top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Wij maken ons grote zorgen over het U.Z.-Gent


Brief van 10.08.21 aan het Mobiel Testteam van het U.Z. Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 GENT

Geachte Dames en Heren,


Wij vernemen uit de media en uit de verklaringen van uw medewerker, Dhr. Arne Cazaerck, dat u betrokken was bij de het testevenement van enkele dagen geleden aan de hallen van Flanders Expo. Eén van de betrokken mensen die u heeft getest en die positief bleek, bleek al gevaccineerd te zijn geweest en toch nog zwaar besmettelijk.


U stelt in de pers dat u niet wist dat gevaccineerde mensen nog besmettelijk konden zijn.


Wij zijn bijzonder ongerust over deze verklaring. Al maanden weten wij en hebben wij gepubliceerd langs diverse kanalen, m.i.v. persberichten, dat vaccinatie tegen Sars-cov-2 besmettingen niet uitsluit. Eerst was er Professor Didier Raoult (Marseille) die in de eerste maanden van 2021 al kwam met de vaststelling dat de werkzaamheid van de vaccins tegen besmettingen slechts ongeveer 60 % bedroeg. In plaats van de beweerde 90 %. Eind mei 2021 heeft Sciensano dan het aantal besmettingen bij gevaccineerde personen weergegeven voor de periode van 1.1.2021 tot 15.5.2021. Op basis van deze cijfers hebben wij berekend dat de vaccins in België nog voor de Delta-variant een effectiviteit hadden op vlak van de besmettingen van minder dan 70 %. We hebben daarbij ruim gerekend zodat wellicht de juiste effectiviteit nog lager ligt. U kan onze berekeningen terugvinden met de volgende link:


https://www.viruswaanzin.be/post/hoe-goed-werken-de-vaccins-echt

Er zijn dus inderdaad behoorlijk wat gevaccineerde mensen die toch anderen kunnen besmetten. Uw besluit dat ook gevaccineerden zich moeten laten testen om tot een evenement toegelaten te worden lijkt een juiste oplossing. Maar u vergist zich wederom. Immers blijkt uit de data van Sciensano, die u kan terugvinden in hun factsheet over Sars-cov-2, dat de percentages van vals negatieve testen bij pre-symptomatische patiënten de volgende zijn: 100 % op dag 1 en dag 2 van de besmetting; 98 % op dag 3 na de besmetting; 67 % op dag 4 na de besmetting. Vanaf de vijfde dag zijn de resultaten stukken beter, maar dan zijn er ook symptomen en zal uw test niet veel meer bijbrengen.

Wanneer u zelfs op de dag van het evenement zelf test, dan maakt u 67 % kans om een persoon die de dag voor zijn symptomen op het evenement aankomt, niet te zien. Dat is behoorlijk.


Wat gaat uw organisatie doen als u in de komende weken een persoon negatief test, die een andere persoon op het evenement besmet, en deze persoon besmet op zijn beurt grootmoeder in het woonzorgcentrum met een paar tientallen doden tot gevolg? U loopt die kans want uw geteste subjecten denken door de informatie die u mee verspreidt, dat zij “safe” zijn. Grootmoeder zal dus geknuffeld worden niettegenstaande de foutmarges op uw tests en certificaten behoorlijk groot zijn.


Uw medewerker leidde het succes van het testevenement af uit de vaststelling dat er bij de test op de dag van het evenement 3 personen werden positief gedetecteerd. Hij verklaarde ook in de media niet te weten wat het nut zou zijn van een tweede test een week later. Inderdaad, zo verneemt men in de pers, had u slechts 20 % deelnemers die zich een week later opnieuw aanmeldden.

Lijkt het u dan niet zinvol te weten hoeveel mensen er een week later toch blijken ziek te zijn geworden op uw event, uw testen ten spijt? Dat zou toch de doelstelling van een testevenement moeten zijn. Maar dat aantal meet u niet. Meer nog, de kans is groot dat in de 20 % die zich opnieuw heeft aangeboden, er niet één zit die symptomen heeft omdat die mensen thuis moeten blijven.

U juicht dus in de pers over de positieve evaluatie van het testevenement, maar u heeft er volstrekt geen idee van hoeveel zieken dat evenement heeft veroorzaakt.


Op die manier draagt u ertoe bij dat er in ons land systemen worden opgezet die een onbekend aantal besmettingen zullen opleveren. Meer nog, door de realiteit van de grote foutmarges op uw systemen niet te erkennen, werkt u mee aan een vals gevoel van veiligheid waardoor die mensen zich “safe” voelen.


U dreigt een hele sector te laten heropstarten in de illusie dat er veilig wordt gewerkt. De kans bestaat dat daardoor deze sector binnen de kortste keren terug zal moeten sluiten.

*


Wat wij hier vaststellen verontrust ons nog meer omdat deze gegevens inderdaad bekend zijn. Terwijl u, die ze bij uitstek zou moeten kennen, daarvan geen kennis heeft. Hoe komt dat? U leest toch de internationale literatuur in uw werkveld, mogen wij hopen? U beperkt zich toch niet tot wat onze staatsvirologen of de regering zegt? Een universitaire instelling die aan wetenschap doet, zou toch afstand moeten kunnen nemen daarvan en zich behoorlijk informeren. Het is u wellicht toch bekend dat de Sars-cov-2 situatie met zich mee heeft gebracht dat de virologen die de staat adviseren een zeer eenzijdig beeld geven van de stand van de wetenschap waarbij zij studies die niet in hun discours passen, frequent gewoon negeren. Wij maken ons zorgen dat het gebrek aan kennis dat u in de pers heeft geëtaleerd misschien wel de uiting kan zijn van een structureel gebrek aan kennis door het volgen van een éénzijdig discours. U heeft een belangrijke functie te vervullen bij het testen van de systemen om evenementen veilig te kunnen laten doorgaan. We weten dat in deze sector in bepaalde omstandigheden besmettingen worden gegenereerd. De benadering daarvan moet daarom volstrekt objectief zijn.

Van onze zijde kunnen wij het volgende zeggen op basis van de adviezen die wij krijgen, en de studies die ons bereikt hebben, alsmede de cijfers van Sciensano. Het beveiligen van de evenementen door middel van PCR-testen of andere testen, is onmogelijk en zelfs gevaarlijk omwille van de grote foutmarges. Het gebruik van registratiemiddelen gebaseerd op vaccinaties en testen, is om dezelfde reden onmogelijk en zelfs gevaarlijk.

Als alternatief stellen wij u ter overweging voor om een systeem te hanteren dat beoogt de kwetsbare mensen te beschermen. Daarbij kan worden gedacht aan informatiecampagnes om risicopatiënten te ontraden om naar evenementen in gesloten ruimtes te gaan. Een andere mogelijke zinvolle actie die u kan ondernemen is het verstrekken aan festivalgangers van een telmethode hoe zij kunnen uitrekenen op welke dagen zij na een evenement besmettelijk zijn zonder symptomen te hebben, en hen erover te informeren hoe zij kunnen vermijden op die dagen contacten te hebben met kwetsbare personen. Dat zou een veel meer realistische benadering zijn die zal toelaten om het virus te laten circuleren derwijze dat zo weinig mogelijk risicopatiënten besmet raken, maar de immuniteit zich verder kan verspreiden. We vermoeden dat u weet dat de bescherming tegen besmettingen groter is bij een natuurlijke immuniteit dan bij vaccinatie. Daarover zijn intussen al mee dan genoeg publicaties verschenen.


Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij zeer bereid om samen met onze adviseurs u met raad en daad bij te staan in uw werk. We willen vooral vermijden dat door de verkeerde maatregelen er nog meer doden vallen. Het is nu echt al wel genoeg geweest.

Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin V.Z.W.

3,438 views29 comments

Recent Posts

See All
bottom of page