top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Viruswaanzin dagvaardt Prof. Braeckman en Draulans

Updated: Feb 21, 2021De trop is teveel __ Lees de integrale dagvaarding voor de correctionele rechtbank___

Het gaat om ons aller welzijn.


_______


Rechtstreekse dagvaarding.


Heden,

Op verzoek van


De vzw Viruswaanzin – Folie Virus met zetel te 9040 Gent, Beelbroekstraat 60 - K.B.O.nr.: 0752.629.037

Ik ondergetekende Gerechtsdeurwaarder,... Gedagvaard:

1. De Heer Johan Braeckman, filosoof, wonende te …

2.De Heer Dirk Draulans, bioloog, wonende te …


Om te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank te Gent

Op de volgende gronden.


1. Feiten.

Op zondag 14/02/2021 werd in het programma "De zevende dag" uitgezonden door de VRT, een debat gehouden waaraan deelnamen Dr. Hilde De Smet, drijvende kracht achter de beweging Artsen voor Vrijheid en de Heer Sam Brokken, lector en onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeker.


De verzoekster heeft als maatschappelijk doel de bescherming van de mensenrechten en in dat kader bestrijdt zij de actueel geldende Corona-maatregelen, die de fundamentele vrijheden van de burgers beperken en nodeloos de economie onderdrukken.

De verzoekster was in het programma "De zevende dag" noch vertegenwoordigd noch kwam zijn in dit programma ter sprake.


Verzoekster en de feitelijke vereniging “Artsen voor Vrijheid” hebben met elkaar niets te maken, behoudens dat voor de start van Artsen voor Vrijheid, verzoekster spontaan een website technisch heeft opgebouwd en deze ter beschikking heeft gesteld aan een aantal geïnteresseerde artsen, zonder de aanleveringen van enige inhoud aan deze website. Deze artsen hebben verder na ontvangst van de website, deze website zelf beheerd. De verzoekster heeft dat gedaan omdat zij het gevoel had dat er bij de artsen een nood was om zich te verenigen op een website, zoals dat ook in het buitenland het geval is geweest bij diverse initiatieven van artsen naar aanleiding van de corona-maatregelen. De professional die de website heeft gebouwd, heeft verder technische assistentie verleend en is daarnaast een gewoon lid van viruswaanzin zoals meer dan 8300 mensen, gewone leden zijn van viruswaanzin. Verder is er geen enkel verband tussen de organisaties Viruswaanzin en Artsen voor Vrijheid.


Op zondag 14/02/2021 heeft verzoekster een persbericht (stuk 1) verspreid met als inhoud de volgende 3 punten:

1. De vaccinatie moet worden versneld voor al wie zich wil laten vaccineren.

2. Aan de mensen moet correcte informatie worden verstrekt met het oog op de correcte geïnformeerde toestemming van wie zich wil laten vaccineren

3. Er moet een plan B komen van de regering voor het geval de vaccinatie geen of onvoldoende oplossing zou bieden


Van verzoekster kan dus onmogelijk worden beweerd dat ze tegen vaccinatie zou zijn. Door uiting te geven van de wens om mensen die gevaccineerd willen worden zo snel mogelijk te voorzien van vaccins, kan verzoekster onmogelijk worden beschouwd als een tegenstander van vaccinatie.


Mensen die tegen vaccinaties zijn in het algemeen, worden gemeenzaam in de publieke opinie “anti-vaxxers” genaamd.


Op 15.2.2021 werd nog door de VRT in het duidingsprogramma “De Afspraak” een onderdeel over anti-vaxxers in de media gebracht. De beide gedaagden waren in dit programma te gast. Beide hebben zij verzoekster vernoemd en aldus doen blijken dat verzoekster zou behoren tot de anti-vaxxers.


Na de aankondiging van het item waarin door de presentator uitdrukkelijk werd vermeld dat het ging over de anti-vaxxers, is wat er werd gezegd door de gedaagden, het volgende:


23:30.  Draulans 

            Die Artsen voor de Vrijheid, die worden dus gesteund door Viruswaanzin, dat is een heel… al die complotdenkers-mechanismen die zitten daar dus achter. En Brecht bij ons, heeft dat 2 weken geleden uitvoerig aangetoond. Wat is het gevolg: een barrage van rechten op antwoord van iedereen die meent zich daar dus mee te moeien. Inbegrepen van mensen die niet aan het woord zijn gekomen in dat artikel. Inbegrepen doodsbedreigingen aan het adres van onze hoofdredacteur en aan het adres van den Brecht en het dreigement dat ze het gebouw gingen komen opblazen.


24:02. Presentator

             Van wie komen die? Want dat vraag ik me dus af. Kan je daar een lijn in trekken wie dat zijn? Want de mevrouw die we daarnet gezien hebben, daarnet, mevrouw De Smet, dat is dan een arts. Die dan wel dezelfde retoriek hanteert.


24:09. Braeckman

             Maar die mevrouw laat ook het achterste van haar tong niet zien. In wezen is zij radicaal tegen vaccinatie tot en met het afraden van het vaccin van de mazelen. We hebben bijvoorbeeld dan gezien dat de cijfers beginnen stijgen. Daar gaan kinderen aan dood. Dit is een heel gevaarlijke zaak. Men denkt dat men de ziekte van Covid zelfs met homeopathische en allerlei andere middelen, therapieën die totaal onbewezen zijn kan bestrijden. Dus je moet het effect van die mensen echt niet onderschatten.


24:34. Presentator

              Maar hoe komt dat bij een dokter terecht, vraag ik mij af?


24:39. Braeckman

              Er is nu eenmaal een bepaald percentage van artsen, en je hebt dat in alle wetenschappelijke disciplines, die zich laten leiden door informatie die niet deugt. En die zichzelf daar natuurlijk gaan indraaien. En op een bepaald moment, en dat is heel jammerlijk, kun je moeilijk nog terug. Je ontwikkelt een engagement naar een bepaalde opvatting, je verdedigt die naar je patiënten toe, bvb. Je vindt gelijkgezinden. Dus je komt, ik noem dat, in een soort denkput terecht. Plus natuurlijk men sleurt daar allerlei andere argumenten bij die wel goed klinken, maar toch ook zeer dubieus zijn. Bijvoorbeeld dat vaccins niet natuurlijk zouden zijn. En dat zij wel, zoals de dokter die gisteren aan het woord was, dat zij wel de ziekte bestrijdt met natuurlijke middelen. Maar goed dat is een drogreden. Want is natuurlijk wat zeer goed is voor ons? En in de natuur vind je zeer gevaarlijke dingen.


…..


26:15. Draulans

               Wat dat artikel van Brecht dus aantoonde was dus dat Viruswaanzin die Artsen voor Vrijheid bewust mee gecreëerd heeft om artsen naar voor te kunnen schuiven om haar eigen standpunten kracht bij te zetten.


26:23. Presentator

               Artsen voor Vrijheid waar dus ook mevrouw De Smet toe behoort?

26:26. Draulans

               Ja. Voila.

…….


28:00. Draulans

               Dat er dus een Youtube-filmpje van haar offline wordt gehaald, maar dat ze dan dus wel op De Zevende Dag wordt uitgenodigd om dezelfde onzin te verkopen.


28:02.  Braeckman

                Ja kijk, je kunt bvb iemand als professor Van Damme en zijn collega Van Ranst late discussiëren. Die mensen zullen het over allerlei zaken niet eens zijn, maar er is daar een basis van wetenschappelijke consensus waar zij achter staan. Dat is heel belangrijk dat mensen beseffen dat er in dit soort kwesties een brede, grote wetenschappelijke consensus is gegroeid al heel lang. Die mensen van Viruswaanzin, Artsen voor Vrijheid, staan daar radicaal buiten. Dat zijn geen mensen die ernaar streven om in om in de wetenschappelijke tijdschriften hun opinies naar voren te brengen.


28:40.  Presentator

                 Maar waarom doen zij dat dan volgens u?


28:42. Braeckman

                 Ja dat is moeilijk te zeggen. Zoals ik al zei, voor een stuk zij draaien zichzelf in die gedachten in en op een bepaald moment kun je niet meer terug. Dat is een heel opmerkelijk fenomeen. Eens je dus een engagement hebt naar een bepaalde positie raak je daar niet meer uit. Dat is trouwens nog een interessant verschil met hoe wetenschap werkt. Het is vaak met lange tanden natuurlijk, en het is zeer moeilijk. Maar in de wetenschap moet je kunnen toegeven dat je ongelijk had. Als dat aangetoond wordt binnen de wetenschappelijke literatuur, gebaseerd op ernstige studies, enzovoort. Je kunt een Nobelprijswinnaar zijn, maar als je ongelijk hebt, zal dat aangetoond worden. De wetenschap weet dat en houdt daar rekening mee. Dat is de kracht er net van. Terwijl die mensen die gisteren aan het woord zijn gelaten, die hanteren dat soort kwaliteitsnormen niet. Het kan hen eigenlijk niet schelen als hun opinie weerlegt wordt.


….


33:09. Draulans

                 Dat is dan weer het probleem van die alternatieve media. De main-stream-media, waar dat u en ik toe behoren, daar wordt hoe langer hoe meer MSM als een scheldwoord beschouwd in een aantal kringen, dus er is een alternatief circuit aan het ontstaan… Sociale media ja, waar dat je als main stream geen greep meer op hebt. Terwijl dat de mensen dan in hun tunnel vast zitten en blijven zitten en zichzelf constant confirmeren in hun waanideeën.


De eerste gedaagde heeft derhalve samengevat de volgende onware feitelijkheden vermeld:

• Dat de mensen van Viruswaanzin geen mensen zijn die ernaar streven om in wetenschappelijke tijdschriften hun opinies naar voor te brengen.

Dit feit is onwaar gezien het feit dat verzoekster samenwerkt met diverse gereputeerde professoren die haar standpunten onderbouwen en ondersteunen, de woordvoerder van verzoekster, meester Michael Verstraeten, al meermaals zijn opinie in diverse wetenschappelijke tijdschriften naar voren heeft gebracht, waarmee wordt aangetoond dat hij er daadwerkelijk wel naar streeft om in wetenschappelijke tijdschriften zijn opinie naar voren te brengen. Dit gebeurde onder andere op de online-versie van het wereldberoemde wetenschappelijk tijdschrift Nature dat een commentaar van meester Verstraeten houdende zijn opinie heeft gepubliceerd met betrekking tot één van de meest geciteerde wetenschappelijke bijdragen over Covid-19. Met name het artikel van Flaxman e.a. “Estimating the effect of on-pharmaceutical interventions on Covid-19 in Europe”, https://www.nature.com/articles/s41586-020-2405-7.


Daarbij heeft de tweede gedaagde verklaard:

- Viruswaanzin bestaat uit complotdenkers mechanismen. 

- Knack heeft dat aangetoond door het artikel van de heer Brecht Castel. 

- Artsen voor vrijheid wordt gebruikt om de standpunten van Viruswaanzin kracht bij te zetten. 

- Artsen voor vrijheid heeft op de Zevende Dag onzin verkocht. 


Het debat handelde over Anti-vaxxers. De heer Braeckman zegt in dat debat dat Dr. De Smet radicaal tegen vaccins is, ook de mazelenvaccins, waardoor er doden vallen.


De tweede gedaagde heeft aldus duidelijk gemaakt dat anti-vaccinstandpunten die aan Dr. De Smet worden toegedicht, ook het standpunt zouden zijn van Viruswaanzin wiens standpunten gebaseerd zijn op complotdenkers mechanismen.


Daarbij heeft de tweede gedaagde op het ogenblik waarop hij de verhouding tussen Viruswaanzin en Artsen voor Vrijheid bespreekt melding gemaakt van doodsbedreigingen aan het adres van de hoofdredacteur van Knack en van de heer Brecht Castel, met het dreigement het gebouw te komen opblazen, zonder te specificeren dat deze bedreigingen niet komen van bestuurders of vrijwillige medewerkers van Viruswaanzin. 


Deze beweringen zijn allemaal niet in overeenstemming met de werkelijkheid en worden weerlegd als volgt:

• Viruswaanzin heeft uitdrukkelijk en al meermaals vermeld geen complotten te verdedigen. De tweede gedaagde duidt ook niet aan over welke complotten het dan wel precies zou gaan.

• Het artikel van de heer Brecht Castel heeft totaal niet aangetoond dat Viruswaanzin uit complotdenkers mechanismen zou bestaan. Viruswaanzin wordt daarvan zelfs niet beschuldigd in dat artikel.

• Artsen voor vrijheid bepaalt volledig zelf haar standpunten. Viruswaanzin heeft daar niets mee te maken. Behalve het technisch maken van een website, zonder inhoud, en het feit dat de man die aan de website werkt gewoon lid is van Viruswaanzin, hebben beide organisaties met elkaar niets te maken.

• Viruswaanzin heeft daags voor de uitzending van De Afspraak in een persbericht opgeroepen om de vaccinatie te versnellen voor wie een vaccin wil krijgen. Terwijl in het programma Viruswaanzin wordt opgevoerd als een anti-vaxxers organisatie door de tweede gedaagde.


Met betrekking tot de vermelding dat er doodsbedreigingen zijn geweest aan het adres van de hoofdredacteur van Knack en aan het adres van de heer Brecht Castel, “Den Brecht” genaamd door de tweede gedaagde, en dat er zelfs een dreiging zou zijn geweest om het gebouw van Knack op te blazen, vernam verzoekster op 16.2.2021 dat deze dreigingen niets te maken hebben met verzoekster maar uitgaan van derden.2. In rechte.

De voormelde feiten en verklaringen zijn van zodanige aard dat zij de eer van Viruswaanzin aantasten en Viruswaanzin kan blootstellen aan openbare verachting.

Door aldus te verklaren op een nationale televisiezender hebben de gedaagden middels de weergave van onjuiste feiten waarvan het bewijs niet kan geleverd op een publiek forum de eer van verzoekster gekrenkt en haar aan openbare verachting blootgesteld.

Dat zij dat kwaadwillig hebben gedaan blijkt uit het feit dat zij zelf spontaan verzoekster hebben vermeld hoewel verzoekster in het debat op De Zevende Dag dat werd besproken, niet aanwezig was en er zelfs niet werd vernoemd.


De tweede gedaagde verwijst daarbij naar een artikel van zijn collega Brecht Castel in Knack waarin ook al tal van onwaarheden staan. Waaronder de volstrekt onware bewering dat voornoemde meester Michael Verstraeten, de doodstraf zou hebben gevraagd voor de heer Marc Van Ranst. Dit artikel heeft al aanleiding gegeven tot een reeks rechten op antwoord die werden gestuurd aan Knack, zeer tot ongenoegen van de tweede gedaagde blijkens zijn uitlatingen hiervoor geciteerd. Opvallend daarbij is dat blijkt uit de voorgeciteerde tekst dat de tweede gedaagde er zich over beklaagt dat de main stream media geen greep heeft op de sociale media.


De gedachte dat de main stream media überhaupt een greep zouden moeten hebben op iets, getuigt van een verregaande afwijkende democratische ingesteldheid. De tweede gedaagde lijkt het niet aanvaardbaar te vinden dat hij en zijn collega van Knack worden tegengesproken en geconfronteerd met het wettelijk middel van het recht op antwoord. De verzoekster moet het zwijgen worden opgelegd, wat ook de teneur is van de tussenkomst van de tweede gedaagde in De Afspraak.


Ook de eerste gedaagde heeft op kwaadwillige wijze verzoekster vernoemd en meegedeeld dat “de mensen van Viruswaanzin” niet de intentie zouden hebben om hun opinie in wetenschappelijke tijdschriften te brengen. Hiermee heeft hij zijn stelling kracht bijgezet die hij eerder in het programma dan ( zie hiervoor geciteerde tekst) had vermeld, met name dat niet alle standpunten in de media hoeven te worden gebracht en dat er een soort van kwalitatieve volgorde zou moeten worden gemaakt.


In een e-mail van 16.2.2021 aan meester Michael Verstraeten schreef de eerste gedaagde:

“Sta me toe erop te wijzen dat ik de link tussen “viruswaanzin” en de anti-vaxxers niet gemaakt heb; evenmin zei ik dat jullie complotdenkers zijn. Mijn betoog was veel algemener, ik weet niet precies waar jullie voor staan. Wel merk ik voortdurend op sociale media dat jullie de genomen maatregelen in twijfel trekken. Dat wordt wel degelijk opgepikt door complotdenkers en anti-vaxxers, en heeft potentieel een gevaarlijke invloed. Er zijn voldoende studies die aantonen dat vrijheidsbeperkende maatregelen hun nut hebben in het beteugelen van de verdere verspreiding van het virus. Dat vaccinatie geen verplichting kan zijn, daarover zijn we het uiteraard eens. Ze is ook niet verplicht.

Ik heb ook niet beweerd dat “viruswaanzin” niet op televisie mag komen, al hangt het ervan af wat jullie precies naar voor willen brengen. Mij gaat het om het gevaar van pseudowetenschappelijke meningen, zoals Dr. De Smet deed in “de zevende dag”. Tot slot: het staat u geheel vrij om een “recht van antwoord” op te sturen naar om het even welk medium, als u dat nodig acht.”


Uit deze tekst blijkt dat de eerste gedaagde opmerkingen te maken heeft bij het feit dat de verzoekster in het algemeen de maatregelen bekritiseert. De eerste gedaagde zegt zelf niet te weten waar verzoekster voor staat. De eerste gedaagde kende blijkbaar het standpunt van verzoekster niet over vaccinaties, maar meende toch te moeten zeggen wat hij heeft gezegd in een item over anti-vaxxers waarin hij verzoekster heeft vernoemd, en vervolgens haar mindere intellectuele capaciteiten heeft toegedicht in het kader van de overwegingen of anti-vaxxers wel op de televisie mogen komen.


Wie in een programma-item over anti-vaxxers verzoekster vernoemt, moet daarna niet beweren dat hij de link tussen de verzoekster en anti-vaxxers niet heeft gemaakt.

De eerste gedaagde heeft aldus zonder te weten waar verzoekster voor staat, en duidelijk ook zonder te weten welke opinies de mensen van Viruswaanzin al in wetenschappelijke tijdschriften hebben vermeld, gezegd wat hij heeft gezegd, wat kwaadwilligheid inhoudt. De gedaagde heeft onware feiten verteld op de nationale televisie die de eer van iemand kunnen krenken en hem aan openbare verachting kunnen blootstellen zonder deze feiten te kennen. Dit is kwaadwillig. Niet kwaadwillig is zich per vergissing vergissen. Maar dat is niet iets vertellen dat men niet weet.


De eerste gedaagde is hoogleraar filosofie. Redactielid van het tijdschrift SKEPP. Hij geeft les over de “valkuilen van ons denken”, een hoorcollege over de kracht van kritisch denken. Van hem kan worden verwacht dat als hij iets niet weet, hij dan ook niet over dat onderwerp onware affirmaties komt doen op de nationale televisie waarvan hij behoort te weten, zeker in zijn positie, dat deze onware affirmaties de eer van de betrokkene krenken en hem kunnen blootstellen aan openbare verachting.


*

Met hun beweringen hebben de gedaagden verduidelijkt en proberen aan te tonen minstens te illusteren, dat de standpunten van de verzoekster en haar “mensen” van een minderwaardig intellectueel niveau zouden zijn, derwijze zelfs dat hieraan door de media geen aandacht zouden mogen worden besteed, of dat er minstens aan deze aandacht moet worden getwijfeld. De gedaagden hebben deze stelling ondersteund met de weergave van onware feitelijkheden.


De voornoemde feiten maken het misdrijf van laster en eerroof (art. 443 – 444 Sw.) uit ten nadele van de verzoekster gepleegd te Schaarbeek, en met schadelijke effecten over het ganse Belgische grondgebied, op 15/02/2021, als volgt:

• De eerste gedaagde, door te beweren op de televisie in het programma De Afspraak bij het item over “anti-vaxxers”, dat de mensen van Viruswaanzin geen mensen zijn die ernaar streven om in wetenschappelijke tijdschriften hun opinies naar voor te brengen.

• De tweede gedaagde, door te beweren op de televisie in het programma De Afspraak bij het item over “anti-vaxxers, dat Viruswaanzin bestaat uit complotdenkers mechanismen, dat Knack zulks heeft aangetoond door het artikel van de heer Brecht Castel, dat Artsen voor vrijheid wordt gebruikt om de standpunten van Viruswaanzin kracht bij te zetten, en dat Artsen voor vrijheid heeft op de Zevende Dag onzin heeft verkocht, en door bij het bespreken van Viruswaanzin te vermelden dat de hoofdredacteur van Knack en journalist Brecht Castel met de dood zijn bedreigd en er is gedreigd het gebouw van Knack te doen ontploffen en daardoor Viriswaanzin onterecht in verband te hebben gebracht met deze bedreigingen terwijl deze bedreigingen zijn geuit door een derde die met Viruswaanzin niets te maken heeft.


*


3. Burgerlijke vordering.

De verzoekster lijdt schade aangezien door de krenking van haar eer op het publieke nationale forum en de blootstelling aan openbare verachting, het moeilijker wordt gemaakt om haar maatschappelijke doel te bereiken en het publiek in te lichten over de juiste draagwijdte en inhoud van haar standpunten.


Hoewel verzoekster een recht op antwoord heeft toegezonden aan de VRT kan worden verwacht dat dit recht op antwoord niet het publiek zal bereiken dat door het programma werd bereikt. Verzoekster schat in dat zij minstens 2 publicaties zal moeten doen in een nationale krant om de betreffende beweringen recht te zetten naast en boven de publicatie van het recht op antwoord.


Een voldoende zichtbare publicatie van een rechtzetting in een nationale krant zoals Het Laatste Nieuws kost voor een mededeling op ¼ van een bladzijde in de week kost 34.248,00 euro. Wat 2 publicaties brengt op 68.496,00 euro. https://www.advertising.dpgmedia.be/nl/adverteren/nationaal/krant?tab=prices


Daarnaast dient verzoekster nog deze publicatie te ontwerpen, daarvoor voorbereidingen te treffen, en intern overleg te organiseren en het recht op antwoord te benaarstigen. Welke schade de verzoekster begroot op 1.000,00 euro.

Verzoeksters vorderen een schadevergoeding begroot op 69.496,00 euro.


OM DEZE REDENEN,

Behage het aan de Correctionele Rechtbank,


Te zeggen voor recht dat de gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan

Het misdrijf van laster en eerroof (art. 443 – 444 Sw.) ten nadele van de verzoekster gepleegd te Schaarbeek, en met schadelijke effecten over het ganse Belgische grondgebied, op 15/02/2021, door,

• De eerste gedaagde, te beweren op de televisie in het programma De Afspraak bij het item over “anti-vaxxers”, dat de mensen van Viruswaanzin geen mensen zijn die ernaar streven om in wetenschappelijke tijdchriften hun opinies naar voor te brengen.

• De tweede gedaagde, te beweren op de televisie in het programma De Afspraak bij het item over “anti-vaxxers”, dat Viruswaanzin bestaat uit complotdenkers-mechanismen, dat Knack zulks heeft dat aangetoond door het artikel van de heer Brecht Castel, dat Artsen voor Vrijheid wordt gebruikt om de standpunten van Viruswaanzin kracht bij te zetten, en dat Artsen voor vrijheid op de Zevende Dag onzin heeft verkocht, en door bij het bespreken van Viruswaanzin te vermelden dat de hoofdredacteur van Knack en journalist Brecht Castel met de dood zijn bedreigd en er is gedreigd het gebouw van Knack te doen ontploffen en daardoor Viruswaanzin onterecht in verband te hebben gebracht met deze bedreigingen terwijl deze bedreigingen zijn geuit door een derde die met Viruswaanzin niets te maken heeft.


Toepassing te maken van de Strafwet, en vervolgens,

De gedaagden solidair zoniet in solidum te veroordelen om aan verzoekster te betalen de som van 69.496,00 euro, meer de vergoedende intresten vanaf 15.2.2021 tot de dag der algehele en onvoorwaardelijke betaling,


De gedaagden solidair zoniet in solidum te veroordelen tot alle kosten van het geding, daarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding, aan de zijde van de verzoekster begroot op 3.600,00 euro, en de dagvaardingskosten op de huidige akte begroot,


6,480 views52 comments

Recent Posts

See All

52 commentaires


Overigens vind ik het een bijster sympatiek idee om Dirk Druiloor en die volstrekte oelewapper van een Braeckman - niemand draagt beter zijn naam - EINDELIJK ‘s een proces aan te doen voor de absolute IMBECILITEITEN die de heren sinds jaren menen te mogen verkondigen als absolute waarheden.

Maar eigenlijk zou ik me meer verheugen in een proces aan etterende bek Herman Goossens. Dat lijkt me slechts een kwestie van tijd. Herman Goossens slaagde er immers in om de absolute top in zijn eigen vakgebied uit te maken voor het vuil van de straat. Toch niet teneinde het peperdure Remdesivir van Gilead - het kruidenrijk aan de overkant - te promoten ipv het spotgoedkope hydroxychloroquine ? Inmiddels weet iedereen…

J'aime
João Camajan
João Camajan
10 sept. 2021
En réponse à

Koken kost geld. Voor een proces tegen etterende bek Goossens zijn er extra middelen nodig. Dus Davidunderscore: D-O-N-E-R-E-N blijft de boodschap.

J'aime

Aan de schrijfstijl te merken, is ’viruswappie’ niemand minder dan Dirk Druiloor himself. Dirk Druiloor heeft immers geen schrijfstijl. Hij schrijft uitsluitend zoals ie gebekt is. Meer is immers niet nodig om voor ‘Knack’ van Roularta te schrijven. Zolang je maar uit je nek kan lullen over bomen die door de klimaatopwarming voortaan vuur vatten bij de kruin en walvissen die ontstonden uit dwergspitsmuizen, word je daarvoor betaald met subsidies. Xavier Bouckaert - CEO van Roularta - dankte hem voor die subsidies waardoor Dirk Druiloor voor ‘Knack’ niemand minder dan ... Bill Gates ‘mocht‘ interviewen, waarmee Dirk Druiloor zich mocht officialiseren als verdediger van kernenergie. Je kan dat allemaal lezen in het epische ’Knack’nummer: ‘Waar gaat het heen met d…

J'aime

Rony Saerens
Rony Saerens
22 févr. 2021

Viruswappie, quote: "Ik kijk uit naar uw dagvaarding :):):)"

Wie zou dit kunnen zijn ?

J'aime

Laurent Raia
Laurent Raia
20 févr. 2021

Bon Dirk Draulans denkt dat wij in een tunnel vast zitten en blijven zitten en onszelf constant confirmeren in onze waanideeën. Maar Dirkske toch, het is juist GIJ dat vastzit in UW sprookjeswereld.


Lees hier een artikel met een onderdeel van het sprookje waarin Dirkske GELOOFD:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/25/van-hertje-tot-walvis/


Vooreerst wat zegt ons een fossiel ? Eén dat het heel snel begraven is met quasi totaal gebrek aan zuurstof. De omstandigheden moeten echt juist zetten om te fossiliseren, maar toch zijn ze veelvuldig aanwezig. Soms veel op een zelfde locatie, de vloed van Noah zou perfect heel veel dieren begraven hebben onder veel sediment.

Wanneer dat juist gebeurd zou zijn, is een andere verhaal waar ik nu niet zal over uitbreiden.


Maar…


J'aime
Johan Goris
Johan Goris
10 sept. 2021
En réponse à

Ik vond vroeger spelling ook belangrijk. Maar op een moment zie je de relativiteit er van in. Kijk maar naar woorden in het Duits en het Nederlands. Bed is Bett in het Duits. En vroeger had men progressieve spelling. Via SMS en WhatsApp wordt ook wel eens een loopje genomen met de spelling.

Ik vind nu de boodschap belangrijker. Maar ik begrijp je wel hoor. Alles wordt gebruikt om de mening van een ander onderuit te halen. En jij tracht dat dus ook te doen.

Maar, ok, je hebt gelijk met de spelling. Maar tracht ook eens begrip te tonen voor de kritische stem.

Waarschijnlijk hebben kritische stemmen ook niet alles volledig correct, maar het zou voor velen toch een…


J'aime

@umbertobernardo

Ik dacht dat het dat het minister Verlinden was. Maar ben dat niet zeker, mijn bovenkamer is namelijk lichtelijk aan het composteren:-)

Maar het is toch allemaal alle handen op één buik. Totaal niet te vertrouwen en flink bezig met gedrags/beinvloedings testen/doordrukken.

Ergens eind jaren negentig in de Europese Raad/commissie dacht ik zei Jean C. Juncker, :

‘We besluiten iets, laten het dan even rusten en kijken wat er gebeurt. Als niemand dan herrie maakt en er geen opstand uitbreekt, omdat de meeste mensen sowieso niet begrijpen wat er besloten is, dan gaan we weer verder. Stap voor stap, tot er geen weg meer terug is.’

Typisch voorbeeld van achterkamertjespolitiek!

We zullen keihard genaaid worden door so called democraten…

J'aime
bottom of page