidsproblemen dat dit op termijn met zich mee brengen, beperkt het hen heel erg in hun sociale contacten. Ze kunnen de mimiek van vrienden en leerkrachten niet meer zien, ze verstaan ook veel moeilijker wat er gezegd wordt, ze hebben concentratie problemen, zijn vermoeid. De mondmaskerplicht beperkt hen globaal bekeken in hun ontwikkeling. U beschikt over een FB pagina. Ik nodig u uit om eens op mijn pagina een kijkje te namen wat vele mensen in mijn oproep tot getuigenissen geschreven hebben over de mondmaskerplicht die kun kinderen is opgelegd op school en de hinder en gezondheidsklachten die zijzelf en hun kinderen ervaren. Het is openbaar. Sluit daar alstublieft niet de ogen voor.

10./ U maakt vergelijkingen met het buitenland. Ik meen echter dat het niet aan de orde is om de situatie die zich voordoet in buurlanden te gaan vergelijken met de situatie in ons land en dit al zeker niet nu de regels in bepaalde buurlanden niet helemaal hetzelfde zijn als bij ons, de klimatologische toestand in bepaalde van die landen ook niet dezelfde is. En zo zijn er nog wel meer factoren die een rol kunnen spelen. Als het regent in Frankrijk of Spanje druppelt het niet noodzakelijk ook in België, waarmee ik wil aangeven dat het niet is omdat de situatie in een bepaald land verslechtert dat dit per definitie ook in België zal gebeuren. We moeten kijken naar de feitelijke situatie in ons land en deze is al sinds juni 2020 stabiel.


De WHO had reeds op 12.05.2020 geadviseerd dat als in een land gedurende minstens 15 dagen minder dan 5% van het totaal aantal testen positief zijn de maatregelen kunnen opgeheven worden.

Zoals hiervoor reeds gesteld bedraagt het totaal van positieve testen in dit land sinds juni amper 3%. De maatregelen hadden dus al lang moeten opgeheven zijn maar ... om een onbegrijpelijke reden zijn ze nadien nog aanzienlijk verstrengd tot in het absurde.

Volledigheidshalve verwijs ik graag nog even naar het advies van de Raad van State, afdeling Wetgeving, dd. 23.03.2020 ( dat de Wet van 27.03.2020 is vooraf gegaan ) waarin, onder meer, gesteld wordt : " Met betrekking tot de hogere rechtsnormen: (…) hoewel dit voorstel zelf geen enkele bepaling bevat waarbij een openbare vrijheid beperkt wordt, kan niet uitgesloten worden dat een aantal van de bijzondere machten besluiten tot het nemen waarvan de Koning bij dit voorstel gemachtigd wordt wel een dergelijke draagwijdte zouden kunnen hebben (...). De eerste vraag die in dat verband gesteld zal moeten worden, zal zijn of de voorgenomen maatregelen, die per hypothese inmengingen inhouden in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering en van vereniging, wel verenigbaar zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze opmerking geldt eveneens met betrekking tot andere instrumenten van internationaal recht waarbij de rechten en vrijheden gewaarborgd worden."


De maatregelen moeten een legitiem doel hebben, noodzakelijk zijn en proportioneel zijn ten opzichte van de situatie die zich voordoet.

De vrijheidsbeperkende maatregelen zijn al lang niet meer legitiem, noodzakelijk en proportioneel. Zij tasten de grondrechten van het volk - die gewaarborgd worden door de Grondwet en door het EVRM - aan zonder dat er enig legitiem doel bestaat. Het aanhouden van de maatregelen ter PREVENTIE van verdere besmettingen is geen legitiem doel. Preventie heeft geen uitstaans met een werkelijke noodtoestand die moet bestaan en overigens ook de reden is geweest dat de Wet van 27.03.2020 tot stand is gekomen. Van enige noodtoestand is ook al lang geen sprake meer. Dat hebt u de facto in schrijven van heden bevestigd.


Ik sluit af met één zinsnede uit uw schrijven dat mij tijdens de redactie van onderhavige repliek stelselmatig is bijgebleven : " afstand houden, beperken van nauwe contacten en gebruik van mondmasker als je die afstand niet kan houden"


Ik vertrouw erop dat u uw eigen visie, die ik bijtreed, op korte termijn zal omzetten in een vaste realiteit.


____

____

Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie.

Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.


De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten, van Colruyt tot Amazon, worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel.


De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .

3,079 views2 comments

Recent Posts

See All

2件のコメント


minister, man man man


in de wagen op de radio, net gehoord, België verklaart frans departement rode zone, met als gevolg, de grenzen weer "dicht"


Der moet toch iets in dat Belgisch brood zitten dat nie just is. Dat doet me denken aan :


In de middelleeuwen was het graan soms 'besmet'-vergiftigd met ergotalkaloïden. Daar kreeg je waanvoorstellingen van. Kloosterlingen en priesters wisten waar de klepel hing en konden de mensen genezen met gezegend, dwz niet besmet brood.

Priester van Ranst zal jullie ook genezen (ik had al vaak de indruk dat gans dat gedoe op een religie lijkt).

Hij kan dan best één of ander 'mirakel' te gebruiken. Ooit gelezen in de gebroeders Kozamarow (dovstojevski) : un miracle, ça…


いいね!

bottom of page