top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Belangrijke mededeling! - Pandemiewet

Updated: Nov 1, 2021Op 28 oktober 2021 hebben een aantal parlementsleden van de meerderheid onder leiding van Dhr. Servais Verherstraeten een wetsvoorstel ingediend dat bedoeld is om de "epidemische noodsituatie" goed te keuren. De pandemiewet vereist immers dat binnen de 2 weken nadat de regering de epidemische noodtoestand heeft afgekondigd, de regering deze toestand moet goedkeuren.


Het wetsontwerp zal bij hoogdringendheid worden behandeld in de komende dagen in het parlement.


Als het parlement deze wet NIET goedkeurt, dan vervalt de epidemische noodtoestand. Het is dus een zaak om in de komende dagen er zoveel mogelijk parlementsleden ervan te overtuigen om de wet niet goed te keuren. Ik roep u allemaal om op daar onmiddellijk massaal werk van te maken. Overtuig de parlementsleden die u kent of waar u dichtbij staat om de bevolking niet in de apartheid en de dwingelandij te duwen!


De regering vindt dat de noodsituatie moet worden uitgeroepen op grond van een wiskundig model. Een model dat voorspelt dat de tweede helft van november het aantal ziekenhuisopnames het grootst zal zijn met een belasting van de intensieve zorg tussen 400 en 500 patiënten. Dat zou volgens de regering de zorg "onder druk zetten".


Ik citeer:

"

De modellering zoals opgenomen in het document “SARS-CoV-2 variants and vaccination in Belgium” van 12 oktober 2021 op- gesteld door het Simid consortium, toont immers aan dat het hoogtepunt inzake ziekenhuisbelasting van de vierde golf zou worden verwacht in de tweede helft van november. Uit deze prospectieve modellering blijkt op het hoogtepunt van een vierde golf een belasting van de ICU-diensten tussen 400 en 500 COVID-patiënten, wat de continuïteit van de normale dienstverlening en reguliere niet-COVID-zorg onder druk zet. Zelfs als de prospectieve modellering om methodologische redenen niet verder kijkt dan midden december, toont het eindpunt van het model aan dat midden december de ziekenhuisbelasting nog steeds hoger zou zijn dan de huidige belasting. Uit de eerdere golven hebben we bovendien geleerd dat een normalisering van de situatie in ziekenhuizen meerdere weken vraagt."


Bij de tweede golf waren zowat 1.500 covidpatiënten op de IC opgenomen. Nu zou 500 al tot een "noodsituatie" aanleiding moeten geven. Dit is een absolute schande. We vragen nu al anderhalf jaar om de IC's te verstreken, wat de regering niet doet. Maar nu moeten er wel voor 500 bedden die zouden bezet zijn op de top eind november, een noodsituatie in België worden afgekondigd.


We hebben nog niet de hand kunnen leggen op het rapport van SIMID. Wie dat rapport vindt, gooit het op Facebook aub. Zeer benieuwd welke tovenarij er nu weer zal gebruikt zijn. Het is de tijd van het jaar daarvoor.


We weten hoe erg de wiskundige waarzeggers er naast hebben geklopt de voorbije 2 jaar. Het zou een wonder zijn mochten ze eens juist zitten.


We krijgen dus een noodsituatie die wordt uitgeroepen op grond van wiskundige waarzeggerij. Wat gaat de regering doen als blijkt dat er uiteindelijk een piek zal zijn van, pakweg, 300 bedden? Zich excuseren?


Wat een gok om op zo'n losse gronden het hele land voor 500 bedden op IC in een noodsituatie te plaatsen.


VERZENDEN JULLIE AUB MASSAAL ONDERSTAANDE OPEN BRIEF AAN DE PARLEMENTSLEDEN?


_______


ALARM!!!


Geachte Dames en Heren Volksvertegenwoordigers,


Ja, wij luiden het alarm. Kom uit uw lethargie van het voorbije anderhalf jaar aub. Deze week vraagt de regering u om zonder de toepassing van art. 15 E.V.R.M. de toelating te krijgen om de mensenrechten systematisch en massaal in te perken. De regering doet dat door het uitroepen van de zogenaamde “epidemische noodsituatie”. Een excuusbegrip dat eigenlijk bedoelt een ongrondwettelijke “noodtoestand” uit te roepen.


De regering doet dat omdat er een gevaar zou zijn dat de zorg zijn functie niet meer zou kunnen vervullen omwille van een dreigende overspoeling van de ziekenhuizen. Wij hebben de regering in gebreke gesteld in juni van dit jaar om de zorg te versterken. De regering heeft daar haar voeten aan geveegd. Het aantal FTE’s in de zorg is nu op cruciale posten zelfs gedaald.


De regering liegt u ook voor. Het is in de Belgische geschiedenis ongekend dat een premier straffeloos publiek komt liegen dat de meerderheid in de hospitalen niet gevaccineerde mensen zijn, terwijl in werkelijkheid zij nog maar 30 % uitmaken van de ziekenhuisopnames volgens de laatste cijfers van Sciensano. Ook over de aanleiding van deze beweerde noodsituatie wordt u grondig voorgelogen.


In de dagen voorafgaand aan 19 oktober 2021 bleek er al een vertraging te zijn in de stijging van de aanwezigheid van viruspartikels in de afvalwaters. Dat is niet zo zichtbaar omdat de curves nog altijd stegen. Een analyse van de onderliggende waarden toonde dat al aan. Wij veronderstellen dat niet velen onder u deze analyse hebben gemaakt. Het overlegcomité werd dan vervroegd naar dinsdag 26 oktober 2021. Op dit overlegcomité werd beslist om de epidemische noodsituatie uit te roepen. Daags nadien op 27 oktober 2021 publiceerde Sciensano plotseling de evolutie van de afvalwaters in de periode van 19 tot 24 oktober 2021. Daaruit was in de meeste grote steden wel een behoorlijke daling te zien. Wij geven u 2 voorbeelden voor Brussel Noord en Antwerpen Noord.
Het is toch wel bijzonder opvallend dat er gedurende 5 dagen geen actualisatie kwam, het overlegcomité werd vervroegd, en daags nadien de actualisatie er wel is en deze “toevallig” een daling van de viruspartikels laat zien. Dit soort van samenlopende “toevalligheden” is al te toevallig.


Op basis van deze gegevens en de vertragende indicator van de wekelijke relatieve verandering in het aantal gevallen, konden wij toen al inschatten dat dit weekend de eerste vertraging in de cijfers zou worden meegedeeld. Dat komt omdat de “cases” later in de tijd bewegen dan de indicator van de partikels in de afvalwaters door de incubatietijd en de testpolitiek. En inderdaad kon u sedert gisteren her en der al vernemen dat de cijfers minder snel stijgen. U ziet deze vertraging in de toename van het aantal gevallen ook al duidelijk in de voornoemde indicator.

Het is niet de eerste keer dat de regering maatregelen neemt nadat het aantal gevallen al een tijd dalende is. Rekening houdend met de incubatietijd bijvoorbeeld was bij het ingaan van de tweede lockdown op 1 november 2020 het aantal reële besmettingen al bijna 10 dagen in dalende lijn met een top in de week van 19 tot 25 oktober 2020 van de geregistreerde cases (dit is na ongeveer 6 dagen van de besmetting).

Dit fenomeen van te late maatregelen hoeft geen verwondering te wekken omdat op het ogenblik waarop de curve sterk omhoog gaat de angst toeslaat en meteen het verstand dichtslaat. Immers volgt op een stijgende curve ook een dalende curve, en dit, zoals hierna wordt aangetoond, los van de maatregelen.


In elk geval is in een situatie waarin het virus in kracht afneemt op vandaag, er geen reden om een epidemische noodsituatie uit te roepen. Wij stellen bovendien vast dat er een steeds grotere dalende trend is in de limieten die worden gehanteerd om maatregelen te nemen. Vorig jaar waren er nog 1.474 patiënten op de IC. Bij de “Paaspauze” waren dat er 941. En actueel zijn er 260 IC bedden bezet, waarbij geldt dat de voorbije dagen dat aantal is gestabiliseerd. U zou eigenlijk moeten kunnen vergelijken met de normale bezetting van de ziekenhuizen voor respiratoire aandoeningen in de jaren voor 2020. De cijfers daarvan krijgen we niet. Voor de IC al helemaal niet en voor de hospitalisaties stelt Sciensano een grafiek voor waarin de vorige jaren gewoon zijn uitgegomd (wekelijks bulletin luchtweginfecties week 42, p. 7).

Het rode krulletje in de linker hoek is de situatie van vandaag. Op basis van deze grafiek is zelfs na het uitgommen van de voorbije jaren zichtbaar dat het actueel niet bepaald druk is de hospitalen voor acute respiratoire infecties. Het is beslist mogelijk dat er op dit ogenblik een druk is op de ziekenhuizen veroorzaakt door andere aandoeningen zoals verhoogde zorg voor kankergevallen, uitgestelde zorg, myocarditis …


U kan geen epidemische noodsituatie uitroepen voor de bestrijding van een bepaalde ziekte terwijl de druk op de zorg wordt veroorzaak door een verhoging van andere ziekten. Heeft u al eens nagegaan wat de juiste verhouding is van het aantal ziekten in de opnamen zodat u kan nagaan (1) in welke mate dit afwijkt van een normale situatie zoals in de jaren voor 2020, en (2) aan welke ziekten deze verhoogde druk juist is gelegen.


In Groot-Brittanië is er de voorbije weken ook een stijging geweest. Deze stijging is ook daar gevolgd door een vertraging zonder enige wijziging in de maatregelen. Het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames ligt in de U.K. beduidend hoger dan in België. Toch is het daar niet noodzakelijk om een “noodsituatie” uit te roepen en worden de maatregelen zelfs niet aangepast.
Het valt niet redelijk te verantwoorden binnen de vereisten van de noodzakelijke proportionaliteit dat er in het Verenigd Koninkrijk geen noodsituatie is en bij ons wel. Terwijl er meer overlijdens en opnames zijn in het V.K. Het valt al evenmin te verantwoorden dat het in het V.K. niet nodig is in een democratische samenleving om opnieuw vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen zoals een coronapas en de mondmaskerplicht, terwijl dat in België wel het geval zou zijn.


*


De regering heeft op basis van deze onbestaande noodsituatie besloten om 2 maatregelen te nemen waarvan intussen iedereen weet dat ze geen sikkepit impact hebben op de curves. Een deel van de bevolking maakt zichzelf nog wijs dat deze maatregelen wel bijdragen, tegen beter weten in. Gaat u werkelijk toelaten als volksvertegenwoordiger dat de regering doet alsof maatregelen werken, terwijl u en de regering weten dat zij niet werken? Wij vragen u om niet mee te spelen in zulk een theater.


De regering heeft een mondmaskerplicht ingevoerd die geldt in gesloten ruimtes. Deze mondmaskerplicht kan worden ingevuld met om het even welk stuk stof dat de mond en de neus bedekt. Uit de recente studie in Bangladesh is gebleken dat er totaal geen bewijs is gevonden voor de werking van stoffen maskers.


In mei van dit jaar is er een studie gepubliceerd op basis van de viruspartikels in de afvalwaters in Marseille. Dit geeft een veel beter randomized beeld dan de studies op basis van de PCR-gedreven testpolitiek die geconfronteerd worden met belangrijke foutmarges. Uit deze studie blijkt dat de mondmaskerplicht zelfs met chirurgische maskers totaal geen bijdrage levert aan de evolutie van het virus.


“The first measure implemented was the obligation to wear a surgical mask, first in confined areas and then, 1 month later, everywhere in Marseille. Herein, the number of new COVID-19 infected persons continued to increase despite wearing a mask. This measure seems to be not effective against the spread of COVID-19.”

(N.Wurtz e.a., “Viral RNA in city wastewater as a key indicator of Covid-19 recrudescence and containment measures effectiveness”, Front. Microbiol., 17 mei 2012)


Professor La Scola en zijn collega’s komen in deze studie tot de interessante conclusie dat er drivers zijn van het virus die we niet kennen. Er zijn factoren die inwerken op de stijging en de daling van het aantal besmettingen die actueel onbekend zijn. In elk geval zijn dat niet de maatregelen want die werken voor geen meter. Deze bevindingen stemmen overeen met eerdere studies van o.a. de professoren Ioannidis (Stanford), Kulldorff (Harvard), Toussaint (Parijs) en Heneghan (Oxford).


Wat betreft het covid safe ticket weet u allemaal drommels goed dat dit ticket allesbehalve safe is. Wie gevaccineerd is kan toch nog het virus overdragen maar krijgt een groen licht. Wie zich laat testen en presymptomatisch is heeft 88 % kans om ook een groen licht te krijgen. Zo wordt een vals gevoel van veiligheid gecreëerd. U weet dat politici en virologen bakken kritiek krijgen en uitgelachen worden omdat zij dit middel aanprijzen terwijl het gewoon niet werkt. Gaat u met voortduring behoren tot de groep die zich belachelijk gaat maken?


Er wordt dan voorgehouden dat dit middel het aantal vaccinaties zou doen toenemen. In Frankrijk is er een effect geweest op de curve van 3 %. In andere landen zoals in Duitsland was er geen effect. De actuele graad van vaccinatie is voor de gehele bevolking, kinderen inbegrepen, 74 %. Zoals weergegeven in de aanhef van het K.B. dat tot de noodsituatie besluit, denkt de regering dat nog maar 15 % van de mensen in aanmerking komt om te worden gevaccineerd. Voor zover deze vaccins een bepaalde zinvolle werking zouden hebben – minder en minder, zo blijkt intussen – vraagt men u te overwegen om de mensenrechten te beperken om de situatie met minder dan 15 % te verbeteren. 90 % zal dus nooit worden gehaald, terwijl de virologen het nu hebben over een “groepsimmuniteit” bij 95 %. Dat is geen groepsimmuniteit meer maar een totale immuniteit, die overigens gezien de beperkte werking van de vaccins alleen haalbaar is met natuurlijke infecties.


Daarbij geldt bovendien dat het CST totaal geen rekening houdt met mensen die een natuurlijke immuniteit hebben en die zelfs het bewijs kunnen leveren anti-lichamen te hebben. Als zij geen PCR-test hebben ondergaan tijdens hun besmetting (omdat ze bijvoorbeeld a-symptomatisch waren) of als ze meer dan 6 maanden geleden ziek zijn geweest, dan krijgen ze geen ticket. Dit is een volslagen irrationele situatie waarbij mensen worden gediscrimineerd die beter beschermd zijn dan gevaccineerden.


Het CST zorgt er ook voor dat wie niet mag gevaccineerd worden omwille van de één of de andere ziekte, verplicht kosten moet maken om zich constant te laten testen.


Het testen op zich gebeurt andermaal volstrekt irrationeel. In andere Europese landen worden veel minder invasieve antigeen tests aanvaard die gebeuren op basis van het speeksel in de mond. In België moet dat gaan via de duurbetaalde labo’s. Het zijn de virologen verbonden aan deze labo’s – rechtstreeks of onrechtstreeks – die de regering adviseren de neusswabs te verplichten zodat hun labo’s inkomsten genereren.


*


In de komende dagen zal u beslissen of u maatregelen toelaat op basis van een niet bestaande noodsituatie die de mensenrechten opnieuw gaan beperken zoals in het eerste het beste apenland. Maatregelen die dan ook nog eens geen enkele effectiviteit hebben.


De voorbije maanden is gebleken dat de regering steeds verder gaat in het nemen van maatregelen die de vrijheid van de mensen beperken. Hoezeer ook dure eden worden gezworen dat er geen lockdowns meer zouden komen, dat er geen mondmaskers meer zouden zijn. Deze en andere eden werden stuk voor stuk verbroken. Wij geloven niet meer dat de regering zich zal intomen.


U gaat ons land op weg zetten naar een potentieel systeem zoals bij de Chinezen waar elk aspect van het sociale gedrag van mensen in een puntensysteem op een pas wordt weergegeven. U gaat de eerste stap toelaten om de burgers te knechten aan big data en computers die hun gedrag zullen bepalen en controleren. Wees ervan overtuigd dat als u het parlement zal hebben verlaten, u ook onder de knoet zal worden gehouden als deze systemen zich doorzetten. We hopen dus dat u onze angst voor zulk een hellend vlak begrijpt.


Wij vragen u deze eerste stap naar de robotisering van de mens niet toe te staan. Het is misschien niet uw intentie om dat te doen, maar als u hieraan meewerkt dan bent u een volksvertegenwoordiger die de deur heeft opengezet om zoiets mogelijk te maken.


Wij vragen u ook om een halt toe te roepen aan de polarisatie in de samenleving. Een regeringscommissaris die het geen probleem vindt om mensen die niet zijn gevaccineerd in de gevangenis te gooien. Een viroloog die vindt dat wie niet gevaccineerd is op een eiland moet worden geïsoleerd. Het zijn maar 2 voorbeelden van de manier waarop de samenleving afglijdt in een agressie ten aanzien van een bevolkingsgroep zoals we die niet meer gekend hebben sedert de tweede Wereldoorlog.


*


De poppenkast heeft nu al lang genoeg geduurd. Er zijn intussen tal van landen in deze wereld, waaronder de UK, Zweden, en de meeste staten in de USA, die geen of omzeggens geen maatregelen meer opleggen. Zij doen dat niet zomaar. Zij doen dat op basis van de wetenschappelijke bevindingen en studies die de Belgische virologen aan u onthouden. We zien in die landen totaal geen drama’s zoals door de dramaqueens bij ons aangekondigd.


Stop deze waanzin.

Investeer in de flexibele uitbouw van de zorg.

Focus op de bescherming van de kwetsbare personen.

Zet de huisartsen in niet om massaal te testen maar om de mensen te verzorgen.


Zet de bevolking niet op weg naar een pasjesmaatschappij met gedragscontrole.


U bepaalt deze week de geschiedenis van de mensen en van uzelf.


Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin V.Z.W.


_____


Open brief parlementairen -
.pdf
Download PDF • 1.89MB

_____

Emailadressen:


en:12,126 views188 comments

Recent Posts

See All

188 Comments


Steven De Bock
Steven De Bock
Nov 08, 2021

Omdat de federale oppositie onverwacht een tweede lezing vraagt van het Koninklijk Besluit dat de epidemiologische noodsituatie afkondigt, dreigt de juridische basis van de lopende coronaregels te vervallen.

DDe Kamercommissie Binnenlandse Zaken debatteerde maandag over het Koninklijk Besluit (KB) dat de epidemiologische noodsituatie afkondigt, waarmee de regering de pandemiewet eind oktober een eerste keer in werking liet treden.

Die wet bepaalt dat het KB binnen 15 dagen bekrachtigd moet worden door het parlement. Gebeurt dat niet, dan vervalt het KB en is er geen sprake meer van een epidemiologische noodsituatie en dus ook niet van de nieuwe pandemiewet van minister Annelies Verlinden (CD&V), die voor het eerst de wettelijke basis is voor de geldende coronamaatregelen, zoals de mondmaskerplicht in winkels.


Like

Nog iets om door te sturen aan de parlementairen!Like


Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Nov 05, 2021

Ik had een nachtmerrie !


Nog voor 2027 is het afgelopen met de Covid Safe Ticket . Gedaan met overal te leuren met je smartphone én je pas ( ook gedaan met sjoemelen ) . Voortaan zal je verplicht gechipt zijn zoals je huisdier . Op de ingeplante microchip zullen al je medische gegevens staan . En alleen de overheid zal de gegevens van je chip beheren . Die chip zal je enkel toelaten daar waar de overheid je wil toelaten . En via GPS technologie zal hij registreren waar je overal bent geweest , kwestie van je aantal contacten te beheersen .

Bij het ontbreken van een chip zal je uit de maatschappij verwijderd worden en opgesloten worden …


Like

ok, verstuurd naar een heleboel volk, vooral die van "mijn" kieskring.

Like
bottom of page